XXVI/212/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

UCHWAŁA NR XXVI/212/2013


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych


Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Warpno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są odpady powstałe na nieruchomościach:
1) odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości;
2) odpady zebrane w sposób selektywny, określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno, zwanym dalej Regulaminem:
a) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – w każdej ilości;
b) z papieru i tektury – w każdej ilości,
c) szklane – w każdej ilości,
d) z tworzyw sztucznych – w każdej ilości,
e) opakowania wielomateriałowe –w każdej ilości,
f) metalowe - w każdej ilości,
g) wielkogabarytowe – w każdej ilości,
h) zużyte opony – w każdej ilości,
i) odzież i tekstylia – w każdej ilości,
j) odpady niebezpieczne, w tym: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,itp. – w każdej ilości,
k) odpady zielone – w każdej ilości,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych, w ilości 0,5 Mg na nieruchomość lub lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości wielolokalowej.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 lit.a odbierane są bezpośrednio z nieruchomości w ramach harmonogramów ustalonych z przedsiębiorcą realizującym usługę, które zostaną również udostępnione właścicielom nieruchomości z których odbiór ma być dokonywany.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 2 lit. b – e, należy dostarczyć do Punktów Gromadzenia Odpadów Komunalnych rozmieszczonych na terenie Gminy Nowe Warpno lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwanego dalej PSZOK, – gdzie zostaną zagospodarowane.
4. Odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt.2 lit. f – l, można nieodpłatnie przekazać do PSZOK lub do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zakresie odpadów określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. f - j.
5. Koszty dostarczenia do PSZOK odpadów określonych w ust. 3 i 4 pokrywa właściciel nieruchomości.
6. Sposób świadczenia usług przez PSZOK określono w Regulaminie załączniku do uchwały.


§ 3. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z terenu zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane – minimum raz na dwa tygodnie,
b) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – raz w tygodniu,
2) z budynków użyteczności publicznej:
a) odpady zmieszane – minimum raz na dwa tygodnie,
b) ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – raz w tygodniu,
2. Odpady złożone w Punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych są zagospodarowane w ramach działalności PSZOK.


§ 4. Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie uruchomiony dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i wrześniu zgodnie z Regulaminem świadczenia usług przez PSZOK.


§ 5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie z lokalizacją na działce nr 341/2 (rejon oczyszczalni ścieków).


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/212/2013
Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30.01. 2013 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
zlokalizowany na terenie gminy Nowe Warpno


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej „PSZOK” zlokalizowany jest na działce nr 341/2 w Nowym Warpnie (rejon oczyszczalni ścieków), jest administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą przy ul. Kościuszki 47A w Nowym Warpnie i jest czynny w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 14.00 .


§ 2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne według frakcji wymienionych w niniejszym Regulaminie, podejmuje działania w celu ich zagospodarowaniem, odzysku lub unieszkodliwienia.

Rozdział II
Ustalenia szczegółowe

§ 3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie, w godzinach otwarcia PSZOK.


§ 4. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.


§ 5. W PSZOK-u przyjmowane są niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
1) szkło,
2) papier,
3) tworzywa sztuczne,
4) metal,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte opony,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe – na podstawie oświadczeń, że roboty budowlane w zakresie powodującym powstawanie odpadów właściciel nieruchomości wykonuje sam i nie korzysta z usług firm budowlanych, w ilości 0,5 Mg na nieruchomość lub lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości wielolokalowej na rok,
9) odpady zielone,
10) odzież i tekstylia,
11) odpady niebezpieczne, w tym: przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) , zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i żarówki itp.


§ 6. 1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
2. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
3. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w § 5 niniejszego Regulaminu.
4. Do PSZOK nie są przyjmowane materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa oraz odpady, których odbiór zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Warpno odbywa się bezpośrednio z nieruchomości na której powstały.
5. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:
a) stwierdzenia przez pracownika PSZOK – u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
b) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.


§ 7. 1. W celu zapewnienia możliwości przekazania odpadów zebranych selektywnie i ułatwienia ich przekazania w ramach PSZOK na terenie gminy Nowe Warpno:
1) zostają utworzone Punkty Gromadzenia Odpadów Komunalnych wyposażone w odpowiednie oznakowane pojemniki na odpady z frakcji: papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe ze szkła,
2) zostanie uruchomiony Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można nieodpłatnie przekazać odpady z frakcji: metal, szkło, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, tekstylia.
3) Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie uruchomiony dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i wrześniu, a dokładny termin zostanie podany na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Odpady zebrane selektywnie w Punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych będą transportowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do PSZOK i zagospodarowane zgodnie z przepisami.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

§8. PSZOK rozpoczyna działanie z dniem 1 lipca 2013r.


§9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Urzędu Gminy Nowe Warpno i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie: http://bip.nowewarpno.pl, http://bip.zgk.nowewarpno.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:50:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:50:19