XXVI/213/2013 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/213/2013


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza miesięcznie, bez wezwania, do ostatniego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 4 w wysokości zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wynikającej z decyzji określającej opłatę.
2. Wysokość opłaty określa odrębna uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
3. Opłata wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie lub w punkcie kasowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 47A.
4. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do dnia 31 lipca 2013 roku.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:51:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:51:11