Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Nowe Warpno

Informacja o punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Nowe Warpno


Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych na terenie Gminy Nowe Warpno

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK” zlokalizowany jest na działce nr 341/2 w Nowym Warpnie (rejon oczyszczalni ścieków), jest administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 47A w Nowym Warpnie i jest czynny w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 14.00 .

2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne według niżej wymienionych oraz podejmuje działania w celu ich zagospodarowaniem, odzysku lub unieszkodliwienia:
a) szkło,
b) papier,
c) tworzywa sztuczne,
d) metal,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
g) zużyte opony,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych, w ilości 0,5 Mg na nieruchomość lub lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości wielolokalowej na rok,
i) odpady zielone,
j) odzież i tekstylia,
k) odpady niebezpieczne, w tym: przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) , zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i żarówki itp.

3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie, w godzinach otwarcia PSZOK.

4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.

5. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

6. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

7. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w pkt. 2.

8. Do PSZOK nie są przyjmowane materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa oraz odpady, których odbiór zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Warpno odbywa się bezpośrednio z nieruchomości, na której powstały.

9. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.

10. W celu zapewnienia możliwości przekazania odpadów zebranych selektywnie i ułatwienia ich przekazania w ramach PSZOK na terenie gminy Nowe Warpno:
a) zostają utworzone Punkty Gromadzenia Odpadów Komunalnych wyposażone w odpowiednie oznakowane pojemniki na odpady z frakcji: papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe ze szkła,
b) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można nieodpłatnie przekazać odpady z frakcji: metal, szkło, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, tekstylia.
c) Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie uruchomiony dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i wrześniu, a dokładny termin zostanie podany na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

11. Odpady zebrane selektywnie w Punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych będą transportowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do PSZOK i zagospodarowane zgodnie z przepisami.

12. PSZOK rozpoczyna działanie z dniem 1 lipca 2013r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 28-06-2013 13:42:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 28-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 28-06-2013 13:47:38