Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/184/2005


UCHWAŁA NR XXXVII/184/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 28 listopada 2005 roku

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ; art.41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457)oraz art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz. 959; Nr 173, poz. 1808, Nr 2005 r. Nr 85, poz.729; Nr 130, poz.1087) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Nowe Warpno, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIX/193/2002 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia

24 września 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

załącznik do Uchwały Nr XXXVII/184/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 28 listopada 2005 roku

REGULAMIN

DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Spis treści

 • I Postanowienia ogólne 2

 • II Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa

 • -minimalny poziom usług 2,3

 • III Prawa i obowiązki Odbiorcy 4,5

 • IV Szczegółowe warunki oraz tryb zawierania i rozwiązywania umów 6,7

 • V Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach. 7,8

 • VI Warunki przyłączenia do sieci. 8

 • VII Możliwość dostępu do usług wodociągowych. 9

 • VIII Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej

 • wody i odprowadzanych ścieków. 10

 • IX Sposób załatwiania reklamacji i wymiana informacji. 10

 • X Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe. 10

 • XI Postanowienia końcowe. 10

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa prawa i obowiązki dostawcy oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Nowe Warpno przez ZGK w Nowym Warpnie zwany dalej w rozumieniu ustawy Przedsiębiorstwem.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3.Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Przedsiębiorstwa polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa“, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72,poz.747 ze zm. Dz. U. Nr 85,poz 729 ).

§2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) odbiorca - odbiorca usług, w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i(lub) zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy,

2) przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ,o którym mowa w art. 2 pkt 4)ustawy w Nowym Warpnie jest to Zakład Gospodarki Komunalnej,

 1. umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzenie ścieków , o której mowa w art..6 ustawy,

 2. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy,

 3. wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

 4. dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

7) okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzenie ścieków.

§3

Dostarczanie wody i (lub) odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej między Przedsiębiorstwem a Odbiorcą.

Rozdział II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ

PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

§ 4

Minimalną ilość dostarczonej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcą.

§ 5

Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

 1. dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny,

 2. zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia,

 3. odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,

 4. określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków , a także kontroluje, czy jakość

przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

 1. zapewnia spełnianie warunków prowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej

niedoboru na zasadach określonych w zezwoleniu,

 1. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących

w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

 1. dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem

usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

 1. buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu

rozwoju i modernizacji,

 1. instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

10) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego,

11) informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi kwartalnie w formie ogłoszenia,

12) dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy i wskazań urządzeń pomiarowych:

 1. w przypadku odbiorców, domowych i innych- w okresach czasu gwarantujących bieżące rozliczanie

należności (np. raz w miesiącu ), jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,

b) w przypadku odbiorców produkcyjnych - raz w miesiącu,

§ 6

1. Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli :

 1. przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

 2. odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania

upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

 1. jakość w prowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiecie urządzenia pomiarowego,

 2. został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

2. W przypadku odcięcia dostawy wody przedsiębiorstwo jest obowiązane do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

3. Przedsiębiorstwo o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, burmistrza gminy oraz odbiorcę co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 7

1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2. Uprawnieni przedstawiciele Przedsiębiorstwa mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci.

3. Uniemożliwienie wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, skutkuje wstrzymaniem świadczenia

usług.

§ 8

Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego świadczenia usług, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania ich świadczenia.

§ 9

1. Przedsiębiorstwo jest uprawnione do wstrzymania lub ograniczenia dostawy wody wyłącznie z ważnych przyczyn takich jak:

a) brak wody na ujęciu,

 1. zanieczyszczenie wody w stopniu niebezpiecznym dla zdrowia lub życia,

 2. potrzeba zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,

 3. konieczność przeprowadzenia planowych prac konserwacyjnych oraz wykonania napraw i remontów urządzeń wodociągowych,

 4. awarie urządzeń wodociągowych,

 5. uszkodzenia wewnętrznej instalacji wodociągowej odbiorcy grożące niebezpieczeństwem,

 6. przerwy w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych,

 7. zaległości odbiorcy w płaceniu należności za dostarczoną wodę.

