Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

IV/027/2015 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR IV/027/2015


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 25 lutego 2015 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik


Na podstawie art. 6k ust. 1, 3 i 4 oraz art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399 i 1593, z 2015r. poz. 87 r.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1-2.
2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.
3. Przez liczbę pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości niezamieszkałej należy rozumieć liczbę opróżnień pojemników używanych na danej nieruchomości w ciągu miesiąca według normatywów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Warpno.


§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust.1 w wysokości 12 zł miesięcznie na jednego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 22 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
3. Ustala się stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego, działki lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości - 156 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
4. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 264 zł za rok, jeżeli odpady na nieruchomościach wskazanych w ust. 3 nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
5. W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości w ciągu roku opłatę, o której mowa ust. 3 i 4 ustala się proporcjonalnie do okresu w którym właściciel nieruchomości wszedł w posiadanie nieruchomości lub ją zbył.
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części są zamieszkałe przez mieszkańców oraz w części niezamieszkałe, stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 ust. 1-2 oraz § 2 ust. 3-5.


§ 3.1. Ustala się stawkę opłaty miesięcznej za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) pojemności 110 l - w wysokości 12 zł,
b) pojemności 120 l - w wysokości 13 zł,
c) pojemności 240 l - w wysokości 26 zł,
d) pojemności 1100 l - w wysokości 120 zł,
2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty miesięcznej za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej:
a) pojemności 110 l - w wysokości 20 zł,
b) pojemności 120 l - w wysokości 22 zł,
c) pojemności 240 l - w wysokości 44 zł,
d) pojemności 1100 l - w wysokości 200 zł.


§ 4. Traci moc uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj.Zach. z 2013 r. poz. 1680)


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 06-03-2015 10:44:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 06-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 06-03-2015 10:44:35