Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVI/127/2004


UCHWAŁA NR XXVI/127/2004

z dnia 29 grudnia 2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Nowe Warpno na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 1)

z tego:

3.827.002,00zł

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)

w tym:

  • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 3)

3.349.442,00zł

30.000,00zł

 1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4)

477.560,00zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 5)

z tego:

3.702.002,00zł

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik

Nr 6) w tym:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7)

3.224.442,00zł

46.000,00zł

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8)

477.560,00zł

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości

125.000,00zł

z przeznaczeniem na:

 1. spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości:

125.000,00zł

§ 4. Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości:

125.000,00zł

zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości:

125.000,00zł

§ 5.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości z przeznaczenie na

nieprzewidziane wydatki

10.000,00zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości z przeznaczeniem na

wynagrodzenia

12.700,00zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

określone w załączniku Nr 12

45.000,00zł

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

127.100,00zł

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w

w wysokości z tego:

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie zgodnie z załącznikiem Nr 9

817.400,00zł

817.400,00zł

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego jednostki

budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 11

68.300,00zł

§ 10. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005-2013 zgodnie z

załącznikiem Nr 13 do uchwały

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości: 300.000,00zł

z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym,

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

 2. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty

500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

NA ROK 2005

Przedłożony Radzie Miejskiej budżet gminy Nowe Warpno na rok 2005 zakłada dochody własne w kwocie 3.349.442,00zł (załącznik Nr 2), natomiast dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w wysokości 477.560,00zł (załącznik Nr 4) - przyjęte w oparciu o pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3010/22a/2004 z dnia 20 października 2004r. i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 18 października 2004r. Nr KBW.DW.3101-4/04 Ogółem dochody budżetu Gminy na rok 2005 wynoszą 3.827.002,00zł(załącznik Nr 1).

W przedłożonym budżecie zakładana jest nadwyżka dochodów na wydatkami w wysokości 125.000,00zł z przeznaczeniem na spłatę szóstej raty pożyczki zaciągniętej w 1995 roku na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Nowym Warpnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 125.000,00zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykazuje dochody za wieczyste użytkowanie nieruchomości ( kalkulacji dokonano na podstawie ilości użytkowników wieczystych i wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste). Dochody z tytułu dzierżaw nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów dzierżawnych uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku budżetowym 2005.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2004 roku Nr FB-3010/22a/2004.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Szczecinie z dnia 18 października 2004 roku Nr KBW.DW.3101-4/04 przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2004 roku Nr FB-3010/22a/2004.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - obejmuje dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek dochodowy w formach zryczałtowanych oraz wpływy z karty podatkowej (kalkulacji kwoty podatku dokonano na podstawie wykonania dochodów z roku ubiegłego).

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 31 października 2004 roku zakładając realny wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ponadto do dochodów dodano zaległości z tytułu nie zapłaconych podatków od nieruchomości w roku 2004 w kwocie 100.000,00zł realnych do wyegzekwowania( od CIR Podgrodzie) ponadto do planu przyjęto nie zadeklarowany w roku 2004 podatek od nieruchomości stanowiących własność starostwa powiatowego na terenie Podgrodzia w wysokości 120.000,00zł

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- obejmuje dochody z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, , podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Kalkulacji dokonano w oparciu o wymiar podatków na dzień 31 października 2004 roku zakładając realny wzrost stawek podatkowych odpowiadający wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - obejmuje dochody z opłaty skarbowej - kalkulacji dokonano w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2004 roku oraz dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych zezwoleń - kalkulacji dokonano w oparciu o przewidywane opłaty za korzystanie z ważnych w 2005 roku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - do budżetu przyjęto kwotę w oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 roku Nr ST3-4820-52/2004 - są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2004.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 roku Nr ST3-4820-42/2004

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - obejmuje kwotę wynikającą z pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2004 roku Nr ST3-4820-42/2004

Rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - obejmuje kwotę planowanych do uzyskania dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - przedszkola - obejmuje dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłatę eksploatacyjną dzieci przebywających pod opieką w przedszkolu oraz opłatę za sporządzane posiłki dla dzieci szkolnych objętych dożywianiem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2004 Nr FB-3010/22a/2004.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2004 Nr FB-3010/22a/2004

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2004 Nr FB-3010/22a/2004

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej -- obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przyjętą na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2004 Nr FB-3010/22a/2004

