Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała XXXVI/173/2005


UCHWAŁA NR XXXVI/173/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2005 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

10.859,00zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone

- o kwotę:

6.659,00zł

w tym:

a) dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

4.500,00zł

- rozdział

75107

- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

- o kwotę:

4.500,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

4.500,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

2.159,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

2.159,00zł

§

2010

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- o kwotę:

2.159,00zł

2) dochody na zadania własne

- o kwotę:

4.200,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

4.200,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

4.200,00zł

§

2030

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

4.200,00zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

20.859,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

14.200,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

4.200,00zł

- rozdział

85295

- pozostała działalność

- o kwotę:

4.200,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

4.200,00zł

b) dział

854

- edukacyjna opieka wychowawcza

- o kwotę:

10.000,00zł

- rozdział

85415

- pomoc materialna dla uczniów

- o kwotę:

10.000,00zł

§

3240

- stypendia dla uczniów

- o kwotę:

10.000,00zł

2) wydatki na zadania zlecone

- o kwotę:

6.659,00zł

w tym:

:

a) dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

4.500,00zł

- rozdział

75107

- wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

- o kwotę:

4.500,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

4.500,00zł

b) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

2.159,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

2.159,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

2.159,00zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu

- o kwotę:

10.000,00zł

z tego:

1) wydatki własne

- o kwotę:

10.000,00zł

w tym:

a) dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

10.000,00zł

- rozdział

85215

- dodatki mieszkaniowe

- o kwotę:

10.000,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

10.000,00zł

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem

4.216.485,00zł

z tego:

- dochody własne

3.673.527,00zł

- dochody na zadania zlecone

542.958,00zł

2) Wydatki ogółem

4.091.485,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.548.527,00zł

- wydatki na zadania zlecone

542.958,00zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiana budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2005 podyktowana jest wprowadzeniem po stronie dochodów budżetu dotacji z Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji procesu oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Nowym Warpnie w kwocie 47.400,00zł. Zmiana po stronie wydatków polegająca na zmniejszeniu wydatków w dziale 710 podyktowana jest przesunięciem środków finansowych przeznaczonych na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego jakie zaoszczędzono w wyniku przeprowadzonego przetargu i wyłonieniu wykonawcy opracowania tego studium w kwocie niższej niż pierwotnie planowano. Kwota zaoszczędzona przeznaczona jest na komputeryzację Urzędu Gminy a mianowicie - wymianę całej sieci komputerowej obsługującej wydział finansowy, ewidencji ludności i podatków. Istniejąca sieć komputerowa zainstalowana w urzędzie gminy została zakupiona w roku 1995. Biorąc pod uwagę fakt szybkiego „starzenia” się sprzętu komputerowego, występujących cyklicznie raz w tygodniu awarii oraz brak możliwości aktualizacji programów komputerowych, które są niezbędne do prawidłowej gospodarki podatkowej i finansowej, zaistniała konieczność wymiany całej sieci, gdyż wymiana tylko pojedynczych komputerów jest niemożliwa. Kwota wydatków zmniejszona w dziale 757 zaoszczędzona w wyniku zmniejszonej kwoty wydatków przeznaczonych na obsługę długu ( kredytu w rachunku bieżącym) z którego gmina do chwili obecnej nie korzystała przeznaczona jest na zwiększenie wydatków związanych z wyceną nieruchomości w kwocie 5.000,00zł oraz na remont boiska szkolnego (zgodnie z zaleceniem SANEPID-u) pozostałą kwotę na remont boiska w wysokości 5.000,00zł zrefunduje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota wydatków zmniejszona w dziale 852 pierwotnie przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych jest wg wydanych decyzji administracyjnych określających wysokość dodatków mieszkaniowych stosunkowa za duża w związku z tym zostaje przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Nowe Warpno.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-11-2005 15:08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-11-2005 15:08:04