Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nr 094/2004


UCHWAŁA NR XVII/094/2004

z dnia 31 marca 2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 1)

z tego:

2.961.425,00zł

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik

Nr 2) w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 3)

2.829.165,00zł

31.000,00zł

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4)

132.260,00zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 5)

z tego:

2.949.525,00zł

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik

Nr 6) w tym:

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7)

2.817.265,00zł

41.000,00zł

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8)

132.260,00zł

§ 3

Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości:

162.500,00zł

z przeznaczeniem na :

1) spłatę raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości:

125.000,00zł

2) spłatę rat kredytu bankowego z Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. Oddział w Szczecinie w wysokości:

37.500,00zł

§ 4

Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie:

zostaną pokryte przychodami z:

150.600,00zł

1) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

150.000,00zł

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

600,00zł

§ 5

1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości:

10.000,00zł

2) Ustala się rezerwę celową w wysokości z przeznaczeniem na

wynagrodzenia

8.400,00zł

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 12 do uchwały

28.000,00zł

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

32.000,00zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości: z tego:

 1. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie zgodnie

z załącznikiem Nr 9

947.700,00zł

947.700,00zł

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 11

80.000,00zł

§ 10

Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu w wysokości

150.000,00zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000,00zł

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości: 300.000,00zł

z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym,

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

 2. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

NA ROK 2004

Przedłożony Radzie Miejskiej budżet Gminy Nowe Warpno na rok 2004 zakłada dochody własne w kwocie 2.829.165,00zł (załącznik Nr 2), natomiast dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w wysokości 132.260,00zł (załącznik Nr 4) - przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-Gab-3011-1/5/04 z dnia 24 lutego 2004r. i informacji Krajowego Biura Wyborczego delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 14 października 2003r. Nr KBW.DW.3101-11/03. Ogółem dochody budżetu Gminy na rok 2004 wynoszą 2.961.425,00zł(załącznik Nr 1).

W przedłożonym budżecie ustala się rozchody w wysokości 162.500,00zł z przeznaczeniem na spłatę piątej raty pożyczki zaciągniętej w 1995 roku na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 125.000,00zł oraz spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2001 roku na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w wysokości 37.500,00zł. Ponadto wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycie w dochodach budżetu w kwocie 150.600,00zł zostaną pokryte przychodami z kredytu zaciągniętego w banku krajowym w wysokości 150.000,00zł oraz 600,00zł z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykazuje dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości ( kalkulacji dokonano na podstawie ilości użytkowników wieczystych i wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste). Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów dzierżawnych uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2004.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2004 roku Nr FB.1-3011-1/5/04

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 14 października 2003 roku Nr KBW.DW.3101-11/2003 przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - obejmuje dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek dochodowy w formach zryczałtowanych oraz wpływy z karty podatkowej (kalkulacji kwoty podatku dokonano na podstawie wykonania dochodów z roku ubiegłego).

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 30 listopada 2003 roku zakładając realny wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ponadto do dochodów dodano zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków od nieruchomości oraz podatku rolnego w roku 2003 w kwocie 59.000,00zł realnych do wyegzekwowania. Różnica wynikająca pomiędzy projektem budżetu przedstawionym w m-cu grudniu 2003 roku a projektem przedstawionym w chwili obecnej, w dochodach z podatku od nieruchomości wynikła z powodu zmniejszenia dochodów z tytułu wymienionego podatku zaległego za lata poprzednie od osoby prawnej (Centrum Integracji i Rehabilitacji Podgrodzie) - należność zostanie uregulowana w formie potrącenia wynikającego z art. 66 § 1, pkt 2 ordynacji podatkowej - „Szczególnym przypadkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz: gminy, powiatu lub województwa - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów”.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - obejmuje dochody z opłaty skarbowej - kalkulacji dokonano w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2003 roku oraz dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych zezwoleń.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - do projektu budżetu przyjęto kwotę w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2004r Nr ST3-4820/5/2004/257 - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w oparciu o wykonanie za rok 2003.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2004 roku Nr ST3-4820/5/2004/257

