Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
115 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującej w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie 2014-04-01 10:58:43
114 w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Nowe Warpno 2014-03-27 12:25:43
113 w sprawie dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Nowe Warpno 2014-02-20 13:26:53
112 w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2014-02-20 13:20:28
111 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Warpno na lata 2013-2016 2014-02-20 13:13:02
110 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2014-02-20 13:10:13
109 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-02-20 12:42:56
108 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2014-02-20 12:41:18
107 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2014-02-20 12:38:38
106 w sprawie ustalenia ceny usługi komunalnej za wywóz 1 m3 ścieków pojazdem asenizacyjnym na terenie Gminy Nowe Warpno 2014-02-20 12:35:02
105 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2014-02-20 12:33:44
104 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych na 2014 rok 2014-02-20 10:01:02
103 w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie ogniska wychowawczego 2014-02-18 15:11:01
102 w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Urzędzie Gminy Nowe Warpno 2014-02-18 13:37:46
101 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2014-02-18 12:50:51
100 w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Nowego Warpna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-02-18 11:23:38
099 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-02-18 11:18:28
098 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy za odpracowaniem 2013-11-28 13:30:53
097 w sprawie przystąpienia do sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego 2013-11-28 13:23:31
096 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia w budynku gospodarczym 2013-11-28 13:20:56
095 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-11-28 13:19:07
094 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - Zagospodarowanie terenu dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną etap II część wodna, przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, dz. Nr 1066.Projekt realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2013-11-28 13:13:40
093 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno do szkoły samochodem dla niepełnosprawnych 2013-11-28 13:11:20
092 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-11-28 13:09:37
091 w sprawie sprzedaży działki gruntu w trybie bezprzetargowym 2013-11-28 13:07:44
090 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-11-28 12:59:55
089 w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2013 2013-11-28 12:57:24
088 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-11-28 12:55:42
087 w sprawie przystąpienia do sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego 2013-11-28 12:42:35
086 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora gminnego programu zdrowotnego w 2013 roku pod nazwą Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci po 2 r.ż. na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-11-28 12:19:01
085 w sprawie sprzedaży działek gruntu w trybie bezprzetargowym 2013-11-28 12:14:20
084 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w roku 2013 2013-11-28 12:05:11
083 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu prawa miejscowego w dziedzinach działalności organizacji pozarządowych 2013-11-28 11:54:01
082 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-11-28 11:52:07
081 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-10-01 10:43:52
080 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola i żłobka w Nowym Warpnie na działkach nr 1052, 1054, 1055, 1057/1, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2013-10-01 10:41:48
079 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-10-01 10:40:08
078 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działki gruntu nr 108/2 w Brzózkach 2013-10-01 10:30:21
077 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawy - Zakup specjalistycznego pojazdu wraz z kontenerami do zbiórki selektywnej odpadów w Gminie Nowe Warpno 2013-10-01 10:24:58
076 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2013-10-01 10:21:47
075 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 118/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-10-01 10:18:23
074 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-10-01 10:16:42
073 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą SZ2S/00017435/9 na rzecz Gminy Nowe Warpno 2013-10-01 10:13:14
072 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-10-01 10:01:38
071 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont wiaty na działce nr 101/136 w Podgrodziu 2013-08-01 11:22:45
070 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont drogi gminnej na dz. Nr 575 dr, 578 dr i 579 położonych w obrębie nr 2 Nowego Warpna 2013-08-01 11:21:26
069 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Zagospodarowania terenów dla celów turystyczno-rekreacyjnych i sportów wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną etap III część lądowa, przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie, dz. Nr 751/31, 1003, 98/2. Projekt realizowany w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego 2013-08-01 11:20:13
068 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji i klasyfikacji sprzętu i środków w magazynie obrony cywilnej 2013-08-01 11:16:38
067 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2013-08-01 11:15:20
066 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola 2013-08-01 11:13:00
065 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-07-23 13:42:35
064 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 2013-07-23 13:40:55
063 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie zaplecza infrastrukturalnego- budowę promenady (Etap II) i wioski żeglarskiej - na działkach o numerach 953/6, 953/1, 976/3, 947 2013-07-23 13:27:18
062 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach podatków i opłat regulowanych w Ordynacji Podatkowej, oraz do prowadzenia postępowań wyjaśniających w zakresie wynikającym z Ordynacji Podatkowej, wydawania zaświadczeń o posiadanych gruntach rolnych na terenie Gminy Nowe Warpno, oraz do przyjmowania faktur do zwrotu części podatku akcyzowego 2013-07-23 13:24:54
061 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-07-23 13:18:12
060 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-07-23 13:06:56
059 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-07-23 12:59:57
