Świadczenia Rodzinne


INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ OŚWIADCZENIA RODZINNE NA TERENIE GMINY NOWE WARPNO

Obsługą świadczeń rodzinnych zajmuje się Referat Świadczeń Rodzinnych

(tel. 091 3129- 706)- Pani Diana Urbanowicz.

Od dnia 1 września 2005r. rozpoczął się nowy okres zasiłkowy, który będzie obowiązywał do 31 sierpnia 2006 roku.

W okresie od dnia 1 września 2005r. do dnia 31 sierpnia 2006r. świadczenia rodzinne przyznają i wypłacają:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku, o których mowa w art. 9-15a także zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne - organ właściwy(gmina)

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego ,o których mowa w art. 9, 13, i 14, a także zasiłki pielęgnacyjne, pracodawcy zatrudniający w dniu 31 lipca 2005r. co najmniej 20 pracowników - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia oraz umowy agencyjnej.

W OKRESIE O 1 WRZEŚNIA 2005 ROKU DO 31 SIERPNIA 2006 ROKU PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH USTALA SIĘ NA PODSTAWIE DOCHODU UZYSKANEGO PRZEZ RODZINĘ W 2004 ROKU.

ZASIŁEK RODZINNY ŁĄCZNIE Z DODATKAMI PRZYSŁUGUJE RODZINOM WYCHOWUJĄCYM DZIECI, JEŚLI MIESIĘCZNY DOCHÓD RODZINNY W 2004 ROKU NIE PRZEKROCZYŁ 504 ZŁ LUB W PRZYPADKU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA 583 ZŁ NA OSOBĘ W RODZINIE.

ŚWIADCZENIA RODZINNE WYPŁACA SIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA, ZA KTÓRY PRZYZNANE ZOSTAŁO ŚWIADCZENIE RODZINNE. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PO 10 DNIU MIESIĄCA ŚWIADCZENIA RODZINNEGO WYPŁACA SIĘ NAJPÓŹNIEJ DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM ZŁOŻONO WNIOSEK.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

I .Zasiłek rodzinny:

 • 43 zł. na pierwsze i drugie dziecko

 • 53 zł. na trzecie dziecko

 • 66 zł. na czwarte i kolejne dziecko

Uwaga:

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 1. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

 1. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 1. dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 1. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka chyba, że :

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;

 • ojciec dziecka jest nieznany;

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

II. Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka - przysługuje matce, ojcu, prawnemu opiekunowi dziecka, płatne jednorazowo w kwocie 500,00 zł

 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - przysługuje ojcu, matce, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,

 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • dodatek płatny 400 zł miesięcznie.

Uwaga:

Dodatek nie przysługuje osobie, która:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 3. dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:

 • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,

 • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem zakładów, o których mowa w art. 3 pkt. 7 oraz innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

 1. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

 2. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

3. samotnego wychowywania dziecka - przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje

 • ojciec dziecka jest nieznany

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

dodatek przysługuje także osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;

przysługuje również osobie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli małżonek jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, jest ubezwłasnowolniony, przebywa w areszcie lub więzieniu powyżej trzech miesięcy i dzieci nie mają zasądzonych świadczeń alimentacyjnych od tej osoby;

 • dodatek przysługuję w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci;

 • w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększy się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci;

 • w przypadku gdy dochód rodzinny nie przekracza 50% kwot, o których mowa w art.5 ust. 1 i 2, kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko , nie więcej niż o 100 zł na wszystkie dzieci;

4.wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka

 • dodatek przysługuje w wysokości 50 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ;

dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

 • 50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

 • 70 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

6.rozpoczęcie roku szkolnego - przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego

 • dodatek przysługuje raz w roku, w wysokości 90 zł na dziecko;

7.podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 80 zł miesięcznie;

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 40 zł miesięcznie

dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku ( od września do czerwca )

III. Świadczenia opiekuńcze:

 1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • osobie, która ukończyła 75 lat;

 • osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia;

 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 144 zł miesięcznie

Uwaga:

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

Osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielanie przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem

- przysługuje matce, ojcu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności

 • świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.

Uwaga:

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują jeżeli :

 1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

 2. osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,

 3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,

 4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie

Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego:

 1. kopie dowodu osobistego lub paszportu - oryginał dokumentu do wglądu,

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

 3. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia,

 4. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

 5. oświadczenie o wysokości dochodu rodziny z roku 2004 w tym:

 • zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny opodatkowanych podatkiem od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

 • oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli osoby te rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 • zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

 • zaświadczenie gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2004 roku lub nakaz płatniczy na ten rok,

 • oświadczenia członków rodziny o wysokości innego uzyskanego dochodu w 2004 roku,

 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 • kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

 • dokument określający datę i miesięczną wysokość utraty dochodu.

Utrata dochodu może spowodować: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych i zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej a także utrata emerytury czy renty, nie otrzymywanie części albo całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, wyrejestrowanie spoza rolniczej działalności gospodarczej, wydzierżawienie gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art.5 ust. 8 a.

 • dokument lub świadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny

Uzyskanie dochodu może spowodować: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie praw do zasiłku dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskanie emerytury lub renty, uzyskanie całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, dzierżawą gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w art..5 ust. 8a ustawy

Dokumenty jakie należy składać w przypadku gdy osoby ubiegają się o ustalenie prawa do dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka,

 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka gdy ojciec jest nieznany,

 • kopię odpisu wyroku sądowego orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,

 • zaświadczenie naczelnika aresztu lub zakładu karnego o okresie przebywania drugiego z małżonków w areszcie lub zakładzie karnym,

 • kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z małżonków.

Dokumenty jakie należy składać w przypadku gdy osoby ubiegają się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop został udzielony,

 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 • zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

 • zaświadczenie lekarza zlecającego przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

Dokumenty jakie należy składać gdy osoby ubiegają się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

 • zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponad gimnazjalnej,

Dokumenty jakie należy składać w przypadku gdy osoby ubiegają się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,

 • zaświadczenie ze szkoły,

 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Dokumenty jakie należy składać w przypadku gdy osoby ubiegają się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo też orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, uwierzytelnioną kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek.

Dokumenty jakie należy składać w przypadku gdy osoby ubiegają się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego:

 • orzeczenie o niepełnosprawności zawierające w tym informacje o: stałej lub długotrwałej opiece lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, oraz edukacji lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • oświadczenie o wysokości dochodów,

 • kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nie składkowych,

 • w przypadku uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego wypełniony druk zgłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 23-01-2006 13:19:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 23-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 23-01-2006 13:19:19