XXXIII/334/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno"

UCHWAŁA NR XXXIII/334/2013


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 26 września 2013 Roku


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr XXVI/209/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie  uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno” (Dz. Urz. Woj. Zach. poz.1288 zmiana poz. 2081) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) bioodpady raz w tygodniu w okresie od 01 marca do 31 października i raz na dwa tygodnie w okresie od 01 listopada do końca lutego;”;
2) § 14 ust.1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) bioodpady raz w tygodniu w okresie od 01 marca do 31 października i raz na dwa tygodnie w okresie od 01 listopada do końca lutego.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 02-10-2013 15:08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 02-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 02-10-2013 15:08:29