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - obejmuje dochody z opłat za sprawowanie opieki nad chorymi w domu, kalkulacji dokonano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2004.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

NA 2005 ROK BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

Przedłożony Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie budżet na rok 2005 zakłada wykonanie podstawowych zadań należących do zakresu działania gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Opracowując budżet na 2005 rok przyjęto wielkości planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Planowane dochody budżetu gminy opracowano w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów własnych z wyodrębnieniem dochodów według ważniejszych źródeł jak i dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i korzystanie z tych zezwoleń, natomiast dochody z zakresu zadań zleconych opracowano w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. Wydatki budżetu zarówno dla zadań własnych jak i zleconych opracowano w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacji oraz wydatków majątkowych. Plan wydatków zakłada wydatki ogółem w kwocie 3.702002,00zł w tym: wydatki w zakresie zadań własnych w kwocie 3.224.442,00zł oraz wydatki na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 477.560,00zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 - izby rolnicze - obejmuje wydatki związane z ustawowym odpisem na izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 - dostarczanie wody - obejmuje dopłatę do wytworzonej i dostarczonej wody pitnej dla mieszkańców gminy stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wynikającą z kalkulacji a ceną uchwaloną przez Radę Miejską oraz wydatki majątkowe stanowiące dofinansowanie w ramach własnych środków inwestycji polegającej na modernizacji sieci wodociągowej w mieście Nowe Warpno.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem gminnych dróg publicznych na terenie gminy Nowe Warpno a w szczególności wydatki związane bieżącą konserwacją dróg, odśnieżaniem, przeciwdziałanie skutkom gołoledzi itp.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - obejmuje wydatki związane z opracowaniem operatów szacunkowych nieruchomości oraz sporządzaniem dokumentacji do celów wykupu i sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - obejmuje kwoty wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z przystąpieniem gminy do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

Rozdział 71014 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - obejmuje wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb gminy i dla celów zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - obejmuje wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego oraz referatu oc sfinansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa jak i środkami własnymi. Wydatki te w znacznej mierze dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 75022 - rada gminy - obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Nowym Warpnie, planowane kwoty przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego radę, wypłatę diet radnym za udział w posiedzenia komisji rady oraz udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 - urzędy gmin - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy a w szczególności środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, komunalne, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu gminy, zakup energii elektrycznej, opału a także kursy i szkolenia pracowników administracji, świadczenia bhp na rzecz pracowników, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bieżącego jednostki, opłat na ubezpieczenia majątkowe składników majątku trwałego i obrotowego.

Rozdział 75095 - pozostała działalność - obejmuje wydatki związane z promocją gminy Nowe Warpno, a w szczególności zakup usług reklamowych, organizację imprez kulturalnych i sportowych promujących gminę.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - obejmuje wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w pełni finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Szczecinie.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne - obejmuje wydatki związane z obronnością kraju sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75406 - straż graniczna - obejmuje wydatki bieżące na zakup materiałów pędnych do pojazdów mechanicznych należących do Placówki Kontrolnej Straży Granicznej stanowiące dofinansowanie działalności placówki polegającej na wspieraniu i zabezpieczaniu imprez masowych organizowanych na terenie gminy.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dwóch sekcji straży pożarnej w Brzózkach i Nowym Warpnie , a w szczególności wydatki na zakup paliwa, opału i sprzętu p.poż., energii elektrycznej, ubezpieczeniem pojazdów bojowych i konserwacją sprzętu oraz wynagrodzeniem dla kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego.

Rozdział 75414 - obrona cywilna - obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem między innymi na konserwację sprzętu obrony cywilnej i szkolenia drużyn ratowniczych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - obejmuje wydatki w zakresie druku formularzy podatkowych (deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych), opłat pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowana kwota wydatków obejmuje środki na odsetki od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku występującego deficytu budżetowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROLICZENIA

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe - wykazuje kwotę rezerwy ogólnej zaplanowanej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalności a szkoły podstawowej w Nowym Warpnie, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla grona pedagogicznego, obsługi i administracji szkoły, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe, zakup opału, materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości oraz bieżące remonty budynków.

Rozdział 80104 - przedszkola - obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola miejskiego w Nowym Warpnie, a w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i pomocniczego, zakup środków czystości, opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych do sporządzania posiłków dla wychowanków, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, a także bieżące naprawy i remonty budynku przedszkola.

