014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 014/2018

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 7 r ., poz. 187 5 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 3 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), uchwały nr XIII078/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę gruntu nr 953/21, stanowiącą własność Gminy Nowe Warpno, położoną w Nowym Warpnie w obrębie ewidencyjnym nr 1, o powierzchni 0,0457 ha dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00026761/9.

 

§ 2.1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w § 1, zawierający opis i warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości.

2. Wykaz ten podlega ogłoszeniu na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Warpno, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowego Warpna www.bip.nowewarpno.pl.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 27-02-2018 13:08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 27-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 27-02-2018 13:08:22