Rozdział 75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - obejmuje kwotę wynikającą

z ustawowych zwolnień w podatku rolnym i leśnym w wysokości 50% należnej subwencji za rok 2003.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2003 roku Nr ST3-4820-5/2004/257

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - obejmuje kwotę planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - przedszkola - obejmuje dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłatę eksploatacyjną dzieci przebywających pod opieką w przedszkolu oraz opłatę za sporządzane posiłki dla dzieci szkolnych objętych dożywianiem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2004r Nr FB.I-Gab-3011-1/04

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2004r. Nr FB.I-Gab-3011-1/04 z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2004r Nr FB.I-Gab-3011-1/04 z przeznaczenia na wypłatę zasiłków rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2004r. Nr FB.I-Gab-3011-1/04 z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - obejmuje dochody z opłat za sprawowanie opieki nad chorymi w domu, kalkulacji dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2003.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2004 ROK BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

Przedłożony Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie projekt budżetu na rok 2004 zakłada wykonanie podstawowych zadań należących do zakresu działania gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Opracowując projekt budżetu na 2004 rok przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Planowane dochody budżetu gminy opracowano w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów własnych z wyodrębnieniem dochodów według ważniejszych źródeł jak i dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń, natomiast dochody z zakresu zadań zleconych opracowano w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. Wydatki budżetu zarówno dla zadań własnych jak i zleconych opracowano w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji oraz wydatków majątkowych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - izby rolnicze - obejmuje wydatki związane z ustawowym odpisem na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 - dostarczanie wody - obejmuje kwotę dopłat do cen wody z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (ZGK) stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wynikającą z kalkulacji a ceną uchwaloną przez Radę Miejską.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych na terenie gminy Nowe Warpno a w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją dróg, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - obejmuje wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych nieruchomości oraz sporządzaniem dokumentacji do celów wykupu i sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - obejmuje wydatki związane z opracowaniem studium przed przystąpieniem do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - obejmuje wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb gminy i dla celów zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego oraz referatu oc sfinansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa jak i środkami własnymi. Wydatki te w znacznej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 - rada gminy - obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, planowane kwoty przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego radę, wypłatę diet radnym za udział w posiedzenia komisji rady oraz udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - urzędy gmin - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy a w szczególności środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu gminy, zakup energii elektrycznej, opału a także kursy i szkolenia pracowników administracji, świadczenia bhp na rzecz pracowników, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bieżącego jednostki, opłat na ubezpieczenia majątkowe składników majątku trwałego i obrotowego.

Rozdział 75095 - pozostała działalność - obejmuje wydatki związane z promocją gminy Nowe Warpno, a w szczególności zakup usług reklamowych, organizację imprez kulturalnych i sportowych promujących gminę.( koszty zorganizowania imprezy w dniu 1 maja na granicy w Rieth).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w pełni finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Szczecinie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej w Brzózkach i Nowym Warpnie , a w szczególności wydatki na zakup paliwa, opału i sprzętu p.poż., energii elektrycznej, ubezpieczeniem pojazdów bojowych i konserwacją sprzętu oraz wynagrodzeniem dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - obejmuje wydatki w zakresie druku formularzy podatkowych (deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych), opłat pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota wydatków obejmuje środki na odsetki od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku występującego deficytu budżetowego, a także na obsługę długu z tytułu zaciągniętego w 2001 roku kredytu długoterminowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe - wykazuje kwotę rezerwy ogólnej zaplanowanej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalności a szkoły podstawowej w Nowym Warpnie, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla grona pedagogicznego, obsługi i administracji szkoły, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup opału, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości oraz bieżące remonty budynków.

Rozdział 80104 - przedszkola - obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola miejskiego w Nowym Warpnie, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i pomocniczego, zakup środków czystości, opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla wychowanków, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, a także bieżące naprawy i remonty budynku przedszkola.