Rozdział 80110 - gimnazja - obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością gimnazjum w Nowym Warpnie działającego w ramach utworzonego Zespołu Szkół, a mianowicie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu pedagogicznego i obsługi szkoły oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu szkolnego, zakup opału, energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup usług komunalnych i telekomunikacyjnych, ubezpieczeniem majątkowym majątku trwałego i obrotowego.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - obejmuje wydatki bieżące na zakup usług transportowych związanych z dowozem dzieci z terenu gminy do szkół w Nowym Warpnie.

Rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - obejmuje środki finansowe przeznaczone na opłatę różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia, kursy, szkolenia).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - obejmuje środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Nowe Warpno. Program uchwalony przez Radę Miejską w Nowym Warpnie realizowany jest przez Gminna Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Burmistrza Gminy Nowe Warpno. W projekcie budżetu przyjęto ponadto dotację celową dla podmiotu, wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obejmuje wydatki na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, oraz wydatki związane z ich wypłacaniem sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - kwota w całości pochodząca z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - obejmuje środki przewidywane na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz świadczenia w naturze - wypłacane ze środków własnych budżetu natomiast za środków budżetu państwa przewidywane wypłaty dotyczą: zasiłków celowych w tym również środki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - planowana kwota przewidziana jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach. Kwota ta obejmuje w całości własne środki budżetu gminy.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie, a w szczególności wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń bhp dla pracowników ośrodka : kierownika, pracownika socjalnego oraz dwóch opiekunek społecznych sprawujących opiekę nad osobami chorymi w domu. Wydatki te częściowo finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - pozostała działalność - obejmuje wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkołach. Kwota ta obejmuje w całości środki własne z budżetu gminy, ewentualne dotacje celowe z budżetu państwa będą wprowadzane na mocy zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - obejmuje dopłatę do oczyszczania ścieków wynikającą z różnicy ceny ustalonej na podstawie kalkulacji a ceną uchwalona przez Radę Miejską.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie, a w szczególności oczyszczanie miasta i gminy z nieczystości, wywóz stałych odpadów z terenu miasta i gminy, uzupełnienie wyposażenia do składowania nieczystości stałych na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Nowe Warpno i w sołectwach, a w szczególności wykaszanie terenów zieleni miejskiej oraz przycinanie gałęzi drzew i krzewów oraz żywopłotów.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - obejmuje kwotę przeznaczoną na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w mieście i gminie, a także konserwację urządzeń oświetlenia ulic.

Rozdział 90095 - pozostała działalność - obejmuje w całości wydatki majątkowe, zaplanowana kwota dotyczy zapłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Inwestycja budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków nie została w 100% zrealizowana w związku z powyższym odsetki od pożyczek i kredytów płacone w czasie realizacji inwestycji zaliczane są do kosztów inwestycji oraz środki na rozbudowę wysypiska stałych odpadów komunalnych w Nowym Warpnie i modernizację procesu oczyszczania ścieków. Ewentualne dotacje z funduszy celowych (Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Policach) będą wprowadzane do budżetu gminy w momencie ich przyznania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic na terenie gminy, a w szczególności zakup energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia oraz drobnych napraw i remontów.

Rozdział 92116 - biblioteki - obejmuje wydatki związane z utrzymaniem biblioteki miejskiej, a w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika biblioteki, zakup energii elektrycznej i opału, wyposażenia, zbiorów bibliotecznych.

Załącznik Nr 1

do uchwały NrXXVI/127/2004 Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie z dnia 29.12.2004r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

GMINY NOWE WARPNO NA ROK 2005

(OGÓŁEM)

Według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł

DZIAŁ

ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Kwota w zł

1). DOCHODY WŁASNE w tym:

2.287.518,00

700

 • wpływy z opłat

 • dochody z majątku

 • odsetki

26.200,00

245.900,00

7.000,00

756

 • podatek rolny

 • podatek od nieruchomości

 • podatek leśny

 • podatek od spadków i darowizn

 • podatek od posiadania psów

 • podatek od czynności cywilnoprawnych

 • podatek od środków transportowych

 • podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty

podatkowej

 • wpłaty z opłaty targowej

 • wpłaty z opłaty miejscowej

 • wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

 • wpłaty z opłaty skarbowej

 • wpłaty z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych

 • odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

 • udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- pozostałe dochody

125.000,00

1.235.000,00

104.000,00

200,00

150,00

25.000,00

5.000,00

2.000,00

50,00

100,00

1.000,00

6.000,00

30.000,00

5.100,00

397.518,00

1.000,00

758

- różne rozliczenia finansowe (odsetki)

