Uchwała Nr XXIX/148/2001 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Nowe Warpno


(Dz.Urz.Woj.Zachod. z 2001 r. Nr 42, poz.1020)

UCHWAŁA NR XXIX/148/2001

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 25 września 2001 roku

w sprawie zmiany statutu Gminy Nowe Warpno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 1996 r. Nr 13, poz.74 zm.: Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622; z 1997 r. Nr 9, poz.43,

Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775; z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126; z 2000 r. Nr 26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 88, poz.985, Nr 91, poz.1009,

Nr 95, poz.1041; z 2001 r Nr 45, poz.497) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXIV/120/96 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 2 lipca 1996 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Warpno (Dz.Urz.Woj.Zacho. Nr 13, poz.96; z 1999 r. Nr 48, poz.731, Nr 48, poz.732) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) w ust.1 wyrazy „dwóch wiceprzewodniczących” zmienia się na wyrazy „jednego

wiceprzewodniczącego”,

b) skreśla się ust.3,

2) w § 14 w ust.3 wyrażenie „w liczbie od 5 do 7”, zmienia się na wyrażenie „ w liczbie od 4 do 6”,

3) w § 16 w ust.5 w drugim zdaniu po wyrazach „i jego zastępcę”, znak przecinka zmienia się na kropkę

a pozostałą część zdania skreśla się,

4) w § 19 skreśla się ust.2 i ust.3,

5) w § 21,

a) w ust.1 wyraz „czterech” zmienia się na wyraz „trzech”,

b) w ust.2 wyraz „trzech” zmienia się na wyraz „dwóch”,

6) w § 23,

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje się na wniosek przewodniczącego komisji, przewodniczącego

rady lub na wniosek 2/3 składu jej członków.”,

b) dodaje się ust.6 o treści:

„W posiedzeniach komisji rewizyjnej mogą uczestniczyć tylko członkowie komisji oraz osoby

zaproszone przez przewodniczącego komisji rewizyjnej.”. nieważność NK.2.K.0911-133/2001

7) w § 69,

a) w ust.1 wyrazy „dwóch członków” zmienia się na wyrazy „jeden członek”,

b) skreśla się ust.2,

c) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Osoby pełniący funkcje zastępcy burmistrza oraz członka zarządu, pełnią swoje funkcje społecznie

(nieetatowo) i otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej na podstawie polecenia wyjazdu

służbowego.”,

8) w § 75,

a) ust.3 otrzymuje brzmienie :

„ Protokół podpisywany jest przez członków zarządu obecnych na posiedzeniu i sekretarza gminy.”,

b) dodaje się ust.7 o treści:

„Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek, odpisów

lub kserokopii, z wyjątkiem części protokołu które dotyczą rozpatrywania indywidualnych spraw

mieszkańców gminy w których zainteresowany nie jest stroną oraz która dotyczy tajności obrad

posiedzenia zarządu”,

9) w § 90 skreśla się ust.1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego z wyjątkiem § 1 pkt.1 - pkt.7 które mają zastosowanie od przyszłej kadencji Rady Miejskiej.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 09-02-2004 11:48:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 09-02-2004 11:48:07