2. Ważnymi przyczynami uzasadniającymi wstrzymanie bądź ograniczenie odbioru ścieków są w szczególności:

 1. odprowadzanie ścieków z naruszeniem warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa,

 2. konieczność przeprowadzenia planowych prac konserwacyjnych oraz wykonania napraw i remontów urządzeń kanalizacyjnych,

 3. awarie urządzeń kanalizacyjnych,

 4. uszkodzenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej odbiorcy grożące niebezpieczeństwem,

 5. przerwy w zasilaniu energetycznym urządzeń kanalizacyjnych,

 6. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, niezgodnie z przepisami prawa,

 7. nielegalne odprowadzanie ścieków,

 8. zaległości odbiorcy w płaceniu należności za odprowadzone ścieki.

§ 10

Przedsiębiorstwo nie odpowiada za wstrzymanie bądź ograniczenie dostawy wody i odbioru ścieków spowodowane przyczynami o których mowa w § 8 i § 9 lub działaniem siły wyższej, odbiorcy nie przysługuje od przedsiębiorstwa odszkodowanie za straty powstałe z tego tytułu.

Rozdział III

Prawa i obowiązki Odbiorcy

§11

Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić do Przedsiębiorstwa z wnioskiem o zawarcie umowy.

§12

Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności, a w szczególności:

 1. dbając o właściwy stan techniczny pomieszczenia na wodomierz i urządzenie pomiarowe w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym lub skutkami niskich temperatur,

 2. zabezpieczenie wodomierza i urządzenia pomiarowego przed dostępem osób nie uprawnionych,

 3. odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa o wszelkich uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby,

d) odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu oraz o zmianie celu poboru wody, wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości ,

 1. użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia

chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci ,na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania ,

 1. użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

 2. informując przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy,

 3. umożliwiając osobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,

 4. powiadamiając przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci,

 5. udostępniając nieodpłatnie przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

§ 13

Odbiorca winien powiadomić przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, w tym o jej rozbudowie, które mogą mięć wpływ na działanie sieci.

§ 14

Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 15

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 16

1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych,

a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży ,szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują sie one w stanie rozdrobnionym,

2) odpadów płynnych nie mieszających sie z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas

bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje sie w temperaturze poniżej 85°C,

a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

6) nie zdezynfekowanych ścieków ze szpitali i sanatoriów oraz z zakładów weterynaryjnych.

3. Stan i skład ścieków przemysłowych oraz warunki ich wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które winny uwzględniać również technologiczne możliwości oczyszczalni oraz sposób sprawowania kontroli ilości i jakości tych ścieków regulują obowiązujące przepisy prawne oraz postanowienia umowy.

§ 17

Odbiorcy nie wolno:

1. Wykonywać jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Dokonywać zabudowy lub trwałych nasadzeń nad siecią oraz przyłączami wodociągowymi i przyłączami

kanalizacyjnymi w pasie określonym w obowiązujących przepisach.

Rozdział IV

Szczegółowe warunki oraz tryb zawierania i rozwiązywania umów

§ 18

Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 19

1. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

3. Umowa może być zawarta z osobą ,która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 20

1. Umowa określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

2. W przypadku, gdy przyłącza są w posiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 21

1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku

wielolokalowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zawiera :

 1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

 2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat.

3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informacje techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 22

1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji .

§ 23

 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

 2. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

 3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

4. Umowa wygasa w przypadkach:

- śmierci Odbiorcy,

- zmiany Odbiorcy,

- utraty przez Przedsiębiorstwo legitymacji do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

5. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazanych w art. 8 ustawy oraz kradzieży przyrządów pomiarowych lub dokonania zmian w instalacjach Odbiorcy i przyłączach wpływających w sposób negatywny na funkcjonowanie urządzeń Przedsiębiorstwa ma ono prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6.Rozwiązanie lub wygaśniecie umowy uprawnia Przedsiębiorstwo do zastosowania środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

7.Korzystanie z usług bez zawarcia umowy skutkuje odpowiedzialnością karną przewidzianą w ustawie oraz cywilną zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 24

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy.

