Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
II/011/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 2014-12-18 09:59:41
II/010/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 2014-12-18 09:58:33
II/009/2014 w sprawie Programu współpracy Gminy Nowe Warpno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 2014-12-18 09:50:28
II/008/2014 w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 2014-12-18 09:44:59
II/007/2014 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2014-12-18 09:37:44
II/006/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/392/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014- 2017 2014-12-18 09:36:04
II/005/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-12-18 09:34:39
I/004/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji przy Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-11 15:13:06
I/003/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-11 15:10:51
I/002/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-11 15:09:31
I/001/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-12-11 15:08:26
XLV/505/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 r. 2015-01-12 10:14:53
XLV/504/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-01-12 10:11:38
XLV/503/2014 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu 2015-01-12 10:10:04
XLV/502/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/074/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowe Warpno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 2015-01-12 10:08:17
XLV/501/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-01-12 10:04:31
XLV/500/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2015-01-12 10:01:43
XLV/499/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 2015-01-12 10:00:02
XLV/498/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-11-12 12:56:49
XLIV/497/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/449/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 12:04:49
XLIV/496/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/448/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 12:03:43
XLIV/495/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/447/2014 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 12:02:42
XLIV/494/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 11:55:41
XLIV/493/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 11:54:41
XLIV/492/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 11:53:55
XLIV/491/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-10-13 11:48:05
XLIV/490/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2014-10-13 11:47:04
XLIV/489/2014 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Nowe Warpno do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2014-10-13 11:45:17
XLIV/488/2014 w sprawie realizacji w 2014 roku przez Gminę Nowe Warpno "Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Nowe Warpno po 65 roku życia" 2014-10-13 11:28:14
XLIV/487/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2014-10-13 11:25:24
XLIV/486/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Brzózki, gm. Nowe Warpno 2014-10-13 11:18:16
XLIV/485/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości 2014-10-13 10:09:04
XLIV/484/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/155/2009 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 lutego 2009 r., w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2014-10-09 14:21:19
XLIV/483/2014 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/392/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014- 2017 2014-10-09 14:13:46
XLIV/482/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/391/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-10-09 14:09:58
XLIV/481/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-10-09 14:08:05
XLIII/480/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/391/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-07-08 13:46:42
XLIII/479/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-07-08 13:45:35
XLIII/478/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/021/2011 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Warpnie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2014-07-08 13:05:11
XLIII/477/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:57:06
XLIII/476/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:56:04
XLIII/475/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:55:09
XLIII/474/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:54:07
XLIII/473/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:46:52
XLIII/472/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:45:25
XLIII/471/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:44:27
XLIII/470/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:43:35
XLIII/469/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:36:47
XLIII/468/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:35:40
XLIII/467/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:34:18
XLIII/466/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:33:22
XLIII/465/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:25:51
XLIII/464/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:24:00
XLIII/463/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:22:56
XLIII/462/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 12:21:20
XLIII/461/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 11:56:57
XLIII/460/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 11:55:54
XLIII/459/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 11:54:46
XLIII/458/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-07-08 11:52:47
XLIII/457/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Warpnie 2014-07-08 10:59:18
XLIII/456/2014 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Warpna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-07-08 10:57:59
XLII/455/2014 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu w Policach 2014-06-03 14:10:25
XLII/454/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 14:04:19
XLII/453/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 14:03:24
XLII/452/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 14:02:33
XLII/451/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 14:00:07
XLII/450/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:50:58
XLII/449/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:50:15
XLII/448/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:49:26
XLII/447/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:48:37
XLII/446/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:36:04
XLII/445/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:35:07
XLII/444/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-03 13:33:14
XLII/443/2014 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2014-06-03 13:10:12
XLII/442/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-06-03 13:08:46
XLI/441/2014 w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej 2014-05-20 13:31:51
XLI/440/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Nowe Warpno poręczenia w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie Projektu "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego" 2014-05-20 13:30:31
XL/439/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 13:29:01
XL/438/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 13:28:19
XL/437/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 13:12:17
XL/436/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 13:11:35
XL/435/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 13:10:44
XL/434/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 12:57:39
XL/433/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 12:55:37
XL/432/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 12:54:37
XL/431/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-20 12:53:41
XL/430/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-13 13:47:54
XL/429/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-13 13:46:41
XL/428/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-13 13:45:42
XL/427/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-13 13:27:41
XL/426/2014 w sprawie dotacji stanowiącej dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-13 13:26:41
XL/425/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2014-05-13 13:25:44
XL/424/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2014-05-13 13:00:25
XL/423/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2014-05-13 12:46:28
XL/422/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 2014-05-13 12:45:42
XL/421/2014 w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno 2014-05-13 12:42:52
XL/420/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/391/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-05-13 12:23:06
XL/419/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-05-13 12:22:17
XXXIX/418/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 2014-03-07 10:29:53
XXXIX/417/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Szczecinie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Policach 2014-03-07 10:28:55
XXXIX/416/2014 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w 2014 roku" 2014-03-07 10:26:23
XXXIX/415/2014 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 2014-03-07 10:20:14
XXXIX/414/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/391/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-03-07 10:17:30
XXXIX/413/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-03-07 10:16:09
XXXVIII/412/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016 2014-02-05 14:04:33
XXXVIII/411/2014 w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych 2014-02-05 13:51:31
XXXVIII/410/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu 2014-02-05 13:49:29
XXXVIII/409/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu 2014-02-05 13:48:03
XXXVIII/408/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznanie dodatku energetycznego 2014-02-05 13:01:38
XXXVIII/407/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2014-02-05 13:00:20
XXXVIII/406/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-05 12:58:35
XXXVIII/405/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 2014-02-05 12:56:26
XXXVIII/404/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok 2014-02-05 11:47:18
XXXVIII/403/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 2014-02-05 11:00:25
XXXVIII/402/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2014-02-05 10:45:25
XXXVIII/401/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/392/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2014- 2017 2014-02-05 10:09:54
XXXVIII/400/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/391/2013 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 18 grudnia 2013, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2014 2014-02-05 10:08:59
XXXVIII/399/2014 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na 2014 rok 2014-02-05 10:03:54