Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XXXI/192/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 2017-12-29 14:16:11
XXXI/191/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 7 lat 2017-12-29 14:09:35
XXXI/190/2017 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2017-12-29 14:06:14
XXXI/189/2017 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2018 rok 2017-12-29 14:03:53
XXXI/188/2017 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2018 rok 2017-12-29 14:01:23
XXXI/187/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2018-2021 2017-12-29 13:57:29
XXXI/186/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2018 2017-12-29 13:46:54
XXXI/185/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-12-29 12:11:30
XXXI/184/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-12-29 12:03:43
XXX/183/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2017-11-30 14:30:28
XXX/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2017-11-30 14:28:48
XXX/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2017-11-30 14:26:57
XXX/180/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno na 2018 rok 2017-11-30 14:25:36
XXX/179/2017 w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Nowe Warpno 2017-11-30 14:23:05
XXX/178/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-11-30 14:17:27
XXX/177/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-11-30 13:30:44
XXX/176/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-11-30 13:15:45
XXIX/175/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2017-10-03 12:45:41
XXIX/174/2017 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2017-10-03 12:30:47
XXIX/173/2017 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno jednostkach oświatowych 2017-10-03 12:28:42
XXIX/172/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-10-03 12:26:45
XXIX/171/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/ 126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-10-03 12:18:11
XXIX/170/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-10-03 12:05:45
XXVIII/169/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2017-08-22 08:27:54
XXVIII/168/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowym Warpnie w Szkołę Podstawową w Nowym Warpnie 2017-08-22 08:26:37
XXVIII/167/2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-08-21 08:57:31
XXVIII/166/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2016 rok 2017-08-21 08:56:21
XXVIII/165/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-08-11 08:51:14
XXVIII/164/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-08-11 08:49:55
XXVIII/163/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-08-10 09:15:08
XXVIII/162/2017 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Nowe Warpno 2017-08-10 09:07:51
XXVII/161/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności do nieruchomości, położonej w Nowym Warpnie 2017-06-26 09:50:12
XXVII/160/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym 2017-06-26 09:38:31
XXVII/159/2017 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat 2017-06-26 09:35:49
XXVII/158/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/ 126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-06-26 09:32:44
XXVII/157/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-06-26 09:17:54
XXVI/156/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2017-05-10 11:49:34
XXVI/155/2017 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Warpno 2017-05-10 11:47:35
XXV/154/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-04-03 12:52:32
XXV/153/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-04-03 12:50:42
XXIV/152/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2017-03-14 09:32:34
XXIV/151/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2017-03-14 09:31:33
XXIV/150/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2017 roku" 2017-03-14 09:30:19
XXIV/149/2017 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 2017-03-13 10:20:03
XXIV/148/2017 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nowe Warpno 2017-03-13 10:18:39
XXIV/147/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/127/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017-2020 2017-03-13 10:15:36
XXIV/146/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/ 126/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 21 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-03-10 10:29:37
XXIV/145/2017 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2017 rok 2017-03-10 10:28:41
XXIV/144/2017 w sprawie kierunku działania Burmistrza w zakresie dokonania zmiany wierzyciela w umowie pożyczki zawartej w dniu 14 listopada 2012 roku 2017-03-10 10:27:26
XXIII/143/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2017-02-03 09:09:36
XXIII/142/2017 w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2017-02-03 09:07:38
XXIII/141/2017 w sprawie zmiany uchwały nr IV/028/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2017-02-01 12:42:37
XXIII/140/2017 w sprawie uchylenia Uchwały NR XXXII/320/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 2017-02-01 12:40:18
XXIII/139/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2017-02-01 12:32:23
XXIII/138/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok 2017-01-31 09:52:20
XXIII/137/2017 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 2017-01-31 09:48:01
XXIII/136/2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2017-01-31 09:41:26