Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała Nr IX/052/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018"

UCHWAŁA NR IX/052/2015

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia  30 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodzniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

 


Załącznik do Uchwały nr IX/052/2015 r.
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 września 2015 r.

 

PROGRAM
współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018

 

§ 1  Postanowienia ogólne

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwana dalej ustawą. Przepisy ustawy nakładają na organy samorządu liczne obowiązki, w tym obowiązek prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

Działania samorządu oraz działania, które podejmują organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie celów nadrzędnych, takich jak rozwój społeczno-gospodarczy Gminy, zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy.

Dążąc do prawidłowej realizacji powyższych zapisów oraz biorąc pod uwagę konieczność określenia zasad oraz obszarów współpracy pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi, opracowany został niniejszy ”Program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018”.

Wzajemne pozytywne doświadczenia wynikające z dotychczasowej współpracy, potencjał organizacji pozarządowych, ich ilość i różnorodność, społeczny charakter, a co najważniejsze chęć rozwoju i poszerzania tej współpracy, daje solidne podstawy do wspólnej realizacji wielu zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Korzyściami z tej współpracy są m.in.:

- wzmacnianie poczucia wzajemnej odpowiedzialności i świadomości społecznej,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
- podniesienie efektywności działań i rozwiązań dzięki oddolnemu rozpoznaniu potrzeb.

 

§ 2  Cel główny i cele szczegółowe Programu

1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między samorządem Gminy Nowe Warpno a sektorem pozarządowym, które ma służyć realizacji zadań publicznych na rzecz zaspokajania potrzeb społeczności Gminy Nowe Warpno.

2. Cele szczegółowe programu to:

1) umożliwienie szerokiego udziału mieszkańców w różnych formach aktywności społecznej,
2) zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców,
3) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną,
4) pomoc osobom wykluczonym społecznie,
5) integracja społeczności lokalnej,
6) budowanie współodpowiedzialności mieszkańców za porządek i bezpieczeństwo publiczne,
7) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
8) promocja Gminy Nowe Warpno,
9) rozwijanie i propagowanie idei samorządności oraz pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców.

 

§ 3  Zakres przedmiotowy, zasady i formy współpracy.

1. Zakresem przedmiotowym Programu jest w szczególności sfera zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Program współpracy Gminy z organizacjami opiera się na sześciu podstawowych zasadach:

1) pomocniczości – co oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) suwerenności stron – co oznacza, że stosunki pomiędzy  Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
3) partnerstwa – co oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4) efektywności – co oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji – co oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,
6) jawności – co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

3. Współpraca Gminy Nowe Warpno z organizacjami w latach 2016-2018 będzie realizowana w następujących formach:

1) zlecanie organizacjom zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie ich realizacji wraz z udzieleniem dotacji na zasadach określonych w ustawie,
2) publikowanie informacji dotyczących podejmowanych działań objętych programem na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno i w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) współdziałanie w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy,
4) udzielanie pozafinansowych form wsparcia, które mogą obejmować w szczególności:

- udostępnianie organizacjom nieodpłatnie lub na warunkach preferencyjnych nieruchomości lub ich części, niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z realizacją zadań gminy, a także urządzeń technicznych i systemów przekazywania informacji,
- promowanie działalności organizacji oraz udzielanie im pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw,
- pomoc w organizacji spotkań i szkoleń, w tym nieodpłatne udostępnianie sal i innych urządzeń w obiektach gminy.

 

§ 4  Priorytetowe zadania publiczne

1. Program współpracy z organizacjami obejmuje zadania publiczne w sferach, o których mowa w art. 4 ustawy ze szczególnym uwzględnieniem:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) działalności charytatywnej,
4) ochrony i promocji zdrowia,
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
12) turystyki i krajoznawstwa,
13) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Wójta, po akceptacji ich przez radę w drodze zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 5  Okres realizacji programu

Program współpracy jest realizowany w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

§ 6  Sposób realizacji programu

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są:

1) Rada Miejska – uchwalająca program współpracy, jako organ stanowiący i kontrolny Gminy,
2) Burmistrz Nowego Warpna – realizujący program współpracy, jako organ wykonawczy,
3) Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.

2. Burmistrz Nowego Warpna prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, która w szczególności polega na:

1) przygotowaniu specyfikacji, celem przeprowadzenia otwartych konkursów ofert,
2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy,
3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z podmiotami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
4) udziale przedstawicieli Gminy w spotkaniach i szkoleniach dotyczących wzajemnej współpracy.

 

§ 7  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu

Planuje się, że w poszczególnych latach na realizację programu będą przeznaczone środki 2016 r. – x, 2017 r. – y, 2018 r. – z.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w zakresie na udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych Gminy Nowe Warpno będzie ostatecznie określana w uchwałach budżetowych Gminy Nowe Warpno dany rok.

 

§ 8  Sposób oceny realizacji programu

1. Miernikami efektywności realizacji programu staną się następujące wskaźniki, które będą porównywane z latami ubiegłymi:

1) liczba organizacji biorących udział w realizacji programu;
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
3) liczba adresatów zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
4) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje.

2. Wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być składane Burmistrzowi Nowego Warpna i będą wykorzystane do pogłębienia współpracy.

3. Burmistrz Nowego Warpna złoży Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie coroczne sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

 

§ 9  Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. Przygotowanie Programu obejmuje realizację następujących działań:

1) opracowanie projektu Programu,
2) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez ogłoszenie w  Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy,
3) rozpatrzenie opinii, uwag i propozycji złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty podczas konsultacji,
4) przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu.

 

§ 10  Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert

1. Komisje konkursowe powołuje zarządzeniem Burmistrz Nowego Warpna.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przedstawiciele organu wykonawczego,
2) reprezentanci sektora pozarządowego.

3. Komisja konkursowa ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

4. Opinie komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Z prac komisji przygotowuje się protokół, który zawiera w szczególności:

1) miejsce i termin posiedzeń komisji,
2) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły do Urzędu,
3) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej i merytorycznej wraz z podaniem przyczyn,
4) zestawienie ofert proponowanych do dotacji, stanowiące załącznik do protokołu.

6. Protokół wraz z załącznikami przedstawiony zostanie Burmistrzowi Nowego Warpna w celu podjęcia rozstrzygnięcia o przyznaniu dotacji.

7. Praca komisji opiera się na pracy społecznej jej członków.

 

§ 11  Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 04-03-2016 14:02:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 04-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 04-03-2016 14:03:21