Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/148/2005


UCHWAŁA Nr XXX/148/2005

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 30 marca 2005 roku

w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 109, poz. 1161, Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) oraz § 19 ust.2 pkt 15 Statutu Gminy Nowe Warpno przyjętego uchwałą Nr XX/111/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Warpno (Dz.Urz.Woj.Zacho. Nr 78, poz. 1338) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe Warpno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Nowe Warpno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie Nr XXX/148/2005

z dnia 30 marca 2005 r

.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY NOWE WARPNO

I. Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy.

* 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako:

- stypendium szkolne,

- zasiłek szkolny.

* 2. Uprawnieni do otrzymywania stypendium szkolnego są:

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

3) uczniowie szkół niepubliczynych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

* 3. Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniani funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

* 4. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa a art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

* 5. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w * 2, znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

II. Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

* 6. 1. Formami stypendium szkolnego są:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4) świadczenia pieniężne, jeżeli burmistrz uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1) i pkt, 2), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt. 3), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt, 3), udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1) - 3) nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

* 7. Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

III. Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

* 8. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.

2. Burmistrz może imiennie upoważnić pracownika samorządowej jednostki organizacyjnej do przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Upoważniony pracownik nie może być zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej.

* 9. 1. Świadczenia pomocy społecznej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zaciągnięciu opinii dyrektora szkoły (kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w * 2 pkt. 2),

2) wniosek dyrektora szkoły (kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa * 2 pkt. 2).

2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie podlegają opłacie skarbowej.

3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

* 10. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

2) miejsce zamieszkania ucznia,

3) rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)oraz pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna; w przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych podaje się informacje o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne,

4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia.

2. Do wniosku udzielenia pomocy materialnej załącza się zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

* 11. 1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do dyrektora szkoły (kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium nauki języków obcych, pracowników kolegiów służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w * 2 pkt.2), w przypadku, gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

4. Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielenie stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

* 12. Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

IV. Wysokość stypendium oraz okresy i formy płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

* 13.1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.).

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

3. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekraczać miesięcznie kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.).

4. Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm.).

5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

6. Burmistrz ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 3 i 4 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie z ust. 1 i 2, innymi okolicznościami, o których mowa w * 3, wykorzystując opinię komisji stypendialnej, w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.

7. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku. Zasady, o których mowa w pkt. 7, mogą być pomocniczo stosowane przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego przez Burmistrza.

* 14.Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

  1. jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 % kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 101 % do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z zpóźn.zm.),

  2. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50 % do 100 % kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80 % do 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z zpóźn.zm.).

§ 15.1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy od września do czerwca w danym roku szkolnym (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym).

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznych lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości, w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - dziewięciokrotokości miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości.

3. Zasiłek szkolny przyznany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku.

* 16.1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w * 5 ust. 1 pkt. 1 pkt. 1 realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie, o której mowa w * 5 ust. 1 pkt. 2 realizowana jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowanych przez szkoły.

3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w * 5 ust. 1 pkt. 2 - 3, może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Szczegółowe warunki, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej, zostaną uregulowane w odrębnym zarządzeniu burmistrza.

4. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie banku prowadzącego obsługę bankową budżetu lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

V. Przepisy przejściowe

* 17. Uczniowie, którym przyznano świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przed dniem 31 grudnia 2004 roku zachowują te świadczenia do końca okresu, na jaki przyznano świadczenia.

* 18. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, można składać w terminie do 15 kwietnia 2005 r.

2. Stypendium szkolne na wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od 1 stycznia 2005 r.

3. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony.

* 19.1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym złożone i nierozpatrzone przed 31 grudnia 2004 r. rozpatruje się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Wnioski o których mowa w ust. 1 dotyczące uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, przekazuje się do sekretariatu Urzędu Gminy w terminie do 15 kwietnia 2005 r.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 10-05-2005 15:29:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 10-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 10-05-2005 15:29:17