Uchwała Nr XXXVIII/185/2005


UCHWAŁA NR XXXVIII/185/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2005 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

9.884,00zł

z tego:

1) dochody na zadania własne

- o kwotę:

9.884,00zł

w tym:

a) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

2.368,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

2.368,00zł

§

2020

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- o kwotę:

2.368,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

3.516,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

1.516,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

1.516,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

2.000,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

2.000,00zł

c) dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

4.000,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

4.000,00zł

§

2020

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- o kwotę:

4.000,00zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

29.884,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

29.884,00zł

w tym:

a) dział

400

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- o kwotę:

4.000,00zł

- rozdział

40002

- dostarczanie wody

- o kwotę:

4.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

4.000,00zł

b) dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

2.368,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

2.368,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

2.368,00zł

c) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

3.516,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

1.516,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.516,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

2.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

2.000,00zł

d) dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

16.000,00zł

- rozdział

90001

- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- o kwotę:

16.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

16.000,00zł

e) dział

921

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o kwotę:

4.000,00zł

- rozdział

92116

- biblioteki

- o kwotę:

4.000,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- o kwotę:

4.000,00zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

20.000,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

20.000,00zł

w tym:

a) dział

600

- transport i łączność

- o kwotę:

10.000,00zł

- rozdział

60016

- drogi publiczne gminne

- o kwotę:

10.000,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

10.000,00zł

b) dział

854

- edukacyjna opieka wychowawcza

- o kwotę:

10.000,00zł

- rozdział

85415

- pomoc materialna dla uczniów

- o kwotę:

10.000,00zł

§

3240

- stypendia dla uczniów

- o kwotę:

10.000,00zł

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

4.244.099,00zł

z tego:

- dochody własne

3.701.141,00zł

- dochody na zadania zlecone

542.958,00zł

2) Wydatki ogółem

4.119.099,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.576.141,00zł

- wydatki na zadania zlecone

542.958,00zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-01-2006 16:14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-01-2006 16:14:03