IV/029/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR IV/029/2015


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 lutego 2015 roku


w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 i 1593, z 2015r. poz. 87 r.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:


§ 1.1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza miesięcznie z dołu, bez wezwania, do ostatniego dnia każdego miesiąca, w sposób określony w ust. 4, w wysokości zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem ust.2.
2. Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego, działki lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się w dwóch równych ratach stanowiących 50% kwoty opłaty wynikającej z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za te nieruchomości, w terminach do 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.
3. Wysokość opłaty określa odrębna uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
4. Opłata wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie lub w punkcie kasowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 47A.


§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013r. poz.983).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 06-03-2015 10:51:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 06-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-03-2015 10:51:43