Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Nowe Warpno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

XXVI/209/2013 w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno"

UCHWAŁA NR XXVI/209/2013


RADY MIEJSKIEJ w NOWYM WARPNIE
z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego, Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników,
3) częstości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki obciąża właściciela nieruchomości, przy czym pojemniki i worki mogą być udostępnione przez przedsiębiorcę prowadzącego odbiór odpadów.
2. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, jest obowiązkowe na całym obszarze Gminy.
3. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji jest obowiązkowe, w tym odpadów zielonych przy czym odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, skoszona trawa, liście, gałęzie itp.) mogą być zagospodarowane w miarę możliwości, w przydomowych kompostowniach z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
4. Odpady zielone (trawa, liście) z ogrodów i parków, jeśli nie będą gromadzone w przydomowych kompostownikach, mogą być dostarczane przez mieszkańców nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
5. Właściciel nieruchomości decydujący się na zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie musi poinformować o masie oraz sposobie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.
6. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem umyć.
7. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki, należy je odkręcić, można je ponownie zakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.
8. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem.
9. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy na terenie Gminy.
10. Z odpadami zebranymi selektywnie należy postępować według zasad:
1) papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe ze szkła – dostarczyć do Punktu Gromadzenia Odpadów Komunalnych wkładając odpady według ich rodzaju do oznaczonych pojemników lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
2) metal, szkło, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, tekstylia – dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazać do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
3) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do administracji budowlano – architektonicznej, mogą być dostarczone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie, a odpady, które nie spełniają tej definicji (np. z budów), będą odbierane na koszt właściciela nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza na prowadzenie tego typu działalności, po uprzednim zgłoszeniu przedsiębiorcy w celu podstawienia stosownego pojemnika;
4) właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych w oddzielnych pojemnikach i przekazania ich przedsiębiorcy realizującemu ich odbiór według następujących grup:
a) odpady biodegradowalne: właściciele nieruchomości, którzy nie zdecydują się na zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie;
b) odpady komunalne pozostałe po segregacji (zmieszane);
5) Podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązany jest do opróżniania pojemników zawierających odpady zebrane selektywnie w Punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych i transportu ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych według ustalonego harmonogramu.
11. Działanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się w wyznaczonym przez gminę miejscu w oparciu o Regulamin. Jest to punkt odpowiednio zabezpieczony, wyposażony w specjalistyczne pojemniki na odpady, obsługiwany przez pracowników w określonych terminach i godzinach. Informacje dotyczące funkcjonowania punktu podane zostaną do wiadomości na stronach internetowych Gminy.


§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników, mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników; to samo dotyczy właścicieli nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń należy realizować niezwłocznie mechanicznie lub ręcznie, w sposób nie zakłócający ruchu pieszego i pojazdów.


§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) niezwłoczne przyłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej;
2) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych;
3) utrzymywanie w czystości altan, pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;
4) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości;
5) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązujących;
6) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości;
7) przekazywanie odpadów do przedsiębiorcy w zakresie określonym Regulaminem w terminach wyznaczonych harmonogramem;
8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (według harmonogramu) oraz Punktów Gromadzenia Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy;
9) uprzątanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.), z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
10) uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
11) likwidowanie śliskości na publicznie dostępnych drogach, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych;
12) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, umieszczonych tam bez zachowania odpowiedniego trybu;
13) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą;
14) usuwanie suchych drzew i krzewów – po uprzednim uzyskaniu zgody określonej w odrębnych przepisach;
15) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
16) usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów;
17) pielęgnację i utrzymanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak i będących własnością osób fizycznych i prawnych;
18) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;
19) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).


§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;
3) że mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,
2) że naprawa nie jest wykonywana w danym miejscu w ramach działalności zawodowej (z wyjątkiem uruchamiania pojazdu w ramach doraźnej pomocy drogowej) i nie powoduje uciążliwego hałasu.


§ 6. Na terenie Gminy Nowe Warpno biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się właścicielom nieruchomości:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z papieru i tektury, drewna, opakowania z drewna, odpady z kory i korka, trociny i ścinki drewna które mogą być przekształcane termicznie w domowych instalacjach, urządzeniach centralnego ogrzewania oraz kuchniach i piecach;
2) wyrzucania odpadów komunalnych do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.


§ 7. Podmioty realizujące zadania w zakresie transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych zobowiązane są do:
1) usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych;
2) zorganizowania odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, tak aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

§ 8. Utrzymania czystości i porządku na terenie przystani rybackiej powinno być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami portowymi.

