uchwała Nr IX/052/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018"

UCHWAŁA NR IX/052/2015

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia  30 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) i art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodzniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

 


Załącznik do Uchwały nr IX/052/2015 r.
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 września 2015 r.

 

PROGRAM
współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018

 

§ 1  Postanowienia ogólne

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy współdziałania organów administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwana dalej ustawą. Przepisy ustawy nakładają na organy samorządu liczne obowiązki, w tym obowiązek prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

Działania samorządu oraz działania, które podejmują organizacje pozarządowe uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie celów nadrzędnych, takich jak rozwój społeczno-gospodarczy Gminy, zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy.

Dążąc do prawidłowej realizacji powyższych zapisów oraz biorąc pod uwagę konieczność określenia zasad oraz obszarów współpracy pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi, opracowany został niniejszy ”Program współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2018”.

Wzajemne pozytywne doświadczenia wynikające z dotychczasowej współpracy, potencjał organizacji pozarządowych, ich ilość i różnorodność, społeczny charakter, a co najważniejsze chęć rozwoju i poszerzania tej współpracy, daje solidne podstawy do wspólnej realizacji wielu zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Korzyściami z tej współpracy są m.in.:

- wzmacnianie poczucia wzajemnej odpowiedzialności i świadomości społecznej,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
- podniesienie efektywności działań i rozwiązań dzięki oddolnemu rozpoznaniu potrzeb.

 

§ 2  Cel główny i cele szczegółowe Programu

1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa między samorządem Gminy Nowe Warpno a sektorem pozarządowym, które ma służyć realizacji zadań publicznych na rzecz zaspokajania potrzeb społeczności Gminy Nowe Warpno.

2. Cele szczegółowe programu to:

1) umożliwienie szerokiego udziału mieszkańców w różnych formach aktywności społecznej,
2) zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców,
3) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez sport i kulturę fizyczną,
4) pomoc osobom wykluczonym społecznie,
5) integracja społeczności lokalnej,
6) budowanie współodpowiedzialności mieszkańców za porządek i bezpieczeństwo publiczne,
7) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
8) promocja Gminy Nowe Warpno,
9) rozwijanie i propagowanie idei samorządności oraz pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców.

 

§ 3  Zakres przedmiotowy, zasady i formy współpracy.

1. Zakresem przedmiotowym Programu jest w szczególności sfera zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Program współpracy Gminy z organizacjami opiera się na sześciu podstawowych zasadach:

1) pomocniczości – co oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) suwerenności stron – co oznacza, że stosunki pomiędzy  Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
3) partnerstwa – co oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4) efektywności – co oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji – co oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania,
6) jawności – co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

3. Współpraca Gminy Nowe Warpno z organizacjami w latach 2016-2018 będzie realizowana w następujących formach:

1) zlecanie organizacjom zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie ich realizacji wraz z udzieleniem dotacji na zasadach określonych w ustawie,
2) publikowanie informacji dotyczących podejmowanych działań objętych programem na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno i w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) współdziałanie w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy,
4) udzielanie pozafinansowych form wsparcia, które mogą obejmować w szczególności:

- udostępnianie organizacjom nieodpłatnie lub na warunkach preferencyjnych nieruchomości lub ich części, niezbędnych do prowadzenia działalności związanej z realizacją zadań gminy, a także urządzeń technicznych i systemów przekazywania informacji,
- promowanie działalności organizacji oraz udzielanie im pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami samorządowymi innych państw,
- pomoc w organizacji spotkań i szkoleń, w tym nieodpłatne udostępnianie sal i innych urządzeń w obiektach gminy.

 

§ 4  Priorytetowe zadania publiczne

1. Program współpracy z organizacjami obejmuje zadania publiczne w sferach, o których mowa w art. 4 ustawy ze szczególnym uwzględnieniem:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
3) działalności charytatywnej,
4) ochrony i promocji zdrowia,
5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
7) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
8) wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
12) turystyki i krajoznawstwa,
13) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Wójta, po akceptacji ich przez radę w drodze zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

§ 5  Okres realizacji programu

Program współpracy jest realizowany w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

§ 6  Sposób realizacji programu

1. Podmiotami uczestniczącymi w realizacji programu są:

1) Rada Miejska – uchwalająca program współpracy, jako organ stanowiący i kontrolny Gminy,
2) Burmistrz Nowego Warpna – realizujący program współpracy, jako organ wykonawczy,
3) Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.

2. Burmistrz Nowego Warpna prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, która w szczególności polega na:

1) przygotowaniu specyfikacji, celem przeprowadzenia otwartych konkursów ofert,
2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy,
3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z podmiotami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
4) udziale przedstawicieli Gminy w spotkaniach i szkoleniach dotyczących wzajemnej współpracy.

 

§ 7  Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu

Planuje się, że w poszczególnych latach na realizację programu będą przeznaczone środki 2016 r. – x, 2017 r. – y, 2018 r. – z.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w zakresie na udzielenia dotacji dla organizacji pozarządowych Gminy Nowe Warpno będzie ostatecznie określana w uchwałach budżetowych Gminy Nowe Warpno dany rok.

 

§ 8  Sposób oceny realizacji programu

1. Miernikami efektywności realizacji programu staną się następujące wskaźniki, które będą porównywane z latami ubiegłymi:

1) liczba organizacji biorących udział w realizacji programu;
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań,
3) liczba adresatów zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
4) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje.

2. Wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być składane Burmistrzowi Nowego Warpna i będą wykorzystane do pogłębienia współpracy.

3. Burmistrz Nowego Warpna złoży Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie coroczne sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

 

§ 9  Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. Przygotowanie Programu obejmuje realizację następujących działań:

1) opracowanie projektu Programu,
2) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez ogłoszenie w  Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy,
3) rozpatrzenie opinii, uwag i propozycji złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty podczas konsultacji,
4) przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu.

 

§ 10  Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej otwartych konkursów ofert

1. Komisje konkursowe powołuje zarządzeniem Burmistrz Nowego Warpna.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przedstawiciele organu wykonawczego,
2) reprezentanci sektora pozarządowego.

3. Komisja konkursowa ocenia oferty zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

4. Opinie komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

5. Z prac komisji przygotowuje się protokół, który zawiera w szczególności:

1) miejsce i termin posiedzeń komisji,
2) wskazanie liczby ofert, które wpłynęły do Urzędu,
3) wskazanie ofert odrzuconych na etapie oceny formalnej i merytorycznej wraz z podaniem przyczyn,
4) zestawienie ofert proponowanych do dotacji, stanowiące załącznik do protokołu.

6. Protokół wraz z załącznikami przedstawiony zostanie Burmistrzowi Nowego Warpna w celu podjęcia rozstrzygnięcia o przyznaniu dotacji.

7. Praca komisji opiera się na pracy społecznej jej członków.

 

§ 11  Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 04-03-2016 14:02:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 04-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 04-03-2016 14:03:21