XLI/440/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Nowe Warpno poręczenia w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie Projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego"

UCHWAŁA NR XLI/440/2014


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 07 maja 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Nowe Warpno poręczenia w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 594, ze zmianami) oraz art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620 i Nr 123, poz. 835) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Gminę Nowe Warpno poręczenia w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie Nr POIG.06.04.00-00-015/10 Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zawartej w dniu 1 grudnia 2010 r. pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, a Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną z siedzibą w Szczecinie do kwoty 1 687 260,13 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem dwieście sześćdziesiąt 13/100).


§ 2. Poręczenie, o którym mowa w § 1 zostanie udzielone do dnia upływu czterech miesięcy od zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 20-05-2014 13:30:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 20-05-2014 13:33:58