Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XXII/135/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat 2017-01-16 11:36:11
XXII/134/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2017-01-16 11:34:24
XXII/133/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/171/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości dla Gminy Nowe Warpno na lata 2008-2020 2017-01-13 09:20:23
XXII/132/2016 w sprawie uchylenia Uchwały NR XL/219/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2017-01-13 09:11:58
XXII/131/2016 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2017-01-13 09:10:32
XXII/130/2016 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2017 rok 2017-01-12 09:06:05
XXII/129/2016 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2017 rok 2017-01-12 09:04:49
XXII/128/2016 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2017-01-12 09:03:29
XXII/127/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2017- 2020 2017-01-11 10:00:18
XXII/126/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2017 2017-01-11 09:58:58
XXII/125/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2017-01-11 09:57:03
XXI/124/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-12-06 09:08:01
XXI/123/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2016-12-06 09:06:57
XXI/122/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat 2016-12-06 09:06:08
XXI/121/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowego Warpna 2016-12-06 09:04:53
XXI/120/2016 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2016-12-06 09:03:27
XXI/119/2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2016-12-06 09:02:07
XXI/118/2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-12-06 08:58:45
XX/117/2016 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne 2016-11-03 09:45:25
XX/116/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/075/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-11-03 09:37:36
XX/115/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/ 074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-11-03 09:34:02
XX/114/2016 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-11-03 09:32:59
XX/113/2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 2016-11-03 09:30:40
XIX/112/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2016-10-12 13:43:52
XIX/111/2016 w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej 2016-10-12 13:39:56
XIX/110/2016 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2016-10-12 13:38:14
XIX/109/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-10-12 13:32:40
XIX/108/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat 2016-10-12 13:12:24
XIX/107/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat 2016-10-12 13:11:21
XIX/106/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/ 074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-10-11 12:36:15
XIX/105/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-10-11 12:35:19
XVIII/104/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Warpno za 2015 rok 2016-08-22 10:05:33
XVII/103/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 2016-07-06 11:10:37
XVII/102/2016 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno" 2016-07-06 10:50:29
XVII/101/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2016-07-06 10:07:05
XVII/100/2016 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Warpno 2016-07-06 09:54:11
XVII/099/2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-07-06 09:18:41
XVII/098/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/075/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-07-06 08:55:14
XVI/097/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2016-05-30 14:25:39
XVI/096/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/ 074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-05-30 14:24:14
XVI/095/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/075/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-05-30 14:21:58
XVI/094/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-05-30 14:20:29
oświadczenie Nr 01/2016 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie stanowiska poprzez wydanie oświadczenia o utrzymaniu spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego 2016-03-23 08:23:44
XV/093/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/034/015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2016-03-23 08:18:08
XV/092/2016 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017 2016-03-23 08:16:20
XV/091/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 30 lat nieruchomości położonej w Nowym Warpnie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2016-03-23 08:15:14
XIV/090/2016 w sprawie wyrażenia intencji podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitarnego 2016-03-03 12:15:06
XIV/089/2016 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2016 roku" 2016-03-03 12:12:05
XIV/088/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-03-03 12:04:21
XIV/087/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-03-03 12:02:47
XIV/086/2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości położonej w Nowym Warpnie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2016-03-03 12:01:08
XIII/085/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 2016-02-02 13:24:36
XIII/084/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 2016-02-02 13:20:24
XIII/083/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok 2016-02-02 13:17:03
XIII/082/2016 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2016 rok 2016-02-02 13:13:49
XIII/081/2016 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2016 rok 2016-02-02 13:09:39
XIII/080/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/075/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016-2019 2016-02-02 13:05:25
XIII/079/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/074/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-02-02 13:04:00
XIII/078/2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2016 rok 2016-02-02 13:01:21