800,00

801

 • wpływy z usług

 • pozostałe odsetki

68.250,00

150,00

852

 • wpływy z usług

2.100,00

2) SUBWENCJE OGÓLNE w tym:

995.924,00

758

 • część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

809.119,00

186.805,00

3) DOTACJE w tym:

543.560,00

750

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

30.800,00

751

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

260,00

752

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

500,00

852

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

446.000,00

66.000,00

RAZEM DOCHODY

3.827.002,00

Załącznik Nr 2

do uchwały NrXXVI/127/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12. 2004r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W ROKU 2005

Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w zł)

dział

rozdział

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Plan

na 2005r

700

756

758

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

279.100,00

RAZEM DZIAŁ 700

279.100,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2.100,00

Razem rozdział 75601

2.100,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.159.000,00

Razem rozdział 75615

1.159.000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os.fiz.

342.500,00

Razem rozdział 75616

342.500,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

36.000,00

Razem rozdział 75618

36.000,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

397.518,00

Razem rozdział 75621

397.518,00

RAZEM DZIAŁ 756

1.937.118,00

RÓŻNE ROZLICZENIA

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

809.119,00

Razem rozdział 75801

809.119,00

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

186.805,00

Razem rozdział 75807

186.805,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

800,00

Razem rozdział 75814

800,00

RAZEM DZIAŁ 758

996.724,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE

801

80104

Przedszkola

68.400,00

Razem rozdział 80104

68.400,00

RAZEM DZIAŁ 801

68.400,00

POMOC SPOŁECZNA

852

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

17.000,00

Razem rozdział 85214

17.000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

49.000,00

Razem rozdział 85219

49.000,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.100,00

Razem rozdział 85228

2.100,00

RAZEM DZIAŁ 852

68.100,00

RAZEM DOCHODY WŁASNE

3.349.442,00

Załącznik Nr 3

do uchwały NrXXVI/127/2004Rady Miejskiej

w Nowym Warpnie z dnia 29.12.2004r

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ

W ROKU 2005

I Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział

rozdział

§

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Kwota

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

30.000,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

30.000,00

Razem rozdział 75618

30.000,00

RAZEM DZIAŁ 756

30.000,00

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXVI/127/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12.2004r

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

W ROKU 2005

dział

Rozdział

§

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Plan

na 2005r

750

75011

Urzędy wojewódzkie

30.800,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

30.800,00

Razem rozdział 75011

30.800,00

RAZEM DZIAŁ 750

30.800,00

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

260,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

260,00

Razem rozdział 75101

260,00

RAZEM DZIAŁ 751

260,00

752

OBRONA NARODOWA

75212

Pozostałe wydatki obronne

500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

500,00

Razem rozdział 75212

500,00

RAZEM DZIAŁ 752

500,00

852

POMOC SPOŁECZNA

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

425.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

425.000,00

Razem rozdział 85212

425.000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.000,00

Razem rozdział 85213

3.000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

18.000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

18.000,00

Razem rozdział 85214

18.000,00

RAZEM DZIAŁ 852

446.000,00

RAZEM DOTACJE

477.560,00


Załącznik Nr 5 do uchwały NrXXVI/127/2004Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12. 2004r

WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO (OGÓŁEM) NA ROK 2005

w złotych

Dział

Rozdział

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Plan

Wydatków

na 2005r

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki

majątkowe

Ogółem

z tego:

Wynagrodze

nia i pochodne od wynagr.

