IV/027/2015 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR IV/027/2015


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 lutego 2015 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik


Na podstawie art. 6k ust. 1, 3 i 4 oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 i 1593, z 2015r. poz. 87 r.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1-2.
2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.
3. Przez liczbę pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości niezamieszkałej należy rozumieć liczbę opróżnień pojemników używanych na danej nieruchomości w ciągu miesiąca według normatywów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Warpno.


§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust.1 w wysokości 12 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 22 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
3. Ustala się stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego, działki lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości - 156 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 264 zł za rok, jeżeli odpady na nieruchomościach wskazanych w ust. 3 nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
5. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości w ciągu roku opłatę, o której mowa ust. 3 i 4 ustala się proporcjonalnie do okresu w którym właściciel nieruchomości wszedł w posiadanie nieruchomości lub ją zbył.
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części są zamieszkałe przez mieszkańców oraz w części niezamieszkałe, stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 ust. 1-2 oraz § 2 ust. 3-5.


§ 3.1. Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) pojemności 110 l - w wysokości 12 zł,
b) pojemności 120 l - w wysokości 13 zł,
c) pojemności 240 l - w wysokości 26 zł,
d) pojemności 1100 l - w wysokości 120 zł,
2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty miesięcznej za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej:
a) pojemności 110 l - w wysokości 20 zł,
b) pojemności 120 l - w wysokości 22 zł,
c) pojemności 240 l - w wysokości 44 zł,
d) pojemności 1100 l - w wysokości 200 zł.


§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj.Zach. z 2013 r. poz. 1680)


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 06-03-2015 10:44:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 06-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-03-2015 10:44:35