XXVI/214/2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno

UCHWAŁA NR XXVI/214/2013


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno


Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowe Warpno, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Przez właścicieli nieruchomości, rozumie się obok właścicieli nieruchomości także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością na terenie Gminy Nowe Warpno.
3. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest złożyć Burmistrzowi Nowego Warpna na adres Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie.


§ 2. 1. Określa się, że pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do dnia 16 kwietnia 2013 roku.
2. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomość nową deklarację uwzględniającą zmiany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty:
a) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
b) kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie osoby zameldowanej na danej nieruchomości w innym miejscu lub oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkiwaniu osoby zameldowanej na danej nieruchomości.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Załączniki do pobrania

1 214_deklaracja.doc (DOC, 71KB) 2013-03-15 10:53:17 547 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:53:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:53:17