XXXV/213/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR XXXV/213/2018

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia  23 maja 2018 roku

w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

 

 

Na podstawie art. 52 ust. 1, ust. 2, ust. 14 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 5 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za godzinę zajęć uczniów, objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę publicznym Przedszkolu „Złota Rybka” w Nowym Warpnie w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

§ 2. Ustala się godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznym Przedszkolu „Złota Rybka” w Nowym Warpnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku określonych zegarowo w statucie.

 

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty, o której mowa w § 1, ustalana jest jako iloczyn: wysokości o której mowa w § 1 oraz sumy godzin faktycznego pobytu ucznia ponad 5 godzin dziennie w miesiącu w publicznej placówce, o której mowa w § 2.

 

§ 4. W przypadku, gdy do Przedszkola uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, zwalnia się częściowo z 50% opłaty, o której mowa § 1, należnej za drugie i następne dziecko.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIX/173/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno jednostkach oświatowych (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 4149).

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni do daty ogłoszenia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Nowym Warpnie
Krystyna Czerwińska-Twarowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:42:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 23-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 23-06-2018 10:42:25