IV/028/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR IV/028/2015


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 lutego 2015 roku


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Na podstawie art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:


§ 1.1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć Burmistrzowi Nowego Warpna na adres siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, tj. zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie 14 dni od momentu zaistnienia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty:
a) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
b) kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby zameldowanej na danej nieruchomości w innym miejscu lub oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej na danej nieruchomości.


§ 2.1. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP w formie dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie danych xml, pdf.
2. Wzór deklaracji w postaci dokumentu (formularza) elektronicznego udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie pod adresem: http://www.bip.zgk.nowewarpno.pl w zakładce e-BOI.
3. Układ informacji i wzajemnych powiązań między nimi określa załącznik do uchwały.
4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


§ 3. Deklaracje złożone zgodnie z wzorem określonym w Uchwale Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XXVI/214/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno (Dz.Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 984 ), w Uchwale Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XXVIII/235/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno ( Dz.Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 1679) oraz w uchwale Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XLII/443/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - mają zastosowanie aż do czasu zaistnienia obowiązku złożenia nowej deklaracji, zmiany deklaracji, korekty deklaracji.


§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie nr XLII/443/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 2425).


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

Załączniki do pobrania

1 028_zal.doc (DOC, 80KB) 2015-03-06 10:46:32 364 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 06-03-2015 10:46:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 06-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-03-2015 10:46:32