XL/437/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR XL/437/2014


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku


w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XL/219/2010 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 65, poz. 1238, oraz z 2011 r. Nr 89, poz. 1625), udziela się dotacji na remont elewacji i remont dachu dla Pani Marii Koziatek, Czesławy Pleskacz, Andrzeja Koziatek, Bożeny Gawryszak, Krzysztofa Koziatek i Małgorzaty Szymbor w kwocie 53.433,53 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote 53/100) stanowiącej dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, budynek znajduje się przy ulicy Reymonta 8 w Nowym Warpnie w strefie zabytkowej A ochrony konserwatorskiej nr rej. zabytku nr 232 z dnia 15.11.1956 r.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 20-05-2014 13:12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 20-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 20-05-2014 13:12:17