uchwała Nr XL/421/2014 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno

UCHWAŁA NR XL/421/2014


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 kwietnia 2014 roku


w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XX/111/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Warpno(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 78, poz. 1338, z 2007 r. Nr 11, poz. 194 oraz Nr 79 poz. 1251) wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku do uchwały – Statut Gminy Nowe Warpno
 a) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Gmina Nowe Warpno obejmuje terytorium następujących jednostek pomocniczych:
  - sołectwo Warnołęka
  - sołectwo Brzózki”

b) w § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie są osoby zatrudnione na podstawie:
 1) wyboru - Burmistrz
 2) powołania – Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy
 3) umowę o pracę - pozostali pracownicy”

2. W załączniku nr 3 do Statutu Gminy Nowe Warpno- Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Nowe Warpno dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Warpnie”.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 13-05-2014 12:44:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 13-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 13-05-2014 12:44:16