Rozdział V

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach.

§ 25

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo.Z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 26

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych,

z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

§ 27

W okresie przejściowym w przypadku braku technicznej możliwości zainstalowania wodomierza ilość zużytej wody ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z przepisami ustawy.

§ 28

W przypadku niesprawności wodomierza, rozliczenia dokonuje się w oparciu o średnie zużycie wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności lub z okresu faktycznego poboru wody, jeżeli trwał on krócej.

§ 29

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równa ilości pobranej wody.

3. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.

§ 30

Przy rozliczeniach z odbiorcami przedsiębiorstwo obowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą rady

Gminy.

§ 31

1.Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczenia opłat oraz terminy opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

3. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur i rozliczeń

wystawianych przez przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie.


§
32

Taryfy obowiązują przez 1 rok.

§ 33

1. Przedsiębiorstwo obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za wodę:

a) pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

b) zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

c) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

d) wodę dostarczoną do nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ścieki odprowadzone

z tych nieruchomości w przypadku gdy są one zarządzane bezpośrednio przez gminę.

Rozdział VI

Warunki przyłączenia do sieci oraz odbiór przyłącza.

§ 34

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie.

 1. Przedsiębiorstwo po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

 2. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

 3. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwo dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza

w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

 1. Umowa określi zakres utrzymywania przyłączy przez przedsiębiorstwo.

§ 35

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

§ 36

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien

w szczególności zawierać :

 1. oznaczenie wnioskodawcy,

 2. określenie:

  • rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

  • charakterystyki zużycia wody,

  • rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzonych ścieków,

  • przeznaczenia wody,

 • informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda,

 • a w szczególności :

   • powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,

   • wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

   • proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

    1. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

     1. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

     2. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust.1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

    § 37

    1.Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku .W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

    2.Warunki przyłączenia są ważne 3 lata od dnia ich określenia.

    3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

    1. miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

    2. przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,

    c) wymagania dotyczące:

    d) miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

    e) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

    f) jakości odprowadzanych ścieków,

    g) termin ważności warunków przyłączenia.

    4. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z przedsiębiorstwem.

    § 38

    Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej

    z przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych

    przepisami Prawa budowlanego warunków.

    § 39

    1.Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane

    niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

    2.Przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych

    możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 43.

    § 40

    Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenia wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może

    zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi

    warunki techniczne przyłączenia.

    .

    Rozdział VII

    Możliwość dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych

    § 41

    Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych

    usług:

    1.W Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie , który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

    1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

    2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

    3) regulamin świadczenia usług,

    4) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

    2.W Przedsiębiorstwie udostępniającym nieodpłatnie do wglądu:

    1) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

    2) regulamin świadczenia usług,

    3) taryfy opłat,

    Rozdział VIII

    Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług

    i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

    § 42

    1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących

    zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

    2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia

    odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub

    uniemożliwiające świadczenia usług w szczególności gdy:

    1. z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

    2. dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

    3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno - remontowych

    Przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

    4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

    Rozdział IX

    Sposób załatwiania reklamacji i wymiana informacji.

    § 43

    Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

    1. 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

    2. 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń o których mowa w lit.a.

    § 44

    1.Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

    2.Reklamacje, o których mowa w ust.1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie

    Przedsiębiorstwa, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

    3.Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji

    w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu jeżeli istnieje konieczność

    przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

    Rozdział X

    Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe.

    § 45

    Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

    § 46

    Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

    § 47

    1.Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

    2.Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

    Rozdział XI

    Postanowienia końcowe.

    § 48

    W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw

    Metadane - wyciąg z rejestru zmian

    Akcja Osoba Data
    Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 16-12-2005 11:44:58
    Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 16-12-2005
    Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 16-12-2005 11:44:58