Rozdział 80110 - gimnazja - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum w Nowym Warpnie działającego w ramach utworzonego Zespołu Szkół, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i obsługi szkoły oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu szkolnego, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątkowym majątku trwałego i obrotowego.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - obejmuje wydatki bieżące na zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci z terenu gminy do szkół w Nowym Warpnie.

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - obejmuje środki finansowe przeznaczone na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia, kursy, szkolenia).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - obejmuje środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Nowe Warpno. Program uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie realizowany jest przez Gminna Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno. Kwota wydatków zaplanowana w tym rozdziale na rok 2004 obejmują także środki niewykorzystane w pełni z opłat zrealizowanych w 2003 roku - jest to kwota 10.000,00zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - kwota w całości pochodząca z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - obejmuje środki przewidywane na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz świadczenia w naturze - wypłacane ze środków własnych budżetu natomiast za środków budżetu państwa przewidywane wypłaty dotyczą: zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, okresowych gwarantowanych, macierzyńskich zasiłków okresowych oraz macierzyńskich zasiłków jednorazowych w tym również środki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - planowana kwota przewidziana jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach. Kwota ta obejmuje w całości własne środki budżetu gminy.

Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - obejmuje środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie, a w szczególności wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń bhp dla pracowników ośrodka : kierownika, pracownika socjalnego oraz dwóch opiekunek społecznych sprawujących opiekę nad osobami chorymi w domu. Wydatki te częściowo finansowane są dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - obejmuje wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach. Kwota ta obejmuje w całości środki własne z budżetu gminy, ewentualne dotacje celowe z budżetu państwa będą wprowadzane na mocy zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - obejmuje w całości środki przeznaczone na dopłatę do ceny odprowadzenia i oczyszczenia ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie. Dopłata stanowi różnicę wynikłą pomiędzy ceną z kalkulacji (faktyczną ceną oczyszczania ścieków), a ceną uchwaloną przez Radę Miejską w Nowym Warpnie.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, a w szczególności oczyszczanie miasta i gminy z nieczystości, wywóz stałych odpadów z terenu miasta i gminy, uzupełnienie wyposażenia do składowania nieczystości stałych na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Nowe Warpno i w sołectwach, a w szczególności wykaszanie terenów zieleni miejskiej oraz przycinanie gałęzi drzew i krzewów oraz żywopłotów.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - obejmuje kwotę przeznaczoną na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, a także konserwację urządzeń oświetlenia ulic.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - zaplanowana kwota dotyczy zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Inwestycja budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków nie została w 100% zrealizowana w związku z powyższym odsetki od pożyczek i kredytów płacone w czasie realizacji inwestycji zaliczane są do kosztów inwestycji. Pozostał do realizacji 6 km odcinek na terenie miasta, Do końca 2003 roku zaangażowane zostały środki w wysokości 5.289.596,00zł oraz środki na rozbudowę wysypiska stałych odpadów komunalnych w Nowym Warpnie. Inwestycja rozpoczęta w roku 2001 finansowana ze środków własnych budżetu gminy i dotacji z funduszy celowych (Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach ) na dzień złożenia projektu budżetu kwota zaangażowana na inwestycje wynosi 287.631,37zł. W projekcie zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00zł jako środki własne ewentualne dotacje na wymienioną inwestycje będą wprowadzane do budżetu gminy w momencie ich przyznania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy, a w szczególności zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia oraz drobnych napraw i remontów.

Rozdział 92116 - biblioteki - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem biblioteki miejskiej, a w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki, zakup energii elektrycznej i opału, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - obejmuje wydatki związane z organizacją gminnych obchodów dnia sportu oraz spartakiady młodzieży.