Dotacje

Wydatki na

obsługę

długu

Wydatki z

tyt. poręczeń

i

gwarancji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.500,00

2.500,00

01030

Izby rolnicze

2.500,00

2.500,00

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

35.200,00

25.200,00

10.000,00

40002

Dostarczanie wody

35.200,00

25.200,00

10.000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

37.500,00

37.500,00

60016

Drogi publiczne gminne

37.500,00

37.500,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.000,00

3.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.000,00

3.000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

107.000,00

107.000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

100.000,00

100.000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

7.000,00

7.000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

846.610,00

846.610,00

591.090,00

75011

Urzędy wojewódzkie

62.300,00

62.300,00

58.890,00

75022

Rady gmin

38.180,00

38.180,00

14.500,00

75023

Urzędy gmin

738.130,00

738.130,00

517.700,00

75095

Pozostała działalność

8000,00

8.000,00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

260,00

260,00

260,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

260,00

260,00

260,00

752

OBRONA NARODOWA

500,00

500,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

500,00

500,00

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHORNA PRZECIWPOŻAROWA

66.752,00

66.752,00

9.960,00

75406

Straż graniczna

2.000,00

2.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

62.552,00

62.552,00

9.960,00

75414

Obrona cywilna

2.200,00

2.200,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

9.640,00

9.640,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

9.640,00

9.640,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

35.000,00

35.000,00

35.000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

35.000,00

35.000,00

35.000,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

10.000,00

10.000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

10.000,00

10.000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1349.960,00

1349.960,00

959830,00

80101

Szkoły podstawowe

592.300,00

592.300,00

461.000,00

80104

Przedszkola

337.150,00

337.150,00

221.600,00

80110

Gimnazja

334.820,00

334.820,00

277.230,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

80.000,00

80.000,00

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5.690,00

5.690,00

851

OCHRONA ZDROWIA

46.000,00

46.000,00

4.200,00

15.000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

46.000,00

46.000,00

4.200,00

15.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

681.000,00

681.000,00

99.755,00

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

425.000,00

425.000,00

6.205,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre św.rodzinne

3.000,00

3.000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

75.000,00

75.000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

50.000,00

50.000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

110.000,00

110.000,00

93.550,00

85295

Pozostała działalność

18.000,00

18.000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

372.400,00

337.400,00

35.000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

167.400,00

167.400,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

30.000,00

30.000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

20.000,00

20.000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

120.000,00

120.000,00

90095

Pozostała działalność

35.000,00

35.000,00,

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

98.680,00

98.680,00

47.730,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

18.500,00

18.500,00

92116

Biblioteki

80.180,00

80.180,00

47.730,00

OGÓŁEM WYDATKI

3702.002,00

3657.002,00

1712825,00

15.000,00

35.000,00

45.000,00

Załącznik Nr 6

do uchwały NrXXVI/127/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12. 2004r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W ROKU 2005

w złotych

Dział

Rozdział

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Plan

Wydatków

na 2005r

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki

majątkowe

Ogółem

z tego:

Wynagrodze

nia i pochodne od wynagr.

Dotacje

Wydatki na

obsługę

długu

Wydatki z

tyt. poręczeń

i

gwarancji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.500,00

2.500,00

01030

Izby rolnicze

2.500,00

2.500,00

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

35.200,00

25.200,00

10.000,00

40002

Dostarczanie wody

35.200,00

25.200,00

10.000,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

37.500,00

37.500,00

60016

Drogi publiczne gminne

37.500,00

37.500,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.000,00

3.000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.000,00

3.000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

107.000,00

107.000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

100.000,00

100.000,00

71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

7.000,00

7.000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

815.810,00

815.810,00

563.110,00

75011

Urzędy wojewódzkie

31.500,00

31.500,00

30.910,00

75022

Rady gmin

38.180,00

38.180,00

14.500,00

75023

Urzędy gmin

738.130,00

738.130,00

517.700,00

75095

Pozostała działalność

8.000,00

8.000,00

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHORNA PRZECIWPOŻAROWA

66.752,00

66.752,00

9.960,00

75406

Straż graniczna

2.000,00

2.000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

62.552,00

62.552,00

9.960,00

75414

Obrona cywilna

2.200,00

2.200,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

9.640,00

9.640,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

9.640,00

9.640,00

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

35.000,00

35.000,00

35.000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

35.000,00

35.000,00

35.000,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

10.000,00

10.000,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

10.000,00

10.000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1349.960,00

1349.960,00

959.830,00

80101

Szkoły podstawowe

592.300,00

592.300,00

461.000,00

80104

Przedszkola

337.150,00

337.150,00

221.600,00

80110

Gimnazja

334.820,00

334.820,00

277.230,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

80.000,00

80.000,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

5.690,00

5.690,00

851

OCHRONA ZDROWIA

46.000,00

46.000,00

4.200,00

15.000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

46.000,00

46.000,00

4.200,00

15.000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

235.000,00

235.000,00

93.550,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

57.000,00

57.000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

50.000,00

50.000,00

2.

