Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/150/2005


UCHWAŁA Nr XXX/150/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, uzgodniony z Oddziałem ZNP w Policach, regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Nowe Warpno stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/146/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/150/2005 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 marca 2005 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH

PRZEZ GMINĘ NOWE WARPNO

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

* 1. 1. Regulamin wynagradzania określa:

1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;

4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli przyjmuje się z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2005 r.).

* 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) organie prowadzącym szkołę - rozumie się przez to Gminę Nowe Warpno (Radę Miejską w Nowym Warpnie lub Burmistrza Gminy Nowe Warpno);

2) szkole - rozumie się przez to publiczne: gimnazjum, szkołę podstawową

i przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno;

3) nauczycielu - rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach;

4) Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn.zm.).

Rozdział II

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

* 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.

5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat, wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

7. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

8. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

9. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III

DODATEK MOTYWACYJNY

* 4. 1. Nauczycielowi, w zależności od osiąganych wyników pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny w wysokości do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Średnia wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne wynosi:

1) dla nauczycieli - 8 % wynagrodzenia zasadniczego;

2) dla dyrektorów - 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego są:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:

  1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,

2) osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze, w szczególności:

a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,

a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w szczególności:

a) prowadzenie zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym

uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb

i zainteresowań uczniów,

b) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

c) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

d) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

e) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,

6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej,

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo na okres 4 miesięcy.

5. Nauczycielowi, który przestał spełniać warunki, na podstawie których przyznano mu dodatek motywacyjny, można w/w dodatek cofnąć za wypowiedzeniem przed upływem wyznaczonego okresu.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala i przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Gminy Nowe Warpno, w ramach posiadanych środków finansowych, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej.

7. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV

DODATEK FUNKCYJNY

* 5. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

  1. stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub przedszkola,

  2. sprawowanie funkcji:

a) wychowawcy klasy;

b) doradcy metodycznego,

c) opiekuna stażu.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala się, biorąc pod uwagę liczbę oddziałów i uczniów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, l liczbę budynków, w których szkoła funkcjonuje, wyniki pracy szkoły, warunki lokalowe, organizacyjne, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego uzależniona jest od liczby nauczycieli, dla których pomoc świadczy doradca, oceny jakości pracy doradcy wyrażonej przez nauczycieli i koordynatora gminnego zespołu doradców.

  4. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska lub wykonywania obowiązków, za które przysługuje dodatek. Jeżeli powierzenie stanowiska lub wykonywania obowiązków nastąpiło w trakcie miesiąca, dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia obowiązków.

5. Nauczyciel, któremu powierzono obowiązki, do których jest przypisany ten dodatek, na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

8. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo, tylko za jeden oddział (grupę), niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia.

9. Dodatek funkcyjny w wysokości określonej w ust. 11, ustala dla nauczycieli - dyrektor szkoły, dla doradcy metodycznego i dla dyrektora szkoły - Burmistrz Gminy Nowe Wapno.

10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. Dodatek ten wypłaca się za okresy wykonywania obowiązków oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych.

11. Ustala się tabelę dodatków funkcyjnych:

Lp.

Stanowisko, obowiązki

Miesięcznie

złotych

1.

Dyrektor przedszkola

od 200 do 400

2.

  1. Dyrektor szkoły

  1. Wicedyrektor szkoły

od 400 do 600

od 300 do 500

3.

a) Wychowawca klasy w gimnazjum

b) Wychowawca klasy w szkole podstawowej

c) Wychowawca grupy w przedszkolu

50

40

30

4.

Doradca metodyczny

od 200 do 400

5.

Opiekun stażu - za każdego nauczyciela stażystę

powierzonego opiece

40

Rozdział V

DODATEK ZA PRACĘ W TRUDNYCH WARUNKACH

* 6. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach.

2. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć:

1) nauczania indywidualnego dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

2) dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;

3) w przedszkolach (oddziałach) integracyjnych.

3. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

2) nauczycielom szkół (przedszkoli) nie będących specjalnymi, prowadzącym nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego;

2) nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych - w wysokości do 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania;

3) nauczycielom przedszkoli (oddziałów) integracyjnych - w wysokości do 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

5. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć.

6. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

7. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową, przepracowaną w trudnych warunkach ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

8. Dodatek za pracę w trudnych warunkach dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Burmistrz Gminy Nowe Warpno.

9. Dodatek za pracę w trudnych warunkach wypłaca się z dołu.

Rozdział VI

GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

* 7. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za pracę w trudnych warunkach, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych lub godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 3 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za pracę w trudnych warunkach, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

8. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy;

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż tydzień;

4) wykonywaniem innych prac zleconych przez pracodawcę;

- traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

9. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

10. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów godzin zajęć w ramach jednego etatu, godziny nauczyciela ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć. Wszystkie godziny ponad tak ustalony wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

11. Nauczycielom, którzy realizują zajęcia edukacyjne zwiększone przez organ prowadzący szkołę, zatwierdzone w arkuszu organizacji szkoły, przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z wymiarem, w którym były faktycznie realizowane.

12. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

13. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne lub opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie jak za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.

14. Dyrektorowi szkoły nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych godzin zastępstw doraźnych.

Rozdział VII

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

* 8. 1. Środki na nagrody, w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli, planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły.

2. Środki na nagrody organu prowadzącego planowane są w rezerwie celowej budżetu Gminy i przyznawane przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno w ramach środków przewidzianych na ten cel.

3. Do nagrody organu prowadzącego lub do nagrody dyrektora szkoły może być typowany nauczyciel wyróżniający się w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, posiadający powszechnie uznawany dorobek pracy, a w szczególności:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach

uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod

nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do  udziału w zawodach II stopnia (okręgowych),

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

    f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

  1. zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

4. Nagroda organu prowadzącego może być przyznana nauczycielowi, po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, na wniosek dyrektora szkoły (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej) lub z własnej inicjatywy Burmistrza.

5. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi, po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, na wniosek rady pedagogicznej lub z własnej inicjatywy dyrektora (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej).

6. Wnioski o nagrodę organu prowadzącego szkołę składa się w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie, w terminie do 30 września.

7. Burmistrz Gminy dokonuje analizy wniosków i podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody.

8. Nagrody mogą być przyznane po zaopiniowaniu przez związek zawodowy, do którego kandydat należy.

9. Nagrody mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane również w innym  czasie.

10. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

Rozdział VIII

DODATKI SOCJALNE - DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY

* 9. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, zatrudnionemu na terenie Nowego Warpna, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego, zwany dodatkiem wiejskim.

2. Dodatek wiejski wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 10. 1.  Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, zatrudnionemu na terenie Nowego Warpna, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, którego wysokość jest uzależniona od stanu rodzinnego nauczyciela.

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi:

1) dla 1 osoby - 42 zł;

2) dla 2 osób - 56 zł;

3) dla 3 osób - 70 zł;

4) dla 4 i więcej osób - 84 zł.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu;

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

7. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

8.  Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* 11. 1. Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz pozostałe składniki wynagrodzenia dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz Gminy Nowe Warpno.

2. Ustalenia kwalifikacji nauczyciela i stopnia awansu zawodowego w celu zaszeregowania do właściwej stawki wynagrodzenia zasadniczego, dokonuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz Gminy w Nowym Warpnie, na podstawie oryginalnych dokumentów (aktów nadania stopnia awansu zawodowego, świadectw, dyplomów) albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów. Podstawę do ustalenia kwalifikacji nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

* 12. Nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, otrzymywali dodatki specjalistyczne, zachowują prawo do tych dodatków do czasu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, w wysokości i na zasadach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy.

§ 13. W przypadku nie uchwalenia do dnia 31 grudnia danego roku regulaminu wynagradzania na kolejny rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy od ogłoszenia ustawy budżetowej.

9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-05-2005 15:30:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-05-2005 15:30:08