Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
106 w sprawie zmiany terminu obowiązywania Zarządzenia nr 096/2014 roku Burmistrza Nowego Warpna z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m? ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2015 roku 2016-12-21 09:13:21
105 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2016-01-21 14:37:06
104 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2015-12-31 09:33:04
103 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2015-12-31 09:27:09
102 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2015-12-31 09:23:35
101 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na lata 2016-2018 na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2015-12-31 09:19:58
100 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-12-30 15:45:04
099 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-12-30 15:42:55
098 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-12-30 15:39:53
097 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2015-12-30 15:28:43
096 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych na lata 2016?2018 2015-12-30 15:19:56
095 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-12-30 14:55:05
094 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-12-30 14:48:16
093 w sprawie odwołania przetargu ofertowego na dzierżawę lokalu użytkowego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7/8 2015-12-30 14:41:48
092 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Nowe Warpno 2015-12-30 14:38:42
091 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2015-12-30 14:35:39
090 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-12-30 14:28:33
089 w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na najem na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki przy promenadzie 2015-12-30 14:26:09
088 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na najem na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki przy promenadzie 2015-12-30 14:20:12
087 w sprawie powołania komisji do badania i oceny ofert złożonych na wykonanie zamówienia pod nazwą: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno" 2015-12-30 14:17:18
086 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na najem na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego (pawilonu handlowego) położonego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki przy promenadzie 2015-12-30 14:13:27
085 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu garażu 2015-12-30 14:10:31
084 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2015-12-30 14:07:50
083 w sprawie powołania komisji do kontroli uporządkowania sposobu użytkowania przystani w Nowym Warpnie przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie zgodnie z Projektem o dofinansowanie nr POIG.06.04.00-00-015/10 2015-12-30 14:03:16
082 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-12-30 13:58:27
081 w sprawie powołania komisji do odbioru lokali użytkowych przy ul. Kościuszki 1 w Nowym Warpnie 2015-10-28 14:16:45
080 w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru ofert na dzierżawę lokalu użytkowego w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 7/8 2015-10-28 14:03:39
079 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 13:59:13
078 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu obciążającej nieruchomość gruntową nr 267/5 obręb nr 1 Nowe Warpno stanowiącą własność Gminy Nowe Warpno objętą KW SZ2S/00021633/8 2015-10-28 13:50:32
077 w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu lokali użytkowych i dodatkowych pomieszczeń gospodarczych 2015-10-28 13:47:42
076 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2015-10-28 13:43:53
075 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowe Warpno do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-28 13:35:41
074 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015-2018 2015-10-28 12:59:11
073 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 12:54:31
072 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 12:46:36
071 w sprawie powołania komisji do komisyjnego otwarcia pomieszczenia przy ul. Kościuszki 16 w Nowym Warpnie 2015-10-28 12:27:09
070 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2015-10-28 12:23:15
069 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 12:22:11
068 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2015-10-28 11:26:45
067 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zatrudnienia na Podinspektora ds. finansowych w Referacie finansowym Urzędu Gminy w Nowym Warpnie w Nowym Warpnie 2015-10-28 11:23:11
066 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 05/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2015-10-28 11:20:04
065 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu obciążającej nieruchomość gruntową nr 435/1 stanowiącą własność Gminy Nowe Warpno objętą KW SZ2S/00033905/3 2015-10-28 11:12:38
064 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej 2015-10-28 11:09:16
063 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2015-10-28 11:03:06
062 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2015-10-28 11:00:04
061 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowe Warpno do przeprowadzenia referendum, zarządzonego na dzień 06 września 2015 r. 2015-10-28 10:50:54
060 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 10:42:56
059 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-10-28 10:30:09
058 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2015-10-28 10:16:16
057 w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2015-10-28 10:11:48
056 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługi pn. Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu 2015-07-22 14:15:23
055 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2015-07-22 12:58:48
054 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-22 12:53:14
053 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2015-07-22 12:39:18
052 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy stałej komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargach publicznych przeprowadzanych przez Gminę Nowe Warpno 2015-07-22 12:28:07
051 w sprawie powołania komisji w sprawie dokonania spisu z natury oraz protokolarnego przekazania sołtysowi wsi Brzózki majątku ruchomego i nieruchomego 2015-07-22 12:11:13
050 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2015-07-22 12:06:09
049 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2015-07-22 12:03:06
048 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marzenie Kłosińskiej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2015-07-22 12:00:52
047 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2015?2018 2015-07-22 11:40:11
046 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-07-22 11:33:51
045 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługę "Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Nowym Warpnie i Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie - od 01.09.2015 r. w latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018" 2015-07-22 11:19:18
044 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2015-06-24 14:57:03
043 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-06-24 14:43:39
042 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-06-24 14:41:40
041 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-06-24 14:33:41
040 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2015-06-24 14:26:27
039 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania niewykorzystanych formularzy dowodowych - druków ścisłego zarachowania znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu 2015-06-24 14:19:19
038 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-06-24 11:11:06
037 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-05-26 15:24:47
036 w sprawie wyznaczenia dodatkowych wolnych dni od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie w zamian za święta przypadające w wolne dni od pracy 2015-05-26 15:22:59
035 w sprawie ustalenia zasad poboru, odprowadzania i rozliczania opłaty miejscowej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-05-15 11:35:03
034 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Nr 074 z dnia 28 lipca 2006 r. 2015-05-15 11:32:31
033 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-05-15 11:25:07
032 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-05-15 11:09:50
031 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2015-05-15 11:08:31
030 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2015-05-15 11:05:50
029 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego 2015-05-15 09:46:38
028 w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego 2015-05-15 09:44:19
027 w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-05-15 09:40:34
026 w sprawie powołania komisji w sprawie wyboru ofert na dzierżawę gruntu pod pawilony handlowo-usługowe przy wiosce żeglarskiej w Nowym Warpnie 2015-05-15 09:36:19
025 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-04-27 10:14:26
024 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowe Warpno do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-27 10:11:11
023 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-04-27 10:04:06
022 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-04-27 10:00:31
021 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-04-08 13:52:32
020 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-04-08 13:47:46
019 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-04-08 13:39:56
018 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2015-04-08 13:27:34
017 w sprawie powołania komisji 2015-04-08 12:23:10
016 w sprawie unieważnienia ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno 2015-03-13 12:17:35
015 w sprawie zmiany przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-03-13 12:11:17
014 w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2015-03-13 12:01:41
013 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-03-13 11:55:17
012 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Warnołęka w Gminie Nowe Warpno 2015-03-13 11:51:51
011 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych na terenie Gminy Nowe Warpno 2015-03-13 11:45:49
010 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2015-03-13 11:37:01
009 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-03-13 11:33:47
008 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2015-03-13 11:25:20
007 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2015 2015-03-13 11:17:53
006 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji, której celem jest świadczenie na rzecz Gminy Nowe Warpno usługi prawniczej polegającej na zastępstwie prawnym i doradztwie prawnym w zakresie postępowania procesowego w postępowaniach o odzyskanie podatku VAT dla Gminy 2015-01-28 14:41:37
005 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2015-01-27 11:24:07
004 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego 2015-01-27 11:21:57
003 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2015-01-27 11:13:57
002 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w 2015 r. na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2015-01-12 13:03:48
001 w sprawie odwołania przetargu ustnego ograniczonego 2015-01-12 12:57:59