058 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przygotowywanych do dzierżawy w trybie przetargowym w Gminie Nowe Warpno 2013-07-23 12:57:16
057 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 022/2013 Burmistrza Nowego Warpna z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2013-07-23 12:55:13
056 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Remont parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Dworcowej w Nowym Warpnie na dz. nr 1053 2013-07-23 12:53:07
055 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Budowa trasy rowerowej biegnącej wzdłuż starego nasypu kolejowego 2013-07-23 12:51:00
054 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2013-07-23 12:49:51
053 w sprawie powołania komisji do dokonania wyboru ofert mieszkańców Gminy Nowe Warpno na prowadzenie działalności handlowej lub gastronomicznej w pawilonach przy promenadzie 2013-07-23 12:48:32
052 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków 2013-07-23 12:47:05
051 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2013-07-08 14:54:30
050 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę Lodowiska wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie 2013-07-08 14:37:18
049 w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2013-07-08 14:18:04
048 w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2013-07-08 13:39:47
047 w sprawie wprowadzenia do użytku plan obrony cywilnej Gminy Nowe Warpno 2013-07-08 13:01:07
046 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi pn. Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowe Warpno 2013-05-24 10:53:13
045 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu 2013-05-24 10:51:16
044 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-05-24 10:49:42
043 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na usługi pn. Rozbudowa systemu monitoringu Miasta Nowe Warpno 2013-05-24 10:47:54
042 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu pomieszczenia mieszkalnego 2013-05-24 10:45:20
041 w sprawie powołania oraz regulaminu Stałej Komisji Przetargowej 2013-05-24 10:33:53
040 w sprawie przekazania w zarządzanie placów zabaw z Gminy Nowe Warpno Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie 2013-05-24 10:28:36
039 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-05-24 10:16:31
038 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Przedszkola "Złota Rybka" w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:53:20
037 w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:51:46
036 w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy za odpracowaniem 2013-05-15 11:50:31
035 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:49:29
034 w sprawie ustalenia limitów na rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych w okresach rozliczeniowych 2013-05-15 11:47:46
033 w sprawie powierzenia zadań Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-05-15 11:45:16
032 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2013-05-15 11:44:07
031 w sprawie zmian budżetu w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-05-15 11:37:13
030 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:17:12
029 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do obsługi punktu informacyjnego w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:15:25
028 w sprawie wykupu przez Gminę Nowe Warpno działek gruntu w Brzózkach 2013-05-15 11:13:58
027 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Warpnie 2013-05-15 11:11:38
026 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Nowe Warpno z zakresu ochrony zdrowia 2013-05-15 11:10:43
025 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2013 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2013-05-15 11:09:25
024 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej ofertyw 2013 r. na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2013-04-26 14:05:57
023 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pożyczki na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2013-04-26 13:42:39
022 w sprawie zasad udzielania pożyczek na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych 2013-04-26 13:38:27
021 w sprawie powołania komisji do oszacowania majątku na campingu przy ul. Słonecznej w Nowym Warpnie 2013-04-26 13:36:18
020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nowego Warpna Nr 118/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-04-26 13:31:18
019 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Wykonanie dwóch pomostów rekreacyjnych na jeziorze Nowowarpieńskim oraz dwóch pomostów wędkarskich na wodach zatoki Nowowarpieńskiej na działkach o numerze 953/1, 1020/1, 1066 2013-02-27 13:50:33
018 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-02-27 13:48:34
017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia 2013-02-27 13:46:18
016 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do obsługi punktu informacyjnego w pomieszczeniach wieży ratuszowej w Nowym Warpnie 2013-02-27 13:42:12
015 w sprawie umowy najmu garażu 2013-02-27 13:39:52
014 w sprawie wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2013-02-27 13:33:35
013 w sprawie powierzenia zadań Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowym Warpnie w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Warpno 2013-02-27 13:13:18
012 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2013-02-27 13:11:17
011 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Mucha do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2013-02-27 13:09:14
010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 2013-02-27 13:07:19
009 w sprawie projektów uchwał skierowanych do Rady Miejskiej w Nowym Warpnie 2013-02-27 13:06:08
008 w sprawie unieważnienia postępowania udzielenia zamówienia publicznego w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę Lodowiska wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie 2013-02-27 13:03:06
007 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę Lodowiska wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie 2013-02-27 12:57:39
006 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV na linię kablową wraz z przyłączami elektroenergetycznymi oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na zasilanie linia kablową w ciągu ulic Kościuszki, Dworcowa i Wojska Polskiego w Nowym Warpnie 2013-02-27 12:55:41
005 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowym Warpnie 2013-02-27 12:50:51
004 w sprawie jednorazowego odbioru osadów ściekowych pojazdem do 11 m3 2013-02-27 12:45:12
003 w sprawie opłat za wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z lokali komunalnych 2013-02-27 12:43:58
002 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-02-27 12:42:24
001 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Nowe Warpno na rok 2013 2013-02-27 12:37:15