3

4

5.

6.

7.

8.

9.

10.

85219

Ośrodki pomocy społecznej

110.000,00

110.000,00

93.550,00

85295

Pozostała działalność

18.000,00

18.000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

372.400,00

337.400,00

35.000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

167.400,00

167.400,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

30.000,00

30.000,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

20.000,00

20.000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

120.000,00

120.000,00

90095

Pozostała działalność

35.000,00

35.000,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

98.680,00

98.680,00

47.730,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

18.500,00

18.500,00

92116

Biblioteki

80.180,00

80.180,00

47.730,00

OGÓŁEM WYDATKI

3.24442,00

3.79442,00

1678.380,00

15.000,00

35.000,00

45.000,00

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXVI/127/2004.

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12. 2004r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2005

w złotych

Dział

Rozdział

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Plan

Wydatków

na 2005r

z tego:

Wydatki bieżące

Ogółem

z tego:

Wydatki

majątkowe

Wynagrodze

nia i pochodne od wynagr.

Dotacje

Wydatki na

obsługę

długu

Wydatki z

tyt. Poręczeń

i

gwarancji

1.

2.

3.

4

5

6.

7.

8.

9.

10.

851

OCHRONA ZDROWIA

46.000,00

46.000,00

4.200,00

15.000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

46.000,00

46.000,00

4.200,00

15.000,00

OGÓŁEM WYDATKI

46.000,00

46.000,00

4.200,00

15.000,00

Załącznik Nr 8

do uchwały NrXXVI/127/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12. 2004r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NOWE WARPNO

ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2005

w złotych

Dział

Rozdział

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Plan

Wydatków

na 2005r

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki

majątkowe

Ogółem

z tego:

Wynagrodze

nia i pochodne od wynagr.

Dotacje

Wydatki na

obsługę

długu

Wydatki z

tyt. Poręczeń

i

gwarancji

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

30.800,00

30.800,00

27.980,00

75011

Urzędy wojewódzkie

30.800,00

30.800,00

27.980,00

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

260,00

260,00

260,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

260,00

260,00

260,00

752

OBRONA NARODOWA

500,00

500,00

75212

Pozostałe wydatki obronne

500,00

500,00

852

POMOC SPOŁECZNA

446.000,00

446.000,00

6.205,00

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

425.000,00

425.000,00

6.205,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

3.000,00

3.000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

18.000,00

18.000,00

OGÓŁEM WYDATKI

477.560,00

477.560,00

34.445,00

Załącznik Nr 9

do uchwały NrXXVI/127/2004Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12. 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ)

GMINY NOWE WARPNO NA ROK 2005

w złotych

Przychody

Koszty

dział

§

NAZWA DZIAŁU

Kwota

w zł

dział

Rozdział

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

237.250,00

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

162.300,00

083

097

wpływy z usług

wpływy z różnych dochodów

208.000,00

29.250,00

40002

dostarczanie wody

162.300,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

47.800,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

28.150,00

083

wpływy z usług

47.800,00

60016

drogi publiczne gminne

24.950,00

60095

pozostała działalność

3.200,00

700

ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

80.700,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

60.000,00

075

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze

80.700,00

70001

zakłady gospodarki mieszkaniowej

60.000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

20.000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.800,00

083

wpływy z usług

20.000,00

71035

cmentarze

5.800,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

431.650,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

561.150,00

083

097

wpływy z usług

wpływy z różnych dochodów

431.650,00

90001

gospodarka ściekowa i ochrona wód

218.700,00

90002

gospodarka odpadami

102.650,00

90003

oczyszczanie miast i wsi

19.400,00

90004

utrzymanie zieleni w miastach i gminach

14.900,00

90015

oświetlenie ulic placów i dróg

2.200,00

90017

zakłady gospodarki komunalnej

203.300,00

RAZEM PRZYCHODY

817.400,00

RAZEM WYDATKI

817.400,00

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXVI/127/2004Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12. 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

