Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XXXVII/229/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno 2018-10-19 07:46:59
XXXVII/228/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021" 2018-10-18 17:51:51
XXXVII/227/2018 w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Nowe Warpno 2018-10-18 17:48:22
XXXVII/226/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno 2018-10-18 17:46:26
XXXVII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-10-18 17:41:32
XXXVII/224/2018 w sprawie nadania nazwy ciągowi spacerowemu wzdłuż południowo-zachodniego brzegu Półwyspu Nowowarpieńskiego - "Promenada im. Andrzeja Grotowskiego" 2018-10-18 17:20:39
XXXVI/223/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/190/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2018-07-02 15:05:29
XXXVI/222/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Nowe Warpno 2018-07-02 15:03:23
XXXVI/221/2018 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Warpno" 2018-07-02 14:54:31
XXXVI/220/2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-07-02 14:03:03
XXXVI/219/2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2017 rok 2018-07-02 14:00:21
XXXVI/218/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2018-07-02 13:58:46
XXXV/217/2018 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach 2018-06-23 10:51:25
XXXV/216/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-06-23 10:49:30
XXXV/215/2018 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kąpieliska nad Jeziorem Nowowarpieńskim" 2018-06-23 10:48:07
XXXV/214/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2018-06-23 10:44:46
XXXV/213/2018 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-06-23 10:42:25
XXXV/212/2018 w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Nowe Warpno 2018-06-23 10:41:11
XXXV/211/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-06-23 10:39:38
XXXIV/210/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-06 11:00:13
XXXIV/209/2018 w sprawie podziału Gminy Nowe Warpno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-06 10:56:58
XXXIV/208/2018 w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Nowe Warpno oraz określenia sezonu kąpielowego 2018-04-06 10:52:47
XXXIV/207/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2018-04-06 10:42:06
XXXIV/206/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno 2018-04-06 10:37:15
XXXIV/205/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2018-04-06 10:34:45
XXXIII/204/2018 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku" 2018-03-06 10:23:23
XXXIII/203/2018 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 2018-03-06 10:17:53
XXXIII/202/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-03-06 10:16:11
XXXIII/201/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-03-06 10:05:04
XXXII/200/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2018-01-26 13:28:06
XXXII/199/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-01-26 13:26:03
XXXII/198/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 2018-01-26 13:23:34
XXXII/197/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/128/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2018-01-26 13:16:39
XXXII/196/2018 w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2018-01-26 13:14:25
XXXII/195/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/187/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-01-26 13:12:14
XXXII/194/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/186/2017 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 20 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-01-26 12:29:40
XXXII/193/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2018-01-26 10:52:09