Nr 116/2004


UCHWAŁA NR XXIII/116/2004

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 28 września 2004roku

w sprawie: zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2004 rok

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001r Nr 142, poz. 1591, zm; z 2002r Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214,poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się dochody budżetu

- o kwotę:

79.312,00zł

z tego:

1. dochody własne

- o kwotę:

19.900,00zł

w tym:

dział

758

- różne rozliczenia

- o kwotę:

9.700,00zł

- rozdział

75801

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.ter.

- o kwotę:

9.700,00zł

§

2920

- subwencje ogólne z budżetu państwa

- o kwotę:

9.700,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

6.000,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

6.000,00zł

§

0960

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

- o kwotę:

6.000,00zł

- dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

4.200,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.

- o kwotę:

4.200,00zł

§

2030

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

- o kwotę:

4.200,00zł

2. dochody na zadania zlecone

- o kwotę:

59.412,00zł

w tym:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

56.874,00zł

rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

56.874,00zł

§

2010

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami

- o kwotę:

56.874,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

2.538,00zł

- rozdział

90015

- oświetlenie ulic, placów i dróg

- o kwotę:

2.538,00zł

§

2010

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom ustawami

- o kwotę:

2.538,00zł

§ 2

I. Zwiększa się wydatki budżetu

- o kwotę:

90.058,00zł

z tego:

1. wydatki własne

- o kwotę:

30.646,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.100,00zł

rozdział

75095

- pozostała działalność

- o kwotę:

1.100,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

1.100,00zł

dział

751

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa

- o kwotę:

3.800,00zł

- rozdział

75109

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- o kwotę:

3.800,00zł

§

3030

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- o kwotę:

3.363,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

60,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

197,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

180,00zł

dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

- o kwotę:

2.500,00zł

rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

2.500,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe

- o kwotę:

580,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

180,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

40,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

700,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

16.700,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

15.900,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

15.700,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

80110

- gimnazjum

- o kwotę:

800,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

800,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

6.546,00zł

- rozdział

85214

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

społeczne

- o kwotę:

4.200,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

4.200,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

2.346,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

1.700,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

409,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

237,00zł

2. na zadania zlecone

- o kwotę:

59.412,00zł

w tym:

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

56.874,00zł

rozdział

85212

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emer.

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę:

56.874,00zł

§

3110

- świadczenia społeczne

- o kwotę:

55.737,00zł

§

4010

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- o kwotę:

600,00zł

§

4110

- składki na ubezpieczenia społeczne

- o kwotę:

150,00zł

§

4120

- składki na Fundusz Pracy

- o kwotę:

80,00zł

§

4300

- zakup usług pozostałych

- o kwotę:

307,00zł

dział

900

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o kwotę:

2.538,00zł

- rozdział

90015

- oświetlenie ulic placów i dróg

- o kwotę:

2.538,00zł

§

4260

- zakup energii

- o kwotę:

2.538,00zł

II. Zmniejsza się wydatki

- o kwotę:

10.746,00zł

z tego:

1. wydatki na zadania własne

- o kwotę:

10.746,00zł

w tym:

dział

750

- administracja publiczna

- o kwotę:

1.100,00zł

rozdział

75095

- pozostała działalność

- o kwotę:

1.100,00zł

§

4210

- zakup materiałów i wyposażenia

- o kwotę:

1.100,00zł

dział

757

- obsługa długu publicznego

- o kwotę:

1.000,00zł

rozdział

75702

- obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst.

- o kwotę:

1.000,00zł

§

8070

- odsetki i dyskonto od krajowych skarb. pap.wart. oraz od

krajowych pożyczek i kredytów

- o kwotę:

1.000,00zł

dział

754

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

- o kwotę:

1.500,00zł

rozdział

75412

- ochotnicze straże pożarne

- o kwotę:

1.500,00zł

§

4270

- zakup usług remontowych

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

100,00zł

§

4430

- różne opłaty i składki

- o kwotę:

400,00zł

dział

758

- różne rozliczenia

- o kwotę:

3.800,00zł

- rozdział

75818

- rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę:

3.800,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

3.800,00zł

dział

801

- oświata i wychowanie

- o kwotę:

1.000,00zł

- rozdział

80101

- szkoły podstawowe

- o kwotę:

200,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

- o kwotę:

200,00zł

- rozdział

80110

- gimnazja

- o kwotę:

800,00zł

§

4240

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

- o kwotę:

800,00zł

dział

852

- pomoc społeczna

- o kwotę:

2.346,00zł

- rozdział

85219

- ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę:

2.346,00zł

§

4040

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- o kwotę:

346,00zł

§

4410

- podróże służbowe krajowe

- o kwotę:

1.000,00zł

§

4810

- rezerwy

- o kwotę:

1.000,00zł

§ 3

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem

3.408.302,00zł

z tego:

- dochody własne

3.031.213,00zł

- dochody na zadania zlecone

377.089,00zł

2. Wydatki ogółem

3.396.402,00zł

z tego:

- wydatki na zadania własne

3.019.313,00zł

- wydatki na zadania zlecone

377.089,00zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 02-11-2004 11:32:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 02-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 02-11-2004 11:32:28