Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XLIII/204/2006


UCHWAŁA NR XLIII/204/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz pedagogów, psychologów, logopedów a także innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych Gminy Nowe Warpno.

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 ;Nr 167, poz.1397, Nr 179, poz.1487) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457, z 2006 r, Nr 17,poz.128) po uzyskaniu opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty- Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

1.Ustala się następujące zasady udzielania i rozmiar zniżek udzielanych dyrektorowi oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Nowe Warpno:

1) Obowiązkowe pensum dydaktyczne dla dyrektorów placówek oświatowych wynosi:

- od 1 -2 oddziałów -10 godzin

 • od 3 - 6 oddziałów - 8 godzin

 • od 7 — 9 oddziałów - 5 godzin

 • od 10 - 12 oddziałów - 4 godziny

2) Wicedyrektorów placówek - dodatkowo 4 godziny obowiązkowego pensum dydaktycznego dyrektora.

3) Rada Miejska może ze względu na specyficzne warunki placówki, bądź inne zlecone zadania, zwolnić dyrektora (na jego prośbę) z prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zwolnienie to obowiązuje w określonym czasie i jest równoznaczne z rezygnacją z godzin ponadwymiarowych.

4) Czas pracy osób na stanowisku kierowniczym (poza obowiązkowym pensum określonym w pkt. 1) jest nieokreślony. Zależy on od rzeczywistego i pełnego wypełnienia zadań kierowniczych.

§ 2

1.Ustala się następujące normy zatrudnienia nauczycieli biblioteki w placówkach oświatowych Gminy Nowe Warpno:

 • do 100 uczniów - 1/2 etatu

 • od 101 - 200 uczniów 1 etat

 • od 201 - 300 dodatkowo 1/2 etatu

2. Dopuszcza się zwiększenie norm zatrudnienia jeżeli biblioteka posiada zbiory wielkości 20 - 30 tyś. jednostek oraz czytelnię w wyodrębnionym pomieszczeniu - o 1/2 etatu.

3. Obowiązkowe pensum dydaktyczne dla nauczyciela biblioteki wynosi 30 godz.

4. Godzina obowiązkowego wymiaru zajęć o którym mowa w ust. 3, wynosi 60 minut.

§ 3

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe.

2. Łączenie w ramach etatu zajęć o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze może występować tylko wyjątkowo w sytuacji dopełnienia etatu, w przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy - Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

§ 4

 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych
  i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz w placówkach oświatowych Gminy Nowe Warpno przez pedagogów, psychologów, logopedów a także innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne na 20 godzin tygodniowo.

 1. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi , młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

 1. Godzina obowiązkowego wymiaru zajęć o którym mowa w ust. 1, wynosi 60 minut.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Art. 42 ust 7 nakłada na organ prowadzący szkoły obowiązek określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym godzinowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów, psychologów
i logopedów w szkołach.

Poniżej przedstawiam przykładowy sposób wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały:

Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin według pensum
18 godzinnego i 21 godzin według pensum 26 godzinnego.

6/18 + 21/26 = 1,14

jeżeli 1,14 stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godzin, zaokrąglając do pełnych godzin - 24 godziny, a 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe, czyli pensum dla tego nauczyciela wynosi 24 godziny, a 3 godziny stanowi praca w godzinach ponadwymiarowych.

Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe jest w tym wypadku pensum 24 godzin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 06-06-2006 16:16:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 06-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 06-06-2006 16:16:05