XLV/504/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLV/504/2014

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Nowe Warpno:

 1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 821,45 zł;
  2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1.370,38 zł;
  3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.644,45 zł;
 2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – 1.918,50 zł
 4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1.644,45 zł;
 6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
 7. autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
  1. mniejszej niż 30 miejsc – 600,00 zł
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.000,00 zł

 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIII/192/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2012 r. poz. 2806)

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 12-01-2015 10:25:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 12-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 12-01-2015 10:25:29