065 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE NR 065/2017

Burmistrza Nowego Warpna
z dnia 07 września 2017 roku

w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 25 ust.1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIII/078/2007 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowaną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Nowe Warpno, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 783/115 o powierzchni 0,0188 ha, położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 Nowe Warpno, posiadającą urządzoną księgę wieczystą SZ2S/00012491/4.

 

§ 2.1. Dla opisanej w § 1 nieruchomości ustala się:

1) cenę nieruchomości w wysokości 12.100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto zł 00/100) sporządzoną na podstawie wartości nieruchomości,
2) wartość nieruchomości w wysokości 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset zł 00/100) wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).

 

§ 3. Istotne warunki sprzedaży, zostaną określone w podpisanym przez obie strony protokole będącym podstawą do podpisania umowy notarialnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Nowego Warpna
Władysław Kiraga

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 04-10-2017 15:17:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 04-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 04-10-2017 15:17:28