Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
099 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2019-01-28 15:18:17
098 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2019-01-28 14:48:04
097 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2019-01-28 14:43:07
095 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2019-01-28 14:39:08
094 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2019-01-28 14:30:44
093 w sprawie stawek za krótkotrwałe udostępnienie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2018-12-20 12:44:49
092 w sprawie opublikowania ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2018-12-20 12:34:19
091 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2018-12-17 16:10:26
090 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2018-12-17 16:08:46
089 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2019 roku 2018-12-17 16:06:56
088 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-12-17 16:01:10
087 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2018-12-17 15:56:37
086 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na lata 2019-2021 na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2018-12-17 15:50:48
085 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 15:45:07
084 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 007/2016 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 21 stycznia 2016 roku 2018-12-17 15:35:07
083 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 15:18:53
082 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/30 z obrębu ewidencyjnego nr 1 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno - objętej księgą wieczystą nr SZ2S/00026761/9 2018-12-17 15:05:52
081 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej na lata 2019?2021 2018-12-17 14:58:56
080 w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2018-12-17 14:39:52
079 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 14:26:19
078 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 14:02:01
077 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Nowym Wapnie w obrębie ewidencyjnym nr 2, przy ul. Podgrodzie 80, wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu oraz z udziałem w wysokości 82/1000 części w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości 2018-12-17 13:47:36
076 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 13:27:08
075 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2018-12-17 13:18:37
074 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2018-12-17 13:16:11
073 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego ograniczonego 2018-12-17 13:11:35
072 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-12-17 12:54:15
071 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2018-12-17 12:51:39
070 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-12-17 12:48:35
069 w sprawie zmiany szczegółowych warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej o charakterze socjalnym 2018-12-17 12:46:25
068 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-12-17 11:53:18
067 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 11:49:12
066 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Nowym Warpnie przy ul. Podgrodzie 80 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności do gruntu stanowiącego działkę nr 101/45 z obrębu ewidencyjnego nr 2 Nowe Warpno, gm. Nowe Warpno 2018-12-17 11:37:45
065 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-12-17 11:34:49
064 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-12-17 11:32:27
063 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2018-12-17 11:14:17
062 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2018-12-17 11:11:46
061 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2018-12-17 11:10:08
060 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym 2018-12-17 09:48:25
059 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-12-17 09:42:46
058 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 09:39:53
057 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-12-17 09:30:55
056 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczeń w budynkach gospodarczych 2018-12-17 09:29:01
055 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2018-12-17 09:20:32
054 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2018-12-17 09:19:08
053 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. podatków w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2018-12-17 09:17:38
051 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-12-17 09:15:17
050 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 09:12:18
049 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i zabezpieczenia mienia znajdującego się w kontenerze handlowym przy ul. Dworcowej 2018-12-17 09:02:54
048 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2018-12-17 09:00:29
047 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-12-17 08:58:49
046 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-12-17 08:55:56
045 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2018-12-17 08:52:21
044 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-12-17 08:49:55
043 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli terenu dawnego targowiska przy ul. Dworcowej w Nowym Warpnie 2018-10-19 08:20:37
042 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-10-19 08:17:54
041 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2018-10-19 08:16:09
040 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018?2021 2018-10-19 08:13:07
039 w sprawie zmiany  w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 201 2018-10-19 08:08:25
038 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji programu "Dobry start" 2018-10-19 08:00:47
037 w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Mazgaj do realizacji programu "Dobry start" 2018-10-19 07:56:47
035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-06-27 14:21:30
034 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-06-27 14:19:29
033 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-06-27 14:16:11
031 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2018-06-27 14:06:41
030 w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 953/21 z obrębu nr 1, gmina Nowe Warpno, objętej KW SZ2S/00026761/9 2018-06-23 10:08:52
029 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-06-23 10:01:16
026 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2018-06-23 09:59:08
025 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2018-06-23 09:57:31
024 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2018-06-23 09:53:18
023 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2018-06-23 09:51:41
022 w sprawie przekazania w zarządzanie placu zabaw z Gminy Nowe Warpno Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2018-06-23 09:48:49
021 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2018-06-23 09:46:56
020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2018-06-23 09:45:13
019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2018-06-23 09:42:04
018 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2018-04-13 13:57:57
017 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-04-13 12:38:17
016 w sprawie anulowania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2018-04-13 12:36:15
015 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2018-04-13 12:34:19
014 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2018-02-27 13:08:22
013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-02-27 13:03:49
012 wprowadzenia zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych 2018-02-27 13:02:01
011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 044/2009 Burmistrza Gminy Nowe Warpno z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2018-02-27 12:21:01
010 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2018-02-27 12:17:17
009 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2018-02-27 11:47:32
008 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-02-27 11:41:57
007 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2018-02-27 10:42:36
006 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2018-02-27 10:36:51
005 w sprawie odwołania Komisji Stypendialnej 2018-02-27 10:32:19
004 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za święto przypadające w sobotę 2018-01-16 15:02:15
003 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-01-16 15:00:31
002 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2018-01-16 14:58:31
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2018-01-16 14:56:08