Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
XII/077/2015 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2016-01-13 11:15:22
XII/076/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony 2016-01-13 11:14:11
XII/075/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2016- 2019 2016-01-13 11:05:34
XII/074/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2016 2016-01-13 11:03:14
XII/073/2015 w sparwie zmiany uchwały nr III/013/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2016-01-13 09:56:40
XII/072/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2016-01-13 09:07:24
XII/071/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2016-01-13 08:56:11
XI/070/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/054/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2015-11-27 12:50:48
XI/069/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-11-27 12:45:19
XI/068/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-27 12:43:34
XI/067/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-11-27 12:40:19
XI/066/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-27 12:39:18
XI/065/2015 w sprawie opłaty targowej 2015-11-27 12:34:49
XI/064/2015 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2015-11-27 12:33:30
XI/063/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/013/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2015-11-27 12:31:44
XI/062/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-11-27 12:30:23
XI/061/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-11-27 12:29:11
X/060/2015 w sprawie skargi Tadeusza Puszkina na działalność Burmistrza 2015-11-04 12:28:42
X/059/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-11-04 12:26:37
X/058/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-04 12:24:45
X/057/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-11-04 12:18:37
X/056/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-11-04 12:17:10
X/055/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-11-04 12:16:09
IX/054/2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2015-10-12 11:49:31
IX/053/2015 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2015-10-12 11:44:48
IX/052/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018" 2015-10-12 11:40:00
IX/051/2015 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-10-12 11:31:09
IX/050/2015 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2015-10-12 11:29:05
VIII/049/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-12 11:26:59
VIII/048/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-10-12 11:25:27
VIII/047/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-07-08 12:36:39
VIII/046/2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-07-08 12:35:26
VII/045/2015 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze - uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2015-05-28 09:21:38
VII/044/2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z kortu tenisowego w Nowym Warpnie" 2015-05-28 09:20:19
VII/043/2015 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności prawa 2015-05-28 09:18:06
VII/042/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-05-28 09:15:35
VII/041/2015 w sprawie nadania nazwy skweru w Nowym Warpnie 2015-05-28 09:14:19
VII/040/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-05-28 09:13:06
VI/039/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/023/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-05-08 14:41:57
VI/038/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 1 roku 2015-05-08 14:40:45
VI/037/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-05-08 14:39:40
V/036/2015 w sprawie uchylenia Uchwały nr IV/022/2015 Rady Miejskie w Nowym Warpnie z dnia 25 lutego 2015, w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno", dofinansowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00239-6921-UM1600314/13 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 2015-04-01 09:57:33
V/035/2015 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2015 roku" 2015-04-01 09:55:51
V/034/2015 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa 2015-04-01 09:50:35
V/033/2015 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016 2015-03-30 13:39:37
V/032/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/013/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2015-03-30 13:28:01
V/031/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-03-30 13:26:17
V/030/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-03-30 13:25:33
IV/029/2015 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-03-06 10:52:29
IV/028/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-03-06 10:47:38
IV/027/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-03-06 10:43:51
IV/026/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2015-03-06 09:13:22
IV/025/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2015-03-06 09:11:57
IV/024/2015 w sprawie wyboru reprezentanta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2015-03-06 09:09:24
IV/023/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-03-06 09:06:48
IV/022/2015 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno", dofinansowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00239-6921-UM1600314/13 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 2015-03-05 10:36:27
IV/021/2015 w sprawie zmiany uchwały nr III/013/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2015-03-05 10:32:31
IV/020/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr III/012/2015 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 stycznia 2015 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-03-05 10:23:58
IV/019/2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2015 rok 2015-03-05 10:22:23
III/018/2015 w sprawie zmiany uchwały XXIV/119/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2015-02-03 11:34:16
III/017/2015 w sprawie ustalenia miejscowości w Gminie Nowe Warpno, w których pobiera się opłatę miejscową 2015-02-03 11:32:04
III/016/2015 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Nowowarpieńskim" 2015-02-03 11:29:13
III/015/2015 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2015 rok 2015-02-03 11:26:32
III/014/2015 w sprawie zatwierdzenia Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowym Warpnie na 2015 rok 2015-02-03 11:24:22
III/013/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015 - 2018 2015-02-03 11:15:21
III/012/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-02-03 11:09:22