Załącznik Nr 1

do projektu uchwały Nr...Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie z dnia.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

GMINY NOWE WARPNO NA ROK 2004

(OGÓŁEM)

Według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

DZIAŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Kwota w zł

1). DOCHODY WŁASNE w tym:

1.953.330,00

700

 • wpływy z opłat

 • dochody z majątku

 • odsetki

10.500,00

179.000,00

0,00

756

 • podatek rolny

 • podatek od nieruchomości

 • podatek leśny

 • podatek od spadków i darowizn

 • podatek od posiadania psów

 • podatek od czynności cywilnoprawnych

 • podatek od środków transportowych

 • podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty

podatkowej

 • wpłaty z opłaty targowej

 • wpłaty z opłaty miejscowej

 • wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 • wpłaty z opłaty skarbowej

 • wpłaty z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych

 • odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

 • udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- pozostałe dochody

134.800,00

1.017.000,00

108.080,00

1.000,00

100,00

41.000,00

3.600,00

1.500,00

150,00

600,00

6.000,00

4.000,00

31.000,00

12.100,00

310.800,00

2.000,00

758

- różne rozliczenia finansowe (odsetki)

1.000,00

801

 • wpływy z usług

 • pozostałe odsetki

86.500,00

500,00

852

 • wpływy z usług

2.100,00

2) SUBWENCJE OGÓLNE w tym:

875.835,00

758

 • część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.

 • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

 • część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

666.148,00

182.220,00

27.467,00

3) DOTACJE w tym:

132.260,00

750

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

30.000,00

751

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

260,00

852

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

102.000,00

RAZEM DOCHODY

2.961.425,00

Załącznik Nr 2

do uchwały NR.... Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia .

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W ROKU 2004

Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w zł)

756758852

dział

rozdział

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Plan

na 2004r

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

189.500,00

RAZEM DZIAŁ 700

189.500,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.600,00

Razem rozdział 75601

1.600,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

1.326.330,00

Razem rozdział 75615

1.326.330,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

35.000,00

Razem rozdział 75618

35.000,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

310.800,00

Razem rozdział 75621

310.800,00

RAZEM DZIAŁ 756

1.673.730,00

801

RÓŻNE ROZLICZENIA

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

666.148,00

Razem rozdział 75801

666.148,00

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

27.467,00

Razem rozdział 75805

27.467,00

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

182.220,00

Razem rozdział 75807

182.220,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

1.000,00

Razem rozdział 75814

1.000,00

RAZEM DZIAŁ 758

876.835,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104

Przedszkola

87.000,00

Razem rozdział 80104

87.000,00

RAZEM DZIAŁ 801

87.000,00

POMOC SPOŁRECZNA

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.100,00

Razem rozdział 85228

2.100,00

RAZEM DZIAŁ 852

2.100,00

RAZEM DOCHODY WŁASNE

2.829.165,00

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr... Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie z dnia

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ

W ROKU 2004

I Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział

rozdział

§

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Kwota

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

31.000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

31.000,00

Razem rozdział 75618

31.000,00

RAZEM DZIAŁ 756

31.000,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr ....... Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie z dnia

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

W ROKU 2004

751852

dział

Rozdział

§

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Plan

na 2004r

750

ADMINISTRACJA PUBLICNA

75011

Urzędy wojewódzkie

30.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

30.000,00

Razem rozdział 75011

30.000,00

RAZEM DZIAŁ 750

30.000,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

260,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

260,00

Razem rozdział 75101

260,00

RAZEM DZIAŁ 751

260,00

POMOC SPOŁECZNA

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.000,00

Razem rozdział 85213

3.000,00

85214

Zasiłki i pomoc naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

47.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

47.000,00

Razem rozdział 85214

47.000,00

85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

3.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.000,00

Razem rozdział 85216

3.000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

49.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

49.000,00

Razem rozdział 85219

49.000,00

RAZEM DZIAŁ 852

102.000,00

RAZEM DOTACJE

132.260,00


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr...Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO (OGÓŁEM) NA ROK 2004

w złotych

Dział

Rozdział

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Plan

Wydatków

na 2004r

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki

majątkowe

Ogółem

z tego:

Wynagrodze

nia i pochodne od wynagr.

Dotacje

Wydatki na

obsługę

długu

Wydatki z

tyt. poręczeń

i

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 07-05-2004 14:46:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 07-05-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 07-05-2004 14:46:03