041 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE NR 041/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) § 4 Uchwały Nr XLIII/227/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi organizacjami (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r. Nr 109, poz. 1971 ze zm.), zarządza się co następuje:

 

§ 1.1. Ogłaszam konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Nowe Warpno

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019-2021 rok”.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii na temat opublikowanego projektu programu.

4. Zarządzam publikację projektu programu poprzez umieszczenie na stronie internetowej, w BIP oraz tablicy informacyjnej Urzędu.

5. Wyznacza się termin konsultacji od 17 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. ochrony środowiska i spr. administracji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 19-10-2018 08:16:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 19-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 19-10-2018 08:16:09