XVII/103/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XVII/103/2016


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 28 czerwca 2016 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Warpno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 2.1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady powstałe na nieruchomościach zamieszkałych:
1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości;
2) odpady zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno, zwanym dalej Regulaminem:
a) ulegające biodegradacji – w każdej ilości;
b) z papieru i tektury – w każdej ilości,
c) szklane – w każdej ilości,
d) z tworzyw sztucznych – w każdej ilości,
e) opakowania wielomateriałowe –w każdej ilości,
f) metalowe - w każdej ilości,
g) wielkogabarytowe – w każdej ilości,
h) zużyte opony – w każdej ilości,
i) tekstylia – w każdej ilości,
j) przeterminowane leki i chemikalia – w każdej ilości,
k) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp. – w każdej ilości,
m) odpady zielone – w każdej ilości,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych, w ilości 0,5 Mg/ na rok na nieruchomość lub lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości wielolokalowej.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 lit.a odbierane są bezpośrednio z nieruchomości w ramach harmonogramów ustalonych z przedsiębiorcą realizującym usługę, które zostaną również udostępnione właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 2 lit. b – e, należy dostarczyć do Punktów Gromadzenia Odpadów Komunalnych wyposażonych w pojemniki typu „Dzwon”, rozmieszczonych na terenie Gminy Nowe Warpno. Można je również dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt.2 lit. f – m, można nieodpłatnie przekazać do PSZOK.
5. Koszty dostarczenia do PSZOK odpadów określonych w ust. 3 i 4 pokrywa właściciel nieruchomości.
6. Sposób świadczenia usług przez PSZOK określono w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3.1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych:
a odpady biodegradowalne: w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, w okresie od listopada do marca – raz na dwa tygodnie;
b) odpady zmieszane: raz na dwa tygodnie z zastrzeżeniem lit. c;
c) odpady zmieszane z zabudowy wielorodzinnej w okresie od kwietnia do października raz na tydzień.
2) z nieruchomości niezamieszkałych minimum raz na dwa tygodnie.
3) opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na tydzień.
2. Odpady złożone w Punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych są zagospodarowane w ramach działalności PSZOK.

§ 4. W celu ułatwienia możliwości przekazania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Gmina raz w roku zorganizuje odbiór tych odpadów bezpośrednio z nieruchomości, a o terminie realizacji przedsięwzięcia powiadomi mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z lokalizacją na działce nr 341/2 w Nowym Warpnie (rejon oczyszczalni ścieków) jest prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.

§ 6.1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w jednej z wymienionych form:
1) pisemnie – do Urzędu Gminy Nowe Warpno, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie
2) elektronicznie – na adres : urzad@nowewarpno.pl, zgknowewarpno@wp.pl;
3) osobiście – w Urzędzie Gminy Nowe Warpno, Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie
4) telefonicznie: Urząd Gminy Nowe Warpno – tel. (091)3129660, Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie – tel. (091)3129641
2. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące rodzaju i daty zdarzenia, miejsca oraz okoliczności zdarzenia oraz dane osoby zgłaszającej.
3. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od daty stwierdzenia tego faktu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1014 i poz. 3644).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Nowym Warpnie


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK” zlokalizowany jest na działce nr 341/2 w Nowym Warpnie (rejon oczyszczalni ścieków), jest administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 47A w Nowym Warpnie i jest czynny w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-14:00.

§ 2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne według frakcji wymienionych w niniejszym Regulaminie, podejmuje działania w celu ich zagospodarowaniem, odzysku lub unieszkodliwienia.


Rozdział II
Ustalenia szczegółowe

§ 3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie, w godzinach otwarcia PSZOK.

§ 4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.

§ 5. W PSZOK-u przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
 1) szkło,
 2) papier,
 3) tworzywa sztuczne,
 4) metal,
 5) opakowania wielomateriałowe,
 6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 7) zużyte opony,
 8) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych, w ilości 0,5 Mg na nieruchomość lub lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości wielolokalowej na rok,
 9) odpady zielone,
10) odzież i tekstylia,
11) przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) ,
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i żarówki itp.

§ 6. 1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
2. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w § 5 niniejszego Regulaminu.
4. Do PSZOK nie są przyjmowane materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa oraz odpady, których odbiór zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Warpno odbywa się bezpośrednio z nieruchomości na której powstały.
5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych.

§ 7. W celu zapewnienia możliwości przekazania odpadów zebranych selektywnie i ułatwienia ich przekazania w ramach PSZOK na terenie gminy Nowe Warpno zostają utworzone Punkty Gromadzenia Odpadów Komunalnych wyposażone w odpowiednie oznakowane pojemniki na odpady z frakcji: papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe ze szkła,


Rozdział III
Postanowienia końcowe

§8. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno: http://bip.nowewarpno.pl i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie: http://bip.zgk.nowewarpno.pl

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 06-07-2016 11:11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 06-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-07-2016 11:11:55