XLI/441/2014 w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej

 UCHWAŁA NR XLI/441/2014


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 07 maja 2014 roku


w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 748 z późn.zm.) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Nowe Warpno.


§ 2. Stawkę opłaty prolongacyjnej ustala się w wysokości 30 % stawki odsetek za zwłokę, ogłaszaną na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja Podatkowa.


§ 3. Postanowienia § 1 i § 2 stosuje się również do otrzymanych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.


§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/167/2002 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2002 r. Nr 36, poz.710).


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 20-05-2014 13:31:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 20-05-2014 13:31:51