XLV/502/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/074/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowe Warpno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

UCHWAŁA NR XLV/502/2014

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 29 października 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/074/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowe Warpno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) i art. 59 ust.1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. W Uchwale Nr XI/074/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowe Warpno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. Nr 141 poz.2680) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Uchwała niniejsza znajduje zastosowanie także do ulg określonych w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 pkt 5 oraz § 3 udzielanych w spłacie należności na rzecz przedsiębiorców, przy czym pomoc udzielana na jej podstawie w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, będzie pomocą de minimis, której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE):

  1. Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. s.1) i zgodnie z art.3 ust.2 tegoż rozporządzenia całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, a w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć w okresie trzech lat podatkowych 100.000 EUR,
  2. Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2011 r. s.9) i zgodnie z art.3 ust.2 tegoż rozporządzenia całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 15.000EUR w okresie trzech lat podatkowych,

2. Zgodnie z art.5 ust.2 rozporządzenia komisji (UE) nr 1407/2013 i zgodnie z art.5 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 1408/2013 podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowania ryzyka, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub decyzji Komisji.

3. Zobowiązuje się przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis do przedstawienia:

  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  2. pozostałych informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami) oraz określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U Nr 121, poz. 810)”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Lamparski 12-01-2015 10:08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Lamparski 12-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Krystian Lamparski 12-01-2015 10:08:17