XXXVI/223/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

UCHWAŁA NR XXXVI/223/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia  27 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie  z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ) oraz art. 15 ust. 3 pkt 1 i art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie, uchwala co następuje:

 

§ 1. W §1 uchwały nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dokonuje się zmiany wysokości dotacji, w związku z czym ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udziela się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie dotacji przedmiotowej stanowiącej dopłatę z budżetu gminy Nowe Warpno do każdego m³ ścieków odbieranych pojazdem asenizacyjnym z nieruchomości komunalnych, z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, a także odbieranych od tych właścicieli nieruchomości, którzy zlecą wykonanie usługi polegającej na odbieraniu ścieków pojazdem asenizacyjnym w ramach umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawartych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, w wysokości:

1) 22,85 zł brutto – w odniesieniu do usług wykonanych w okresie od 1 stycznia do 20 czerwca 2018 r.,
2) 21,68 zł brutto – w odniesieniu do usług wykonanych w okresie od 21 czerwca 2018 r. do końca roku, z zastrzeżeniem ust.2”

 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Nowe Warpno i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2018 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 02-07-2018 15:05:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 02-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 18-10-2018 17:42:27