006 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej, wydawania zaświadczeń o posiadanych gruntach rolnych na terenie Gminy Nowe Warpno, oraz do przyjmowania faktur do zwrotu części podatku akcyzowego

ZARZĄDZENIE NR 006/2019

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej, wydawania zaświadczeń o posiadanych gruntach rolnych na terenie Gminy Nowe Warpno, oraz do przyjmowania faktur do zwrotu części podatku akcyzowego

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 143 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 poz. 800 ze zm.), art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 ze zm.), oraz art.268 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – zarządzam co następuje:

 

§ 1.1. Upoważnia się Panią Iwonę Brygert do :

1) Wydawania w imieniu Burmistrza Nowego Warpna indywidualnych decyzji dotyczących wymiaru, przypisów, odpisów podatków z zakresu:

a) łącznych zobowiązań pieniężnych,
b) podatków od nieruchomości,
c) podatku rolnego,
d) podatku leśnego.

2) Prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach podatków i opłat, oraz postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej.
3) Wydawania i podpisywania zaświadczeń w sprawach o których mowa w pkt. 1, które wymagane są przepisami prawa.
4) Wydawania i podpisywania zaświadczeń o posiadanych gruntach rolnych na terenie Gminy Nowe Warpno.
5) Przyjmowania faktur do zwrotu części podatku akcyzowego i umieszczania adnotacji o treści: „przyjęto w dniu ...... do zwrotu podatku akcyzowego”.

2. W wymienionych w ust. 1 w sprawach należy używać pieczątki o treści:

Z up. Burmistrza Nowego Warpna
Inspektor ds. Podatków

Iwona Brygert

 

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 062/2013 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Jarosław Burba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 18-01-2019 12:05:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 18-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 18-01-2019 12:05:52