Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
109 w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu i ewaluacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowe Warpno na lata 2014-2020" 2016-05-19 09:13:03
108 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2015-01-28 14:35:14
107 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-01-27 11:10:09
106 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014?2017 2015-01-27 10:38:04
105 w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2015-01-27 10:33:21
104 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2015-01-12 11:50:03
103 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2015-01-12 11:47:00
102 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych na 2015 rok 2015-01-12 11:42:54
101 w sprawie nabycia przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 344/6 położonej w obrębie Warnołęka, w Gminie Nowe Warpno 2015-01-12 10:53:54
100 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2015-01-12 10:49:34
099 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2014-12-19 11:41:42
098 w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2014-12-19 11:31:50
097 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2014-12-19 11:29:39
096 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno w 2015 roku 2014-12-19 09:06:26
095 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-19 09:05:20
094 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego 2014-12-19 09:04:21
093 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-12-19 09:00:10
092 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-18 15:31:29
091 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2014-11-26 10:18:52
090 w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości opłat za udostępnianie kopii dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych oraz za usługi kserograficzne dla ludności 2014-11-25 15:24:19
089 w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-11-25 09:38:19
088 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-11-25 09:37:00
087 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego ustnego 2014-11-25 09:35:21
086 w sprawie uchylenia zarządzenia 2014-11-25 09:29:11
085 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego 2014-11-25 09:28:00
084 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-11-25 09:20:59
083 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2014-11-25 09:13:29
082 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2014-11-25 09:12:09
081 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2014-11-25 09:09:33
080 w sprawie wyboru realizatora szczepień ochronnych przeciwko grypie w 2014 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno po 65 roku życia 2014-11-24 16:05:04
079 w sprawie anulowania dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-11-24 16:03:39
078 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-11-24 16:02:45
077 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-11-24 16:01:34
076 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-11-24 15:59:50
075 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 2014-11-24 15:58:35
074 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-11-24 15:55:23
073 w sprawie ustanowienia Regulaminu świadczenia usługi dla użytkowników Systemu Powiadamiania eSMS 2014-11-24 15:52:20
072 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno po 65 roku życia 2014-11-24 15:43:21
071 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2014-11-24 15:41:02
070 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-11-24 15:39:52
069 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-11-24 15:38:16
068 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-09-30 12:24:32
067 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2014-09-30 12:14:02
066 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-09-30 12:11:57
065 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-09-17 12:25:08
064 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-09-17 12:22:20
063 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola Złota Rybka w Nowym Warpnie 2014-09-17 12:19:37
062 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego 2014-09-17 12:16:34
061 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2014-09-17 12:03:01
060 w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru ofert w sprawie zabezpieczenia medycznego tj. dwóch lekarzy lub dwóch ratowników oraz karetki, zabezpieczenia ochrony i bezpieczeństwa oraz przygotowania i organizacji koncertu w czasie uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie 2014-09-17 11:54:51
059 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-09-17 11:51:46
058 w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru ofert na prowadzenie działalności usługowej w pawilonie przy promenadzie w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 2014-09-17 11:41:55
057 w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru ofert w sprawie wynajmu sceny wraz ze sprzętem technicznym i oświetleniem oraz na organizację i przygotowanie cateringu dla uroczystego otwarcia Przystani Jachtowej przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie 2014-09-17 11:38:28
056 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2014-07-28 10:45:45
055 w sprawie powołania komisji w sprawie dokonania spisu z natury oraz protokolarnego przekazania campingu w Nowym Warpnie przy ul. Słonecznej 2014-07-28 10:41:34
054 w sprawie wydania przepisów porządkowych Regulaminu Miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Nowowarpieńskim 2014-07-28 10:37:54
053 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014-2017 2014-07-28 10:31:18
052 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-07-28 10:23:28
051 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-07-28 10:12:34
050 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego ustnego 2014-07-28 10:11:16
049 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego przekazania nieruchomości 2014-07-28 10:02:18
048 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa ścieżki edukacji ekologicznej na odcinku pomiędzy drogą powiatową Nowe Warpno-Dobieszczyn a granicą polsko-niemiecką 2014-07-28 09:59:17
047 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont budynku gospodarczego na działce nr 817 w obrębie 1 Nowego Warpna 2014-07-28 09:48:42
046 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2014-07-28 09:47:12
045 w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie" 2014-07-28 09:44:29
044 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-07-28 09:40:29
043 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowe Warpno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-07-28 09:39:20
042 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Gminy Nowe Warpno Nr 074 z dnia 28 lipca 2006 r. 2014-07-23 11:08:46
041 w sprawie powołania komisji w sprawie protokolarnego przejęcia nieruchomości 2014-07-23 10:58:57
040 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-07-23 10:55:10
039 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2014 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2014-07-23 10:53:39
038 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Nowe Warpno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r 2014-07-23 10:51:07
037 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-07-23 10:46:44
036 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 783/44 o powierzchni 0,0811 ha obręb nr 1 miasta Nowe Warpno z przeznaczeniem na działalność związaną z gastronomią 2014-07-23 10:44:28
035 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2014-07-23 10:38:43
034 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-07-23 10:36:23
033 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2014-07-23 09:47:12
032 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2014-07-23 09:42:33
031 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego 2014-07-23 09:39:46
030 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 2014-07-23 09:32:18
029 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014-2017 2014-07-22 15:34:57
028 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-07-22 15:26:39
027 w sprawie sprzedaży w trybie I przetargu pisemnego nieograniczonego prawa własności do samochodu specjalistycznego pożarniczego o podwoziu marki STAR wersja P 244 L 2014-04-17 15:31:14
026 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-04-17 15:20:16
025 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą Nowe Warpno a osobami fizycznymi 2014-04-17 15:15:13
024 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego 2014-04-17 15:13:39
023 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Gminy Nowe Warpno 2014-04-17 15:02:05
022 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-04-17 14:59:02
021 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa drogi woj. Nr 114, przejście przez miejscowość Brzózki 2014-04-17 14:54:25
020 w sprawie w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-04-17 14:52:07
019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 041/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2014-04-17 14:40:25
018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego ustnego 2014-04-17 14:37:32
017 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego od gruntu zajętego pod usługi 2014-04-17 14:32:57
016 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-04-17 14:31:32
015 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2014-02-20 15:02:33
014 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2014-02-20 14:47:35
013 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 023/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2014-02-20 14:45:29
012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu ochrony zdrowia 2014-02-20 14:42:31
011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu ochrony zdrowia 2014-02-20 14:35:01
010 w sprawie powołania komisji celem spisania majątku ruchomego i nieruchomego remizy strażackiej w Brzózkach 2014-02-20 14:31:26
009 w sprawie sprzedaży działek gruntu w drodze przetargu nieograniczonego 2014-02-20 14:29:04
008 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej ofertyw 2014 r. na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2014-02-20 14:26:44
007 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-02-20 14:21:53
006 w sprawie przystąpienia do sprzedaży komunalnego pomieszczenia mieszkalnego 2014-02-20 14:19:52
005 w sprawie wyznaczenia wolnych dni od pracy w 2014 roku 2014-02-20 14:15:20
004 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2014 r. 2014-02-20 14:12:47
003 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspierania realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ogniska wychowawczego w 2014 roku 2014-02-20 14:09:55
002 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną w 2014 r 2014-02-20 14:06:55
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-02-20 13:56:07