XXVI/211/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

UCHWAŁA NR XXVI/211//2013


Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik


Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.
2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.
3. Przez liczbę pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości niezamieszkałej należy rozumieć liczbę opróżnień pojemników w ciągu roku według normatywów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Nowe Warpno.
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części są zamieszkałe przez mieszkańców oraz w części niezamieszkałe, stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 i ust. 2.


§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 18 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.
2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 12 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


§ 3. 1.Ustala się stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej:
a) o pojemności 110 l – w wysokości 20 zł,
b) o pojemności 120 l – w wysokości 22 zł,
c) o pojemności 240 l – w wysokości 44 zł,
d) o pojemności 1100 l – w wysokości 200 zł,
2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej:
a) o pojemności 110 l – w wysokości 12 zł,
b) o pojemności 120 l – w wysokości 13 zł,
c) o pojemności 240 l – w wysokości 26 zł,
d) o pojemności 1100 l – w wysokości 120 zł,


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:49:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:49:07