Uchwała Nr XL/196/2006


UCHWAŁA NR XL/196/2006

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 20 lutego 2006 roku

w sprawie: określenia kierunków działań zmierzających do poprawy życia mieszkańców gminy.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1

Rozkwit Gminy Nowe Warpno uzależniony jest od rozwoju turystyki, w rejonie Zalewu Szczecińskiego oraz Jeziora Nowowarpieńskiego.

Sąsiedztwo gminy z Niemcami daje możliwość realizacji wielu projektów transgranicznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Tylko działania skierowane na propagowanie naturalnych warunków przyrodniczych-dużej ilości lasów i wód może spowodować, że do gminy zacznie napływać kapitał pozwalający na rozbudowę bazy turystycznej, przy czym inwestycje turystyczne powinny uwzględniać ekologiczny charakter gminy.

Realizacja projektów turystyczno-proekologicznych może spowodować, że południowy region Zalewu Szczecińskiego oraz okolice Jeziora Nowowarpieńskiego wraz z Puszczą Wkrzańską w niedługim czasie może stać się głównym miejscem wypoczynku dla mieszkańców dużych miast po obu stronach granicy takich jak Berlin, Szczecin , Police czy Űkerműnde. Po wejściu Polski do układu Schengen, region Nowego Warpna może stać się terenem, na którym zacznie się prężnie rozwijać ruch turystyczny zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej.

W pracach mad stworzeniem z gminy regionalnego centrum turystyki ekologicznej, należy wziąć pod uwagę charakter miasta Nowe Warpno, wraz z jego dziedzictwem architektonicznym i kulturalnym należy więc stworzyć bazę do dalszych działań w tym kierunku.

Taką możliwość daje między innymi, podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez gminę Nowe Warpno pałacu w Karsznie zarządzanym obecnie przez Pomorski Oddział Straży Granicznej w szczecinie oraz projekt wykonania połączenia drogowego pomiędzy Nowym Warpnem, a Rieth, którego integralną częścią jest budowa ścieżki rowerowej.

Celem do realizacji tych zamierzeń jest stworzenie przyjaznego klimatu dla naszej gminy wśród osób mających wpływ na decyzje polityczne i gospodarcze, przekonanie ich, że:

  1. w samej gminie istnieje przyjazna atmosfera do działań proekologicznych i turystycznych,

  2. rozwój gminy uzależniony jest od rozwoju turystyki ekologicznej.

Motorem takich działań z racji swoich kompetencji powinna być Rada Miejska w Nowym Warpnie. Stworzenie przesłanek do rozwoju gminy w przyszłości będzie owocować poprawą poziomu i warunków życia jej mieszkańców, gdyż rozwój gminy to także wzrost liczby miejsc pracy dla jej mieszkańców.

Rada Miejska w Nowym Warpnie upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie do podjęcia działań zmierzających do stworzenia odpowiedniego klimatu do rozmów umożliwiających realizację w/w projektów, poprzez organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów lub zjazdów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 27-02-2006 16:22:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 27-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 27-02-2006 16:22:22