XXXVII/227/2018 w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia  26 września 2018 r.

w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/331/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 3642) wprowadza się następujące zmiany:

1) W Statucie Sołectwa Brzózki stanowiącym załącznik nr 1 do powyższej uchwały § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat”.
2) W Statucie Sołectwa Warnołęka stanowiącym załącznik nr 2 do powyższej uchwały § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej następujących po kadencji w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 18-10-2018 17:48:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 18-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 18-10-2018 17:48:22