§ 9. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na plażach określać powinna umowa podpisana ze świadczącym takie usługi.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. 1.W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, należy stosować pojemniki na odpady komunalne zmieszane i biodegradowalne, wykonane z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego, o pojemności co najmniej 80 litrów.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny:
1) posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,
2) odpowiadać polskim normom PN-EN 840.
3. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, mają obowiązek umieścić na niej pojemniki, worki na zmieszane odpady komunalne i biodegradowalne odpady komunalne.
4. Określa się rodzaje i minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie:
1) nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których są wytwarzane odpady komunalne: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
2) miejsc publicznych, w wypadku pojemników do selektywnej zbiórki ustawianych na terenach przestrzeni publicznej: od 800 l do 2500 l,
3) pojemniki oznakowane typu „Dzwon” na papier, tworzywa sztuczne opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe, szkło w punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych
5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań wytwarzane, zobowiązani są dostosować wielkość i ilość pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące minimalne normatywy:
1) minimum jeden pojemnik o pojemności 110 l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne;
2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 20 l/na tydzień na każdego pracownika,
3) dla szkół wszelkiego typu – 4 l na każdego ucznia i pracownika,
4) dla przedszkoli – 10 l/na tydzień na każde dziecko i pracownika,
5) dla lokali handlowych – 60 l/na tydzień na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal,
6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l,
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji –co najmniej jeden pojemnik o poj. 110 l,
6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników na zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne do swoich indywidualnych potrzeb, kierując się ustaloną w regulaminie częstotliwością odbioru odpadów komunalnych oraz wyżej wymienionymi normatywami.
7. W przypadku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w oparciu o pojemniki do selektywnego zbierania komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych normatywy określone w ust.1 pkt. 2-6 ulegają obniżeniu o połowę, z uwzględnieniem pojemności pojemników i worków dostępnych na rynku.


§ 11. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości.
1. Worki być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa o podwyższonej gęstości LDPE o grubości minimum 0,06 mm.
2. Pojemność worków powinna wynosić od 60 l do 120 l.


§ 12. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz;
2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy;
4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.


§ 13. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, które powinny być w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i dla przedsiębiorcy wywozowego, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich;
2. Pojemniki powinny być ustawiane w granicach nieruchomości, na nawierzchni równej, utwardzonej (w miarę istniejących możliwości), zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
3. Pojemniki wydzielone w Punktach Gromadzenia Odpadów Komunalnych muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający łatwy do nich dostęp mieszkańcom gminy, w ramach powyższego należy opracować plan ich rozmieszczenia.
4. Zezwala się właścicielowi nieruchomości na ustawienie pojemnika na odpady na terenie sąsiadującej nieruchomości pod warunkiem uzyskania na to zgody od jej właściciela.
5. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić przedsiębiorcy wywozowemu dostęp
do pojemników na odpady, w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażenia na szkody , ludzi, obiekty, bądź pojazdy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości.
7. Szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14. 1. Ustala się następującą częstość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z terenu zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane – minimum raz na dwa tygodnie,
b) bioodpady – raz w tygodniu,
2) z budynków użyteczności publicznej:
a) odpady zmieszane – minimum raz na dwa tygodnie ,
b) bioodpady – raz w tygodniu,
2. Odpady zebrane selektywnie wskazane w § 2 ust. 10 pkt 1 i 2 należy:
1) na bieżąco dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Punktów Gromadzenia Odpadów Komunalnych;
2) przekazywać do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych według harmonogramu uwzględniającego ich odbiór;


§ 15. Ustala się następujące zasady i częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz doboru ich objętości:
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy uprawnionego, z którym podpisał umowę.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia ich, bądź wylewania na powierzchnię terenu.

ROZDZIAŁ V
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 16. 1. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorców świadczących w usługi w tym zakresie na terenie Gminy Nowe Warpno odbywa się w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacjach zastępczych, określonych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”.
2. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.


§ 18. 1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania powodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych (także z szyb), korytarzach, strychach lub innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego oraz na ulicach, chodnikach, parkach, skwerach, zieleńcach.
2. Zakazuje się wyprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.


§ 19. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Nowym Warpnie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowe Warpno”.

ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich.
4. Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem muszą zostać ograniczona do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać:
a) przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków.


Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 21. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szkodliwych gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.


§ 22. Obszarami podlegającymi deratyzacji są obszary zabudowane, dla których wyznacza się termin jej przeprowadzenia na 90 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 23. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Nowego Warpna poprzez działania osób upoważnionych.


§24. 1.Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy § 2 ust. 10, § 10, § 11 i § 14 wchodzą w życie 1 lipca 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie
Grzegorz Grochecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:46:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Tokarski 15-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Tokarski 15-03-2013 10:46:39