Uchwała Nr V/042/99 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Nowe Warpno


(Dz.Urz.Woj.Zachod. z 1999 r. Nr 48, poz.731)

UCHWAŁA NR V/042/99

Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 23 lutego 1999 roku

w sprawie

zmiany statutu Gminy Nowe Warpno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 1996 roku ( Dz.U. Nr 13, poz.74 zm.: Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622;

z 1997r Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775; z 1998r Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126) - Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę Nr I/004/98 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia

03 listopada 1998 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowe Warpno.

§ 2

W uchwale Nr XXIV/120/96 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 02 lipca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe Warpno (Dz.U.Woj.Szczec. Nr 13, poz.96) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej uchwały zmienia się tytuł ustawy z „o samorządzie terytorialnym”

na „o samorządzie gminnym”,

2) w § 8 dodaje się ust.3 o treści:

„3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady otwiera i prowadzi przewodniczący rady poprzedniej

kadencji, do czasu wyboru nowego przewodniczącego rady.”,

3) w § 14 dodaje się ust.3 o treści:

„3. Skład osobowy komisji o których mowa w ust.2 lit.a) i lit.b) w liczbie od 5 do 7 członków ustala

rada uchwałą.”

4) w § 31 skreśla się ust.4

5) w § 38 ust.1:

a) wykreśla się lit.i),

b) dotychczasowe lit.j), lit.k) i lit.l) otrzymują odpowiednio oznaczenia lit.i), lit.j) i lit.k),

6) w § 69:

a) dotychczasowa treść § 69 staje się ust.1,

b) wprowadza się ust.2 i ust.3 o treści:

„2. Na wniosek burmistrza rada wybiera:

a) zastępcę burmistrza,

b) członków zarządu.

3. Radni pełniący funkcje zastępcy burmistrza oraz pozostali członkowie zarządu pełnią swoje

funkcje społecznie (nieetatowo) i otrzymują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej

na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.”.

7) w § 72 ust.1 po słowie „rozstrzygnięcia” dodaje się słowo „kolegialnie”,

8) w § 87

a) skreśla się dotychczasową treść ust.3

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada na sesji na której dokonuje wyboru burmistrza podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia

wynagrodzenia burmistrza gminy oraz sposobu zmiany tego wynagrodzenia.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Szybka 09-02-2004 11:47:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Szybka 09-02-2004
Ostatnia aktualizacja: Teresa Szybka 09-02-2004 11:47:32