Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
092 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2017-05-15 12:04:06
091 w sprawie sprostowania załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 61/2016 z dnia 30 września 2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2017-05-15 11:20:17
090 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2017-02-15 14:13:56
089 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2017-02-15 14:03:34
088 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2017-02-15 13:56:53
087 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2016-12-21 09:10:50
086 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2016-12-21 09:09:17
085 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-12-21 09:07:06
084 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m? ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2017 roku 2016-12-21 09:05:30
083 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Nowe Warpno, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2016-12-21 09:03:52
082 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-12-21 08:58:45
081 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym 2016-12-21 08:50:32
080 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-12-21 08:44:23
079 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-12-09 11:32:29
078 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługi pn. "Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno" 2016-12-09 11:26:27
077 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi  pn.  Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2016-11-30 15:27:19
076 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno i jej jednostek organizacyjnych w energię elektryczną 2016-11-30 15:25:40
075 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2016-11-30 15:24:22
074 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-11-30 15:21:52
073 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-11-30 15:18:43
072 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2016-11-30 15:17:11
071 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego od gruntu zajętego pod usługi 2016-11-30 15:14:12
070 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-11-30 15:12:28
069 w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym Gminy Nowe Warpno 2016-11-30 15:04:05
068 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2016-11-30 14:55:05
067 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2016-10-28 10:28:05
066 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-10-28 10:23:56
065 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2016-10-28 10:20:03
064 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2016-10-28 10:17:41
063 w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego 2016-10-28 10:03:22
062 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016?2019 2016-10-28 09:59:40
061 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-10-28 09:56:47
060 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-09-28 11:41:28
059 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2016-09-28 11:39:01
058 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego od gruntu wykorzystywanego na cele rolnicze 2016-09-28 11:33:43
057 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-09-28 11:31:11
056 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu budynku gospodarczego 2016-09-28 08:59:55
055 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2016-09-28 08:31:58
054 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Alicji Szumskiej - Dyrektorowi Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu spraw przedszkola 2016-09-28 08:19:28
053 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-09-28 08:12:48
052 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Nowe Warpno 2016-08-16 09:48:33
051 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-08-16 09:50:36
050 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-08-03 10:03:16
049 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-08-18 09:26:33
048 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-08-18 09:19:11
047 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2016-08-18 09:17:44
046 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2016-08-18 09:15:44
045 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2016-08-17 15:21:46
044 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-17 15:19:35
043 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2016-08-17 15:07:55
042 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-08-17 15:04:52
041 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-08-17 15:02:48
040 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-08-17 14:49:50
039 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2016-07-22 14:47:05
038 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-07-22 14:38:53
037 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-07-22 14:37:21
036 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-07-22 14:34:35
035 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-07-22 14:26:56
034 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli lokali obwodowych komisji wyborczych celem oceny dostosowania ich do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2016-07-22 14:22:20
033 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-07-22 14:18:35
032 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-07-15 10:24:32
031 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-07-15 10:21:51
030 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd stanu Cywilnego w Nowym Warpnie 2016-07-15 09:51:34
029 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2016-07-15 09:48:27
028 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-07-14 15:26:22
027 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2016-05-19 11:31:58
026 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2016-05-19 11:28:56
025 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) 2016-05-19 11:25:15
024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-05-19 11:20:53
023 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-05-19 11:12:48
022 w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego 2016-05-19 10:54:14
021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 118/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2016-05-19 10:45:59
020 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-05-19 10:43:09
019 w sprawie powołania komisji do przekazania mienia gminnego dla sołectwa Brzózki 2016-05-19 10:31:24
018 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-05-19 10:27:08
017 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195) 2016-05-19 10:24:24
016 w sprawie uchylenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2016-05-19 10:14:59
015 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-05-19 10:11:13
014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli sprzętu elektronicznego w świetlicy w Brzózkach 2016-05-19 10:06:33
013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-05-19 10:01:30
012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 049/2015 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2016-05-19 09:58:46
011 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do jednostki pomocniczej na terenie Gminy Nowe Warpno 2016-05-19 09:53:38
010 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2016-05-19 09:46:36
009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-05-19 09:29:48
008 w sprawie wprowadzenie procedur kontroli wewnętrznej, wstępnej oceny i celowości wydatków ponoszonych ze środków publicznych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach budżetowych obsługiwanych przez Urząd Gminy 2016-05-12 09:52:34
007 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2016-05-12 09:37:18
006 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargach publicznych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2016-05-12 09:26:22
005 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2016-02-24 11:18:53
004 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2016-02-24 11:14:51
003 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2016-02-24 11:12:11
002 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2016-02-24 11:05:57
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-02-24 10:56:55