II/008/2014 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

UCHWAŁA NR II/008/2014


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 17 grudnia 2014 roku


w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 15 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie, uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Udziela się dotacji przedmiotowej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie stanowiącej dopłatę z budżetu gminy Nowe Warpno do każdego m3 ścieków odbieranych pojazdem asenizacyjnym z nieruchomości komunalnych, z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, a także odbieranych od tych właścicieli nieruchomości, którzy zlecą wykonanie usługi polegającej na odbieraniu ścieków pojazdem asenizacyjnym w ramach umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawartych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie, w wysokości 22,72 zł brutto z zastrzeżeniem ust.2;
2. Dotacja przedmiotowa, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje dopłat za odbiór ścieków z nieruchomości, których właściciele nie włączą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w okresie 6 miesięcy od wejścia w życie niniejszej uchwały lub nie dokonają włączenia nieruchomości do nowo oddanej sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 6 miesięcy od jej uruchomienia.


§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Nowe Warpno i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2015 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 18-12-2014 09:44:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 18-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 18-12-2014 09:44:59