GMINY NOWE WARPNO NA ROK 2005

w złotych

Przychody

Wydatki

dział

§

NAZWA DZIAŁU

Kwota

dział

rozdział

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Kwota

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

127.100,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

127.100,00

069

wpływy z różnych opłat

127.100,00

90011

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

127.100,00

127.100,00

127.100,00

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr XXVI/127/2004Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12. 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2005

w złotych

Przychody

Wydatki

dział

§

NAZWA DZIAŁU

Kwota

dział

rozdział

NAZWA DZIAŁU

Nazwa rozdziału

Kwota

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

68.300,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

68.300,00

069

wpływy z różnych opłat

68.300,00

60016

drogi publiczne gminne

68.300,00

RAZEM PRZYCHODY

68.300,00

RAZEM WYDATKI

68.300,00

Załącznik Nr 12

do uchwały NrXXVI/127/2004Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12. 2004r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE

w złotych PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY NOWE WARPNO W ROKU 2005

dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach

Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

2005 r.

2006 r.

2007 r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

400

40002

Dostarczanie wody

Modernizacja sieci wodociągowej

Gmina

2004

2005

225.000,00

10.000,00

0,00

0,00

900

90095

Pozostała działalność

Kanalizacja

Gmina

1994

2008

5.544.600,00

21.000,00

18.000,00

16.000,00

900

90095

Pozostała działalność

Rozbudowa wysypiska stałych odpadów komun.

Gmina

2000

2006

1.000.000,00

4.000,00

900

90095

Pozostała działalność

Modernizacja procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni

Gmina

2004

2006

170.000,00

10.000,00

160.000,00

RAZEM

6.939.600.00

45.000,00

178.000,00

16.000,00

Załącznik Nr13

do uchwały Nr XXVI/127/2004Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 29.12. 2004r.

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO

Gminy Nowe Warpno

na lata 2005 - 2013

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2002r.

2003r.

2004r.

2005r.

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

2013r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

A. Dochody:

3.482.434

3.197.271

3.319000

3827002

2.750000

2.900000

2.700000

2.600000

2.500000

2.600000

2.700000

2.750000

2.

B. Wydatki:

3.248.165

3.053.027

3.156500

3702002

2.625000

2.800000

2.600000

2.500000

2.400000

2.500000

2.600000

2.650000

z tego:

3.

- wydatki bieżące,

2.972.121

2.942.870

2.988500

3657002

2.601000

2.780000

2.584000

2.500000

2.400000

2.500000

2.600000

2.650000

4.

- wydatki majątkowe

276.044

110.157

168.000

45.000

24.000

20.000

16.000

5.

C. Rozchody ogółem

137.500

200.000

162.500

125.000

125.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

z tego:

6.

1) spłaty kredytów,

37.500

75.000

37.500

7.

2) spłaty pożyczek,

100.000

125.000

125.000

125.000

125.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

8.

3) pożyczki udzielone,

9.

4) wykup papierów

wartościowych

10.

5) wykup obligacji

samorządowych

11.

6) inne cele

12.

D. WYNIK (A-B-C)

96.769

-55.756

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

E. FINANSOWANIE

679

97.448

41.692

z tego:

14.

1) kredyty bankowe

15.

2) pożyczki,

16.

3) spłaty pożyczek

udzielonych

17.

4) nadwyżka z lat

ubiegłych

96.769

41.013

18.

5) papiery wartościow.

19.

6) obligacje j.s.t.

20.

7) prywatyzacja ma-

jątku j.s.t.

21.

8) inne źródła

679

679

679

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

22.

F. UMORZENIE

POŻYCZKI

23.

G. DŁUG NA

KONIEC ROKU

1.404.640

1.155.294

950.000

825.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

z tego:

24.

1) wyemitowane papiery wartościowe

25.

2) zaciągnięte kredyty

112.500

37.500

26.

3) zaciągnięte pożyczki

1.200000

1.075000

950.000

825.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

27.

4) przyjęte depozyty2)

28.

5) wymagalne zobowiązania

92.140

42.794

29.

a) jednostek budżetowych

92.140

42.794

30.

b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów

31.

c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

32.

d) wynikające z innych tytułów

33.

e) pozostałych jednostek organizac.

34

H. Wskaźnik długu do dochodu (poz.23/poz.1) %

40,33

36,13

28,62

21,56

25,45

20,69

18,52

15,38

12,00

7,69

3,70

35.

I OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻET.

z tytułu spłaty zadłużenia

166.644

228.861

184.200

146.000

144.000

119.000

116.000

112.000

108.000

105.000