Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
097 w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Warpnie 2018-02-27 10:28:52
096 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Nowe Warpno 2018-02-27 10:27:40
095 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2018-01-16 14:06:00
094 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nowe Warpno oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat 2018-01-16 13:59:59
093 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzózkach w dniu 15 grudnia 2017 roku 2018-01-16 13:57:31
092 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2017-12-22 10:19:18
091 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-12-22 10:16:42
090 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2018 roku 2017-12-22 10:13:53
089 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-12-22 10:09:33
088 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-12-22 09:56:14
087 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-12-22 09:52:56
086 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2017-12-22 09:50:33
085 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-12-22 09:47:34
084 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-11-29 11:57:49
083 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2017-11-29 11:55:07
082 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat 2017-11-29 11:46:54
081 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-29 11:42:36
080 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2017-11-29 11:21:20
079 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych oraz za usługi kserograficzne dla ludności 2017-11-29 10:47:42
078 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2017-11-29 10:28:52
077 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-29 10:24:24
076 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017-11-29 09:45:44
075 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-29 09:35:49
074 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-11-29 09:21:24
073 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowymw sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-11-29 09:18:12
072 w sprawie ogłoszenia otwartego konkurencyjnego naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu i kadr w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2017-11-29 09:15:05
071 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-10-13 15:03:26
070 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Nowego Warpna 2017-10-13 15:01:40
069 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-13 14:59:47
068 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2017-10-13 14:51:03
067 w sprawie aneksu do zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 08/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2017-10-13 14:45:50
066 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-13 14:38:22
065 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-04 15:17:28
064 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-10-04 15:14:16
063 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2017-10-04 15:05:01
062 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-10-04 15:00:36
061 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-10-04 14:53:46
060 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-10-04 14:50:31
059 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz.195) 2017-10-04 14:47:07
058 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Ewelinie Mazgaj do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016, poz. 1860) 2017-10-04 14:44:50
057 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-04 14:41:11
056 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników urzędu za święto przypadające w sobotę 2017-10-03 13:40:53
055 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-03 13:39:03
054 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-10-03 13:36:13
053 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-03 13:32:47
052 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Pawłowskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw szkoły 2017-10-03 13:24:46
051 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-03 13:19:58
050 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi Brzózki w Gminie Nowe Warpno 2017-06-29 08:58:30
049 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-06-29 08:56:14
048 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-06-29 08:46:17
047 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-29 08:44:15
046 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-29 08:36:23
045 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych przez Urząd Gminy Nowe Warpno 2017-06-29 08:33:21
044 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-26 14:32:19
043 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-06-26 14:30:28
042 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-06-26 14:28:57
041 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania 2017-06-26 14:25:23
040 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 8 klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie powstałej z przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2017-06-26 12:19:23
039 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 118/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-06-26 12:14:20
038 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2017-06-26 12:08:49
037 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2017-06-26 12:03:13
036 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-06-26 10:06:25
035 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-06-26 10:03:20
034 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-04-27 13:32:16
033 w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy dla pracowników urzędu za odpracowaniem 2017-04-27 13:31:01
032 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2017-04-27 13:29:15
031 w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 8-klasowej Szkoły Podstawowej w Nowym Warpnie 2017-04-27 13:26:26
030 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-04-27 13:24:05
029 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli 2017-04-27 13:20:24
028 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-04-27 13:10:42
027 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-04-13 11:29:52
026 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-04-13 11:23:46
025 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2017-04-13 11:22:34
024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2017-04-13 11:14:43
023 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-04-13 11:03:39
022 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-03-29 15:29:34
021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-03-29 15:13:00
020 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-03-29 15:09:11
019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-03-01 13:14:09
018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-03-01 13:08:59
017 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2017-03-01 13:07:08
016 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania niewykorzystanych formularzy dowodowych - druków ścisłego zarachowania znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu 2017-03-01 13:04:41
015 w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Nowym Warpnie 2017-03-01 13:01:49
014 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-03-01 12:30:05
013 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2017-03-01 12:20:51
012 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-02-15 14:54:37
011 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-02-15 14:52:47
010 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) 2017-02-15 14:50:40
009 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U.2016.1860) 2017-02-15 14:48:37
008 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-02-15 14:45:45
007 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2017-02-15 14:44:06
006 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2017-02-15 14:41:53
005 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2017-02-15 14:40:27
004 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Teresie Szybka do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? (Dz.U.2016.1860) 2017-02-15 14:37:32
003 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-02-15 14:30:29
002 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu budynku gospodarczego 2017-02-15 14:22:27
001 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 100/2011 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 08 sierpnia 2011 roku w sprawie wytycznych do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-02-15 14:16:16